Analiza przyczyn występowania różnic w podejściu do napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Helena Tendera-Właszczuk

Streszczenie


Liczba nielegalnych imigrantów napływających do Unii Europejskiej od kilku lat gwałtownie wzrasta. Stosunek władz państw członkowskich UE i obywateli tych państw do napływu nielegalnych imigrantów wykazuje znaczne zróżnicowanie. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn występowania różnic w podejściu do problemu napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pod uwagę wzięto kilka wybranych kryteriów ilościowych. Przeanalizowano prognozy demograficzne do 2080 r. oraz zaproponowano dwa wskaźniki: wskaźnik obciążenia imigracyjnego (WOI) oraz wskaźnik obciążenia gospodarek napływem imigrantów (WOG), które mają wyjaśniać stosunek do napływu obcej ludności. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że przyczyn pozytywnego nastawienia lub niechęci wobec napływu imigrantów do państw członkowskich Unii Europejskiej nie da się wyjaśnić, stosując tylko wskaźniki ilościowe.


Słowa kluczowe


Unia Europejska, kryzys migracyjny, teorie migracji, badania migracji

Pełny tekst

PDF

Literatura


Białocerkiewicz J. [2002], Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, UMK, Toruń.

Borjas G. [1989], Economic Theory and International Migration, „International Migration Review”, vol. 23, nr 3, https://doi.org/10.2307/2546424.

Castles S., Miller M.J. [2011], Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

EU Refugees and National Identity Report [2016], Global Attitudes Survey, Pew Research Center, http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Pew-Research-Center-EU-Refugees-and-National-Identity-Report-FINAL-July-11-2016.pdf (data dostępu: 15.10.2016).

Florczak A. [2002], Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Janicki W. [2007], Przegląd teorii migracji ludności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, sec. B, vol. 62.

Kelm H. [2014], Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej [w:] Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Difin, Warszawa.

Kelm H., Tendera-Właszczuk H. [2008], Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 787.

Kelm H., Tendera-Właszczuk H. [2011], Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 852.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. [2016], nr IP/16/4493.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. [1951], Dz.U. 1991, nr 119 poz. 515.

Lee E.S. [1966], A Theory of Migration, „Demography“, vol. 3, nr 1, https://doi.org/ 10.2307/2060063.

Lee E.S. [1972], Teorie migracji [w:] Modele migracji, red. A.S. Ostrowicki, Warszawa.

Main Scenario – Projected Demographic Balances and Indicators, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do? dataset=proj_13ndbims〈=en (data dostępu: 7.11.2016).

Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E. [1993], Theories of International Migration: Review and Appraisal, „Population and Development Review”, vol. 19, nr 3, https://doi.org/10.2307/2938462.

The Mediterranean Migration Crisis. Why People Flee, What the EU Should Do [2015], Human Rights Watch, https://www.hrw.org/report/2015/06/19/mediterranean-migration-crisis/why-people-flee-what-eu-should-do#page (data dostępu: 12.11.2016).

Opinia publiczna w Unii Europejskiej. Raport krajowy. Polska [2016], Standardowy Eurobarometr 86, https://ec.europa.eu/poland/sites/poland/files/170306_st86_report.pdf (data dostępu: 12.11.2016).

Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. [1967], Dz.U. 1991, nr 119 poz. 517.

Tendera-Właszczuk H. [2016], Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, t. XIII, nr 3.

Wallerstein I. [1974], The Modern World System, Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, New York Academic Press, New York.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0601