Współpraca przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie sektora usług

Grażyna Węgrzyn

Streszczenie


Celem opracowania jest zidentyfikowanie różnic dotyczących współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej w Unii Europejskiej. Wyjaśniono w nim pojęcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz scharakteryzowano współpracę w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z sektora usług według wybranych grup instytucji partnerskich.
Przedsiębiorstwa z sektora usług w krajach zaliczanych do liderów innowacyjności w znacznie większym stopniu współpracują w zakresie działalności innowacyjnej z instytucjami partnerskimi niż w krajach o niskiej czy umiarkowanej innowacyjności. Szczególnie ważna dla innowacyjności gospodarki jest współpraca przedsiębiorstw z sektora usług z dostawcami sprzętu (Dania, Holandia), z klientami z sektora prywatnego (Finlandia, Szwecja) oraz ze szkołami wyższymi (Niemcy).


Słowa kluczowe


sektor usług, działalność innowacyjna, współpraca przedsiębiorstw, innowacja

Pełny tekst

PDF

Literatura


Cygler J. [2013], Charakterystyka kooperacji [w:] Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, red. J. Cygler i in., Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010 [2012], Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014 [2015], Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.

Ietto-Gillies G. [2002], Internationalization and the Demarcation between Services and Manufactures: A Theoretical and Empirical Analysis [w:] Internationalization, Technology and Services, red. M. Miozzo, I. Miles, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Innovation Union Scoreboard 2016 [2016], European Commission, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17822 (data dostępu: 20.08.2016).

Neć M. [2013], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy [w:] Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, red. P. ZaduraLichota, PARP, Warszawa.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie [2006], Komisja Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa.

Popławski W. [2009], Znaczenie i uwarunkowania współpracy z instytucjami naukowobadawczymi w budowaniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw [w:] Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. W. Karaszewski, M. Haffer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, New York–London.

Poznańska K. [2010], Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej [w:] Kreatywność – innowacje – przedsiębiorczość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 47, Szczecin.

Szymoniuk B., Walkiewicz S. [2001], Lokalne systemy produkcyjne jako stymulatory innowacyjności [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. J. Skalik, SGH, PWE, Warszawa.

Węgrzyn G. [2015], Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Monografie i Opracowania, nr 256, Wrocław.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1203