Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych

Danuta Golik, Dariusz Żmija

Streszczenie


Celem artykułu jest analiza potencjału i tendencji rozwoju rolnictwa ekologicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej, a także ocena szans i możliwości rozwoju tej formy rolnictwa w Polsce. Rolnictwo ekologiczne stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa w Unii Europejskiej. W Polsce rynek produktów ekologicznych znajduje się na początkowym etapie rozwoju. Bariery rozwoju związane są z obszarem zarówno podaży, jak i popytu na produkty ekologiczne. Popyt na produkty ekologiczne ma tendencję wzrostową, chociaż jest jeszcze ograniczony. Występuje przede wszystkim w dużych miastach. Dostępność produktów ekologicznych jest stosunkowo mała, a ich cena jest wysoka.


Słowa kluczowe


rolnictwo ekologiczne, producenci ekologiczni, gospodarstwa ekologiczne, zdrowa żywność

Pełny tekst

PDF

Literatura


Domagalska J., Buczkowska M. [2015], Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 96.

Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Union [2013a], European Commission, September.

Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Union [2013b], European Commission, October.

Genetic Engineering versus Organic Farming. The Fact and the Fiction [2002], International Federation of Organic Agriculture Movements, https://www.infogm.org (data dostępu: 15.09.2016).

Golinowska M. [2013], Rozwój rolnictwa ekologicznego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.

Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R. [2014], Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4.

Preambuła do Rozporządzenia Rady UE nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylającego rozporządzenie Rady UE nr 2092/1991, Dz.U. L 189, 20.7.2007.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020 [2014], Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014 [2015], Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.

Rozporządzenie Rady UE nr 2092 z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. UE L 198, 22.7.1991.

Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014–2020 [2013], Opinie i ekspertyzy OE-210, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. nr 38 poz. 452 z późn. zm.

Żelezik M. [2009], Dlaczego rolnictwo ekologiczne?, Rocznik Świętokrzyski, Seria B – Nauki Przyrodnicze, nr 30.

Żmija D. [2016], Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych, Difin, Warszawa.

Żmija K. [2014], Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego [w:] Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, Vizja Press&IT, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0108