Uczelnie galicyjskie doby autonomii

Małgorzata Wesołowska

Streszczenie


Celem artykułu jest ocena sytuacji uczelni galicyjskich po uzyskaniu przez Galicję autonomii. Skupiono się w nim na sytuacji uniwersytetów oraz Szkoły Politechnicznej we Lwowie, m.in. na liczbie wykładowców, słuchaczy i wykładów na tych uczelniach. Rozpatrywano również kwestię materialnego wsparcia nauki. Przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie wniosku, że uzyskanie przez Galicję autonomii przyczyniło się do rozwoju szkolnictwa oraz poprawy poziomu wykształcenia społeczeństwa. Dzięki większemu dostępowi do finansowania mogły się rozwijać również nowe dziedziny nauki. Sytuacja na objętych analizą uczelniach była podobna. Od początku okresu autonomii w Galicji wzrastała liczba wykładowców, wykładów oraz słuchaczy. Powstawały nowe wydziały, katedry czy kierunki kształcenia. Z uwagi na charakter kształcenia uczelnie galicyjskie wykształciły wielu sławnych humanistów.


Słowa kluczowe


autonomia, Galicja, szkolnictwo wyższe, uniwersytet

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bartoszewicz K. [1917], Dzieje Galicyi. Jej stan przed wojną i „wyodrębnienie”, Gebethner i Wolff, Kraków.

Broński K. [2003], Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Dybiec J. [1979], Finansowanie nauki i oświaty w Galicji 1860–1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dybiec J. [1981], Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860–1918, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Dybiec J. [1995], Życie naukowe w Galicji doby autonomicznej [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Tom 3. Nauka i Oświata, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.

Historia nauki polskiej. Tom III 1795–1862 [1977], red. B. Suchodolski, Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Historia nauki polskiej. Tom IV 1863–1918. Cz. I i II [1987], red. B. Suchodolski, Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Hulewicz J. [2013], Akademia Umiejętności w Krakowie 1873–1918. Zarys dziejów, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

Jonca K. [2001], Rozwój gospodarczy Polski do 1939 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Małecki J.M. [1991], Zarys dziejów Polski 1864–1939, Znak, Kraków.

Pilat T. [1908], Podręcznik Statystyki Galicyi. Tom VIII część pierwsza, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów.

Pilat T. [1913], Podręcznik Statystyki Galicyi. Tom IX część pierwsza, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów.

Rutowski T. [1887], Rocznik Statystyki Galicyi. Rok I, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów.

Rutowski T. [1898], Rocznik Statystyki Galicyi. Rok V, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów.

Stopińska-Pająk A. [1995], Polska oświata dorosłych w Galicji na przełomie XIX i XX wieku [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Tom 3. Nauka i oświata, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.

Świeboda J. [1999], Rola Galicji w rozwoju nauki i oświaty II Rzeczypospolitej, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Rzeszów.

Terlecki R. [1990], Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1207