A Basic Outline of Slovenian Consumer Protection with an Emphasis on Alternative Dispute Resolution

Suzana Kraljić, Katja Drnovšek

Streszczenie


Tytuł artykułu: Zarys ochrony konsumenta w prawie słoweńskim ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowych metod rozstrzygania sporów

Ochrona konsumenta stanowi obecnie nowoczesny dział praw człowieka, który w ostatnich latach zaczął odgrywać coraz ważniejszą rolę w prawie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad ochrony konsumenta w Słowenii. Po uzyskaniu przez ten kraj w 1991 r. niepodległości następował intensywny rozwój ochrony praw konsumentów, w ciągu 25 lat przyjęto liczne akty prawne i wprowadzono dokumenty, które w całości lub w części dotyczyły tego zagadnienia. Najważniejszym i najbardziej podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa o ochronie konsumentów, która była wielokrotnie zmieniana i uzupełniana, tak aby zapewnić słoweńskiemu prawodawstwu harmonizację głównie z europejskimi standardami i zgodnie z międzynarodowymi tendencjami w zakresie ochrony konsumentów. Ostatni ważny etap stanowiło przyjęcie ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich, która weszła w życie 14 listopada 2015 r. Ten akt prawny stanowił implementację do słoweńskiego prawodawstwa dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.


Słowa kluczowe


ochrona konsumenta, pozasądowe rozstrzyganie sporów, Unia Europejska, Słowenia

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, OJ L 95, 21.04.1993.

Creutzfeld N. (2016), Implementation of the Consumer ADR Directive, “Journal of European Consumer and Market Law”, no 1.

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market, OJ L 149, 11.06.2005.

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising, OJ L 376, 27.12.2006.

Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare, OJ L 88, 4.04.2011.

Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive 2013(11/EU), OJ L 165, 18.06.2013.

Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers, OJ L 80, 18.03.1998.

Energetski zakon [Energy Act], Uradni list RS, No. 17/14, 81/15.

Evropski potrošniški center Slovenije (2016), Poročilo o delu Evropskega potrošniškega centra za leto 2015 [Work report of the centre for the year 2015], http://epc.si/media/EPC_letno_porocilo_2016_210x210_SI.pdf (accessed: 5.07.2016).

Grgurić N. (2014), Direktiva i Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća Europske unije o alternativnom i online načinu rješavanja potrošačkih sporova [Directive and Regulation of the European Parliament and of the Council on the alternative and online consumer dispute resolution] (in:) Zbornik radova: Dani hrvatskog osiguranja 2014 [Conference proceedings: Croatian Insurance Days], Hrvatska gospodarska komora, Zagreb.

Hodges C., Creutzfeldt N. (2013), Implementing the EU Consumer ADR Directive, https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/implementing_the_adr_directive.pdf (accessed: 5.07.2016).

Knez R. (2016), Pravo in politika sodobnega vartsva potrošnikov [Law and the contemporary consumer protection policy], “Pravna praksa”, vol. 5.

Market Inspectorate of Republic of Slovenia, Business Report for 2015, http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/dokumenti/TirsPoslovnoPorocilo2015.pdf (accessed: 8.08.2016).

Ministarstvo gospodarstva (2015), Prijedlog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, s konačnim prijedlogom zakona [Draft law on the alternative dispute resolution of the consumer disputes with final text].

Ministry of Economic Development and Technology (2013), Biennial Report (Article 21 of Regulation (EC) No 2006/2004) of 13 March 2013, http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/cpc_biennial_2013_sl_en.pdf (accessed: 15.08.2016).

Ministry of Economic Development and Technology (2016), http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnikov_in_konkurence/ (accessed: 15.08.2016).

MIPOR (2016), Yearly Report for 2015, https://www.zps.si/index.php/o-nas/mednarodni-intitut-za-potronike-raziskave/7843-letni-porocilo-o-delovanju-mednarodnega-instituta-za-potrosniske-raziskave (accessed: 9.08.2016).

Možina D. (2015), Kriza slovenskega prava varstva potrošnikov [The crisis of the Slovenian consumer protection law] (in:) A. Vlahek, M. Damjan (eds), Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov [Law and the contemporary consumer protection policy], GV Založba, Ljubljana.

Obligacijski zakonik [Obligations Code], Uradni list of RS, No. 97/07 UPB1.

Osredkar F. (2001), Pravice slovenskih potrošnikov v praksi [Rights of Slovene consumers in praxis], diploma thesis, University of Ljubljana, Ljubljana.

Pernek F. (1981), Vsebinska preobrazba odnosov med blagovnim prometom in proizvodnjo [Content transformation of goods-to-production relations], “Naše gospodarstvo”, no 3.

