Managerial Competencies for Various Management Levels

Małgorzata Tyrańska

Streszczenie


Tytuł artykułu: Kompetencje kadry menedżerskiej na różnych szczeblach zarządzania

Współcześnie kompetencje menedżerskie są przedmiotem zainteresowania badaczy na całym świecie. Znajduje to odzwierciedlenie w dużej liczbie publikacji na ten temat. Badane są kompetencje menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami i zarządzających organizacjami publicznymi. To duże zainteresowanie kompetencjami menedżerskimi wynika z faktu, że mają one wpływ na efektywność zarządzania organizacjami.
Podstawowym narzędziem zarządzania kompetencjami, które umożliwia identyfikację niezbędnych dla danego przedsiębiorstwa kompetencji menedżerskich, ich zapewnienie, ocenianie i doskonalenie, jest lista kompetencji kadry menedżerskiej, która może służyć do identyfikacji luk kompetencyjnych kadry menedżerskiej.
Celem artykułu jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzonej analizy literatury, listy kompetencji kadry menedżerskiej, które zdaniem autorki są niezbędne dla menedżerów zarządzających współczesnymi przedsiębiorstwami. Ponadto dla uszczegółowienia prezentowanych rozważań ukazano, opierając się na wynikach przeprowadzonych badań, kompetencje istotne dla skutecznego działania menedżerów na różnych poziomach zarządzania: najwyższym, średnim i najniższym. Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody delfickiej. W badaniach uczestniczyło 100 ekspertów, w tym 42 profesorów z zakresu zarządzania oraz 58 menedżerów zatrudnionych na różnych poziomach zarządzania w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wyniki przeprowadzonych badań zostały porównane z modelem umiejętności menedżerskich R.L. Katza.Słowa kluczowe


kompetencje menedżerskie, metoda delficka, istotność kompetencji menedżerskich, model umiejętności menedżerskich R.L. Katza

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Bamel U. K., Rangnekar S., Stokes P., Rastogi R. (2015), Managerial Effectiveness – an Indian Experience, “Journal of Management Development”, vol. 34, no 2, https://doi.org/10.1108/JMD-10-2012-0129.

Dubois D. D., Rothwell W. J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice.

Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.

Gierszewska G., Romanowska M. (1999), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Huping S., Wenxuan Y. (2013), Assessing Chinese Managerial Competencies from Different Perspectives, “Social Behavior & Personality: an International Journal”, vol. 41, no 9.

Jena S., Sahoo C. K. (2014), Improving Managerial Performance: A Study on Entrepreneurial and Leadership Competencies, “Industrial and Commercial Training”, vol. 46, no 3, https://doi.org/10.1108/JCT-10-2013-0066.

Katz R. L. (1974), Skills of an Effective Administrator, “Harvard Business Review”, vol. 52, no 5.

Lakshminarayanan S., Pai Y., Ramaprasad B. S. (2016), Competency Need Assessment: A Gap Analytic Approach, “Industrial & Commercial Training”, vol. 48, no 8.

Listwan T. (1993], Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Mimex, Wrocław.

Masłyk-Musiał E. (2005), Kompetencje współczesnego menedżera (in:) Zarządzanie kompetencjami w organizacji, ed. E. Masłyk-Musiał, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa.

Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Peterson T. O., Van Fleet D. D. (2004), The Ongoing Legacy of R. L. Katz. An Updated Typology of Management Skills, “Management Decision”, vol. 42, no 10, https://doi.org/10.1108/00251740410568980.

Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa.

Pocztowski A., Miś A. (2000), Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kapitału ludzkiego w organizacji (in:) Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, ed. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Rakowska A. (2005), Kompetencje współczesnego menedżera (in:) Zarządzanie kompetencjami w organizacji, ed. E. Masłyk-Musiał, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa.

Stabryła A. (2011), Universal Research Approaches in Designing Development Project, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów, vol. 19, no 2.

Thomas M., Miles G., Fisk P. (2009), Kompetentny CEO, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.

Tyrańska M. (2015), Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Walkowiak R. (2004), Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Whiddett P., Hollyforde P. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1102