Gospodarka państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysowych turbulencji

Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski

Streszczenie


W artykule omówiono przebieg i rezultaty procesu rozwoju gospodarczego Europy ŚrodkowoWschodniej (EŚW) w kontekście integracji z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z globalnego kryzysu finansowego. Scharakteryzowano gospodarkę EŚW na tle świata i Europy, a następnie przedstawiono i zinterpretowano zmiany w dynamice wzrostu gospodarczego. Stwierdzono, że zmiany te na świecie i w EŚW były silnie skorelowane. W opracowaniu zaprezentowano również kształtowanie się sytuacji na rynku pracy w okresie kryzysu.
Z przedstawionych w artykule badań wynika, że proces konwergencji gospodarczej występował we wszystkich państwach EŚW, co było pozytywnym skutkiem polityki spójności UE. Proces ten był jednak bardzo zróżnicowany, a globalny kryzys spowodował w nim daleko idące, niejednoznaczne zmiany, w tym nawet nieliczne przypadki dywergencji.


Słowa kluczowe


Europa Środkowo-Wschodnia, Unia Europejska, globalny kryzys finansowy, dekoniunktura, wzrost gospodarczy, spójność

Pełny tekst

PDF

Literatura


Giddens A. [2014], Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe?, Polity Press, Cambridge.

The Impact of the Financial Crisis on the Central and Eastern European Countries [2010], „Monthly Bulletin”, European Central Bank, July.

Kosiedowski W. [2008], Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Lubowski A. [2011], O człowieku, który długowi w pas się kłania, ,,Gazeta Wyborcza” z 22.08.2011.

Rapacki R. [2011], Wzrost gospodarczy i realna konwergencja [w:] Polska: raport o konkurencyjności 2011, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Recession in the EU27: Output Measures [2009], „Statistics in Focus”, nr 17.

Soros G. [2009], The Crash of 2008 and What It Means: The New Paradigm for Financial Markets, Public Affairs, New York.

Stiglitz J.E. [2015], Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [2016], nr 1 i 2, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.

Transition Report 1999. Ten Years of Transition [1999], EBRD, London.

Uneven Growth: Short and LongTerm Factors [2015], World Economic Outlook, April, www.imf.org (data dostępu: 12.09.2016).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1202