Pogorelčnik Vogrinc N. (2015), Implementacija Direktive 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških sporov v slovenski pravni red [The implementation of the Directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution of consumer disputes in Slovenian legal order] (in:) A. Vlahek, M. Damjan (eds), Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov [Law and the contemporary consumer protection policy], GV Založba, Ljubljana.

Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register [Rules on the procedure and requirements for entry of consumer organisations into the register], Uradni list RS, No. 8/12.

Primorac Ž., Miletić N. (2016), Europski pravni kontekst izvansudskog rješavanja sporova iz ugovora o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti s posebnim osvrtom na osigurateljnu praksu [European regulatory framework of Out-of‑court Dispute Resolution arising from the compulsory motor vehicle third party liability insurance contract with a focus on insurance practices], “Zbornik PFZ”, vol. 66, no 2–3.

Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC, OJ L 165, 18.06.2013.

Republika Slovenija – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2015), Predlog Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov – redni postopek – predlog za obravnavo [Draft law on the out-of-court resolution of consumer disputes – regular procedure – reading proposal], http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/varstvo_potrosnikov_in_konkurence/ZIRPS/ZIRPS_VG_MU1.pdf (accessed: 3.07.2016).

The Slovene Consumers Association, Yearly Report for 2015, https://www.zps.si/index.php/o-nas/zveza-potronikov-slovenije/7844-letno-porocilo-o-delovanju-zveze-potrosnikov-slovenije (9.08.2016).

Tonner K., Berlin C. (2014), Zur Umsetzung der AS-Richtlinie (Richtlinie 2013/11/EU) – nebst Entwurf eines Gesetzes über alternative Streitbeilegung. Gutachten erstattet im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V., Rostock.

Trstenjak, Knez & Možina (2005), Evropsko pravo varstva potrošnikov: direktive ES/EU z uvodnimi pojasnili [European consumer protection law], GV Založba, Ljubljana.

Uredba o organih v sestavi ministrstev [Decree on bodies affiliated to ministries], Uradni list RS, No. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 69/10, 40/11).

Uredba o trgovanju, trgovskih podjetjih in trgovinah [Regulation on trading, trading companies and shops], Uradni list SFRJ, No. 37/55.

Ustava Republike Slovenije [Constitution of the Republic of Slovenia], Uradni list RS, No. 33/91-I; 42/97– UZS68; 66/00 – UZ80; 24/03 – UZ3a, 47, 68; 69/04 – UZ14; 69/04 – UZ43; 69/04 – UZ50; 68/06 – UZ121, 140, 143; 47/13 – UZ148; 47/13 – UZ90, 97, 99.

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov [Act on Alternative Dispute Resolution in Judicial Matters], Uradni list RS, No. 97/09, 40/12.

Zakon o arbitraži [Arbitration Act], Uradni list RS, No. 45/08.

Zakon o delovnih razmerjih [Employment Relationships Act], Uradni list RS, No. 21/13 – ZDR-1.

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov [Out-of-court Resolution of Consumer Disputes Act], Uradni list RS, No. 81/15.

Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu [Act Regulating Quality Control of Agricultural and Food Products in Foreign Trade], Uradni list SFRJ, No. 28/75, 70/78, 54/86, 30/91.

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah [Mediation in Civil and Commercial Matters Act], Uradni list RS, No. 56/08.

Zakon o obligacijskih razmerjih [Obligations Act], Uradni list SFRJ, No. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Uradni list RS, No. 88/99 – ZRTVS-B, 83/01 – OZ, 30/02 – ZPlaP and 87/02 – SPZ.

Zakon o pacientovih pravicah [Patients Rights Act], Uradni list RS, No. 15/08.

Zakon o potrošniških kreditih [Consumer Credit Act], Uradni list RS, No. 77/04 UPB1.

Zakon o spremembah zakona o varstvu potrošnikov [Act Amending the Consumer Protection Act], Uradni list RS, No. 78/11.

Zakon o standardizaciji [Standardisation Act], Uradni list RS, No. 1/95, 59/99.

Zakon o trgovini [Trade Act], Uradni list RS, No. 18/93.

Zakon o trgu finančnih instrumentov [Financial Instruments Market Act], Uradni list RS, No. 108/10 UPB1.

Zakon o tržni inšpekciji [Market Inspection Act], Uradni list RS, No. 20/97.

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami [Consumer Protection against Unfair Commercial Practices Act], Uradni list RS, No. 53/07.

Zakon o varstvu potrošnikov [Consumer Protection Act], Uradni list RS, No. 98/04 – UPB2, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15.

Zakon o zavarovalništvu [Insurance Act], Uradni list RS, No. 99/10 UPB1.

Zveza potrošnikov Slovenije, Yearly Report for 2015, https://www.zps.si/index.php/o-nas/zveza-potronikov-slovenije/7844-letno-porocilo-o-delovanju-zveze-potrosnikov-slovenije (accessed: 8.08.2016).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0968.0801