Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji

Magdalena Frańczuk

Streszczenie


W artykule przedstawiono główne aspekty związane z problematyką aksjologii administracji publicznej. Poprzez syntetyczną analizę zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego nawiązano do wartości, jakie chronić powinna administracja, oraz do zagadnienia etyki urzędników. Przedstawiono również założenia Europejskiego kodeksu dobrej praktyki administracyjnej realizującego zasadę art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo do dobrej administracji. Artykuł stanowi przyczynek do szerszej dyskusji nad efektywnymi sposobami budowania zaufania do administracji publicznej zwłaszcza poprzez kształtowanie postaw etycznych służby cywilnej.

Słowa kluczowe


administracja responsywna, prawo, zaufanie, etyka, zasady ogólne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Celarek K. [2009], Administracja publiczna istotnym elementem w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Państwo i Społeczeństwo”, Rok IX, nr 3.

Cieślak Z. [2000], Podstawy aksjologiczne administracji publicznej w Polsce – próba oceny, „Studia Iuridica”, XXXVIII/2000.

Cieślak Z. [2012], Nauka administracji, LexisNexis, Warszawa.

Cieślak Z. [2014], Aksjologiczne podstawy jawności. Perspektywa nauk o administracji [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 2: Podstawy aksjologiczne, red. Z. Cieślak, C.H. Beck, Warszawa.

Co to jest Europejski kodeks dobrej administracji? [2003], Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.cie.gov.pl/WWW/quest.nsf/0/445EBE8FB1B7A6DFC1256E860027FF5A?Open,19.11.2003 r. (dostęp: 15.12.2014).

Czaputowicz J. [2012], Etyka w służbie publicznej [w:] Etyka w służbie publicznej, red. J. Czaputowicz, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.

Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów [2004], red. J. Filek, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej [2014], Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, http://www.ombudsman.europa.eu/pl/resources/code.faces#/page/1 (dostęp: 20.01.2015).

Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa–Wrocław.

Jaroń A. [2012], Formacja w zakresie etyki przyszłego pracownika administracji publicznej [w:] Etyka w służbie publicznej, red. J. Czaputowicz, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.

Kasiński M. [2007], Rozważania o dobrej administracji, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 10, nr 1.

Kiciński K. [2012], Tradycyjne wartości polskiej administracji w czasie zmian [w:] Etyka w służbie publicznej, red. J. Czaputowicz, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.

Kulesza M., Niziołek M. [2010], Etyka służby publicznej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Leoński Z. [1998], Materialne prawo administracyjne, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa.

Lipowicz I. [2005], Prawo obywatela do dobrej administracji [w:] Państwo w służbie obywateli. Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, red. R. Hauser, L. Nawacki, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Morawski L. [2005], Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora, Toruń.

Sakowicz M. [2012], Zarządzanie a standardy etyczne w urzędzie [w:] Etyka w służbie publicznej, red. J. Czaputowicz, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.

Scheler M. [1916], Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, Bd. I u. II, herausgegeben von E. Husserl, Freiburg i. B.- Halle a. d. Saale, Verlag von Max Niemeyer.

Schwan G. [2007], Polityka i zaufanie [w:] Na drodze do wspólnoty kultury prawnej, red. M. Lutter, M. Wyrzykowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Sierpowska I. [2012], Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Sosenko K. [1998], Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 135, Kraków.

Stadniczeńko S.L. [2009], Etos pracowników zawodów administracji publicznej [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Stępień A.B. [1995], Wstęp do filozofii, Prace Wydziału Filozoficznego, nr 65, wyd. 3, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Stępień M. [2008], Responsywna administracja publiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Suchodolski B. [2012], Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 94, Seria: Administracja i Zarządzanie.

Sztompka P. [2002], Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.

Świątkiewicz J. [2007], Europejski kodeks dobrej administracji, wyd. VI, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Zimmermann J. [2013], Aksjomaty prawa administracyjnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Zimmermann J. [2014], Prawo administracyjne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Żukowski L., Sawuła R. [2012], Postępowanie administracyjne, wyd. III, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl–Rzeszów.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0302