Pakt stabilności i wzrostu a antycykliczna polityka fiskalna w strefie euro

Jan Borowiec

Streszczenie


Celem artykułu jest ocena roli paktu stabilności i wzrostu w stabilizowaniu gospodarki w strefie euro przez zbadanie współzależności między przestrzeganiem jego reguł przez państwa członkowskie a antycyklicznym nastawieniem ich polityki fiskalnej w latach 1999–2015. W badaniach zastosowano statystykę opisową oraz analizę korelacji. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: stopień poszanowania reguł paktu stabilności i wzrostu przez państwa członkowskie jest niski, zwłaszcza w odniesieniu do wymogu dotyczącego osiągnięcia i utrzymania średniookresowego celu budżetowego; polityka fiskalna miała raczej charakter procykliczny aniżeli antycykliczny; istnieje dodatnia korelacja między przestrzeganiem numerycznych reguł paktu stabilności i wzrostu a antycyklicznym nastawieniem polityki fiskalnej.


Słowa kluczowe


dyscyplina budżetowa, pakt stabilności i wzrostu, polityka fiskalna, strefa euro

Pełny tekst

PDF

Literatura


Alesina A., Perotti R. [1995], Fiscal expansions and Fiscal Adjustment in OECD countries, „NBER Working Paper”, nr 5214.

Cyclical Adjustment of Budget Balances [2016], European Commission, Spring.

General Government Data. Part II: Tables by series [2016], European Commission, Spring.

Mourre G., Astarita C., Princen S. [2014], Adjusting the Budget Balance for the Business Cycle: the EU Methodology, European Commission, „European Economy. Economic Papers”, nr 536.

Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu [2016], Dz.Urz. UE C 202, 7 czerwca.

Public Finances in EMU [2006], European Commission, „European Economy”, nr 3.

Public Finances in EMU – 2013 [2013], European Commission, „European Economy”, nr 4.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro [2016], Dz.Urz. UE L 306, 23 listopada.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych [2011], Dz.Urz. UE L 306, 23 listopada.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyśpieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu [2011], Dz.Urz. UE L 306, 23 listopada.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych [1997], Dz.Urz. WE L 209, 2 sierpnia.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyśpieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu [1997], Dz.Urz. WE L 209, 2 sierpnia.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2016 [2016], Dz.Urz. UE C 202, 7 czerwca.

Treaty on stability, coordination and governance in the economic and monetary union (TSGC) [2012], March.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0201