Dysfunkcje kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań

Anna Pietruszka-Ortyl

Streszczenie


W artykule przedstawiono rozważania dotyczące roli kultury organizacyjnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji opartej na wiedzy. Wykazano istotność kultury organizacyjnej jako ważnego składnika zasobów niematerialnych organizacji i konieczność badania występujących w jej obszarze dysfunkcji. Punkt wyjścia stanowi przegląd literatury w zakresie identyfikacji potencjalnych obszarów dysfunkcji i patologii w sferze kultury organizacyjnej. Zasadnicza część pracy dotyczy analizy patologii samej kultury organizacyjnej w kontekście jej funkcji i typów oraz uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. Finalnie zidentyfikowano symptomy pojawiających się dysfunkcji kultury organizacyjnej i zaproponowano instrumentarium empirycznej analizy i diagnozy badanego zjawiska.
Zaprezentowano wyniki pilotażowych porównawczych badań empirycznych dotyczących dysfunkcji w organizacjach w Polsce. Badania wstępne przeprowadzono w 2015 r., a rozszerzone w 2016 r. Ich wyniki pozwalają wskazać jednoznacznie obszary dysfunkcji i prowadzą do wniosku, że w opinii pracowników badanych przedsiębiorstw ich kultury organizacyjne są dalekie od przyjętych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy kultur wzorcowych, tj. kultury zaufania, współpracy czy wiedzy.


Słowa kluczowe


patologia, dysfunkcja, kultura organizacyjna, gospodarka oparta na wiedzy, empiryczne badania porównawcze

Pełny tekst

PDF

Literatura


Cao Z., Huo B., Li Y., Zhao X. [2015], The Impact of Organizational Culture on Supply Chain Integration: A Cointingency and Configuration Approach, „Supply Chain Management: An International Journal”, vol. 20, nr 1, https://doi.org/10.1108/scm-11-2013-0426.

Corfield A., Paton R. [2016], Investigating Knowledge Management: Can KM Really Change Organisational Culture?, „Journal of Knowledge Management”, vol. 20, nr 1, https://doi.org/10.1108/jkm-12-2014-0502.

Glińska-Neweś A. [2007], Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.

Kamińska B. [2012], Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 2.

Karimi M., Mahomoundi R.K., Chaghouee Y. [2013], Organizational Pathology in the Area of Human Resource Productivity (Case Study: Iranian Airports Company), „International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science”, vol. 1, nr 10.

Kieżun W. [1997], Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Kieżun W. [1978], Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności [w:] Bariery sprawności organizacji, PWN, Warszawa.

Kostera M., Kownacki S., Szumski A. [1999], Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski, PWN, Warszawa.

Kozak S. [2009], Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa.

Laforet S. [2016], Effects of Organisational Culture on Organisational Innovation Performance in Family Firms, „Journal of Small Business and Enterprise Development”, vol. 23, nr 2, https://doi.org/10.1108/jsbed-02-2015-0020.

Lewicka D. [2010], Nieprawidłowości i dysfunkcje w organizacji. Rezultaty badań empirycznych [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 3, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mosadeghrad A.M. [2014], Why TQM Programmes Fail? A Pathology Approach, „The TQM Journal”, vol. 26, nr 2, https://doi.org/10.1108/tqm-12-2010-0041.

Nogalski B. [2001], Kultura organizacyjna w procesie zmian [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, A. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.

Pasieczny J. [2012], Patologie organizacji w okresie kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse, nr 4/2, Gdańsk.

Podgórecki A. [1976], Zagadnienia patologii społecznej, PWN, Warszawa.

Pospiszyl I. [2012], Patologie społeczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Saeed B.B., Wang W. [2013], The Art of Organisational Diagnosis: Pathogens and Remedies, „I Business”, vol. 5, nr 2.

Sankowska A. [2011], Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.

Sikorski C. [2002], Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Stocki R [2005], Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Szwiec P. [2012], Kultura organizacyjna czy kultury organizacyjne? Podstawowe podejścia do kultury organizacyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 9.

Tong C. [2014], The Impact of Knowledge Sharing on the Relationship between Organizational Culture and Job Satisfaction: The Perception of Information Communication and Technology (ICT) Practitioners in Hong Kong, „International Journal of Human Resources Studies”, vol. 5, nr 1, https://doi.org/10.5296/ijhrs.v5i1.6895.

Zimniewicz K. [1999], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0955.0705