Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi

Michał Major

Streszczenie


Celem artykułu jest przegląd oraz analiza podstawowych kart kontrolnych sum skumulowanych, umożliwiających akceptację lub dyskwalifikację badanego procesu produkcyjnego. W literaturze przedmiotu można spotkać dwa rodzaje kart kontrolnych umożliwiających akceptację procesu – karty kontrolne Shewharta oraz karty kontrolne sum skumulowanych. Obydwie mogą być wykorzystywane przez menedżerów jakości lub menedżerów finansowych w trakcie monitorowania lub audytu procesu. W artykule omówiono wybrane procedury kontrolne oraz przedstawiono przykłady zastosowania opisanych rozwiązań.


Słowa kluczowe


statystyczna kontrola jakości, statystyczne sterowanie procesami, karty kontrolne akceptacji, karty kontrolne sum skumulowanych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Iwasiewicz A. [1985], Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji, systemy i procedury, PWN, Warszawa.

Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością — podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.

Iwasiewicz A. [2001], Karty kontrolne Shewharta z możliwością akceptacji procesu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 320.

Iwasiewicz A. [2005–2006], Monitorowanie procesów binarnych, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. XLVI–XLVII.

Iwasiewicz A. [2008–2009], Monitorowanie procesów binarnych za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. XLIX–L.

Iwasiewicz A. [2011], Analiza wielowymiarowych procesów binarnych jako metoda wspomagania decyzji menedżerskich w zarządzaniu jakością [w:] Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, red. A. Chodyński, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J. [1988], Sekwencyjne metody kontroli jakości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Major M. [1997], Sterowanie procesem za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych, Materiały konferencyjne z I Krajowej Konferencji Naukowej Materiałoznawstwo–Odlewnictwo–Jakość, vol. 3: Jakość, Kraków.

Major M. [2015a], Acceptance Control Charts, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 7(943), https://doi.org/10.5678/ZNUEK.2015.0943.0702.

Major M. [2015b], Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona [w:] Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza, T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.

Montgomery D.C. [2009], Introduction to Statistical Quality Control, Sixth ed., John Wiley & Sons, Inc., Jefferson City, USA.

Neyman J., Pearson E.S. [1933], On the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: „Mathematical, Physical and Engineering Sciences”, vol. 231, The Royal Society Publishing, http://www.stats.org.uk/statistical-inference/NeymanPearson1933.pdf (data dostępu: 23.12.2016).

Page E.S. [1954], Continuous Inspection Scheme, „Biometrika”, vol. 41(1/2).

PN-ISO 7966: 2001. Karty akceptacji procesu, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

PN-P-84004:2003. Tekstylia – Dzianiny i wyroby dziane – Wartości wskaźnika zmiany wymiarów po praniu, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

Wald A. [1945], Sequential Tests of Statistical Hypotheses, „Annals of Mathematical Statistics”, vol. 16(2).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0965.0506