Zróżnicowanie źródeł informacji marketingowej w przekroju rodzaju działalności – wyniki badań

Marek Rawski

Streszczenie


Celem artykułu jest ukazanie, jakie jest zróżnicowanie znaczenia źródeł pozyskiwania informacji marketingowej przez przedsiębiorstwa prowadzące odmienne rodzaje działalności (działalność wytwórcza, usługowa, handlowa) na polskim rynku. Bazę informacyjną formułowanych tez stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2013 r. nt. zakresu i uwarunkowań wykorzystania marketingu przez przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw wszystkich rodzajów działalności ważność poszczególnych źródeł informacji jest taka sama. Zdecydowanie dominuje własne doświadczenie i intuicja, a najmniejsze znaczenie mają badania zlecane wyspecjalizowanym agencjom. Zróżnicowanie znaczenia wykorzystywania źródeł informacji przez przedsiębiorstwa w przekroju rodzaju działalności jest niewielkie. Przedsiębiorstwa wytwórcze częściej wykorzystują gotowe informacje pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych. Przedsiębiorstwa usługowe częściej wykorzystują własne badania marketingowe, częściej zlecają badania wyspecjalizowanym agencjom rynku i częściej korzystają z własnego doświadczenia i intuicji. Przedsiębiorstwa handlowe częściej wykorzystują własne dane ewidencyjne.

Słowa kluczowe


marketing, informacja marketingowa, pierwotne źródła informacji, wtórne źródła informacji, zewnętrzne źródła informacji, wewnętrzne źródła informacji

Pełny tekst

PDF

Literatura


Dietl J. [1998], Orientacja marketingowa polskich przedsiębiorstw, „Master of Business Administration”, nr 2.

Fonfara K. [2001], Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek”, nr 12.

Kaczmarczyk S. [2002], Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.

Kapera K., Kuziak M., Niestrój R. [2014], Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału [w:] Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, red. R. Niestrój, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Kędzior Z. [1997], Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwach (próba identyfikacji), „Marketing i Rynek”, nr 7.

Kowal W. [2012], Rozwój koncepcji zarządzania marketingowego w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny”, t. 9–10, nr 1.

Mazuerk-Łopacińska K. [2002], Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Pilarski R., Rawski M. [1999], Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych [w:] Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, red. J. Altkorn, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków.

Rawski M. [2012], Informacyjne podstawy decyzji marketingowych [w:] Podstawy marketingu, red. A. Czubała, PWE, Warszawa.

Sojkin B. [2009], Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa.

Szostek D. [2012], Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie polski, „Marketing i Rynek”, nr 1.

Wilmańska-Sosnowska S. [1998], Funkcja marketingowa w przedsiębiorstwach handlowych w świetle badań [w:] Marketing 2001, red. T. Rydel, Uniwersytet Gdański, Sopot.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0304