Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych

Tomasz Jedynak

Streszczenie


W artykule przedstawiono zagadnienie roli, jaką na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych (rynku SRI) odgrywają fundusze inwestycyjne. Na podstawie teorii oraz analizy danych empirycznych weryfikacji poddano hipotezę stanowiącą, że fundusze inwestycyjne mają duży wpływ na kształt oraz rozwój rynku SRI. W toku postępowania badawczego zrealizowano wiele celów badawczych. Po pierwsze scharakteryzowano rynek SRI oraz omówiono specyfikę funkcjonowania funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych (fundusze SRI). Następnie przeanalizowano strukturę i wielkość rynku SRI oraz przedstawiono rolę, jaką na tym rynku odgrywają fundusze SRI. Spostrzeżenia sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań pozwoliły wnioskować o braku podstaw do odrzucenia postawionej hipotezy badawczej, co jest równoznaczne z utrzymaniem w mocy twierdzenia o kluczowym wpływie funduszy SRI na kształt i rozwój całego rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych.

Słowa kluczowe


inwestowanie społecznie odpowiedzialne; fundusze inwestycji społecznie odpowiedzialnych; fundusze SRI; rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Global Sustainable Investment Review [2013], Global Sustainable Investment Alliance, http://gsiareview2012.gsi-alliance.org/ (dostęp: 2.02.2015).

Responsible Investment Benchmark Report [2013], Responsible Investment Association Australasia, http://www.responsibleinvestment.org/wp-content/uploads/2014/08/2013-Benchmark-Report.pdf (dostęp: 2.02.2015).

Asia Sustainable Investment Review 2012 [2012], Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia, http://www.asria.org/?page=ASrIAPublications (dostęp: 3.02.2015).

Banaszczak-Soroka U. [2008], Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Borowski G. [2011], Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.

Canadian Socially Responsible Investment Review 2012 [2013], The Social Investment Organization, http://riacanada.ca/wp-content/uploads/CSRIR-2012-English.pdf (dostęp: 3.02.2015).

Chong J., Her M., Phillips G.M. [2006], To Sin or Not to Sin? Now That’s the Question, „Journal of Asset Management”, vol. 6, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jam.2240191.

Czerwonka M. [2013], Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa.

Dawidowicz D. [2008], Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa.

European SRI Study 2006 [2006], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2006 (dostęp: 15.12.2014).

European SRI Study 2008 [2008], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2008 (dostęp: 15.12.2014).

European SRI Study 2010 [2010], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2010 (dostęp: 15.12.2014).

European SRI Study 2012 [2012], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri-study-2012 (dostęp: 15.12.2014).

European SRI Study 2014 [2014], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri-study-2014 (dostęp: 15.12.2014).

Fundusze SRI dostępne w Polsce [2014], http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/klasy-aktywow/przeglad/fundusze-aktualnosci/308-fundusze-sri-dostpne-w polsce.html (dostęp: 1.07.2014).

Green, Social and Ethical Funds in Europe [2013], http://www.vigeo.com (dostęp: 4.02.2015).

Jajuga K., Jajuga T. [2007], Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jedynak T. [2011a], Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 11.

Jedynak T. [2011b], Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 875.

Krupa D.M. [2012], Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio H, vol. 46, nr 1.

Perez K. [2012], Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa.

Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014 [2014], The Forum for Sustainable and Responsible Investment, http://www.ussif.org/Files/Publications/SIF_Trends_14.F.ES.pdf (dostęp: 15.12.2014).

Review of Socially Responsible Investment in Japan 2011 [2012], Social Investment Forum Japan, http://media.wix.com/ugd/ebcda8_8861a8998ed54bea8fb21d46815b17d2.pdf (dostęp: 3.02.2015).

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce [2000], red. J. Czekaj, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Sopoćko A. [2010], Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stańczak-Strumiłło K. [2013], Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa.

Sustainable & Responsible Mutual Fund Chart [2014], The Forum for Sustainable and Responsible Investment, USSIF, http://charts.ussif.org/mfpc/ (dostęp: 5.07.2014).

Sustainable Investment in Sub-Saharan Africa [2011], International Finance Corporation, http://www.africasif.org/resource/IFC_Sustainable_Investment_in_Sub-Saharan_Africa.pdf (dostęp: 3.02.2015).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0950.0202