Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market – Selected Issues

Jan Byrski

Streszczenie


Tytuł artykułu: Ochrona konsumenta w drugiej dyrektywie w sprawie usług płatniczych (2015/2366/UE) – wybrane zagadnienia

Dyrektywa 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych (PSD 1) uregulowała kwestie ochrony konsumentów w zakresie usług płatniczych. W pierwszej kolejności należy wskazać, że konsument uprawniony został do otrzymywania wszelkich niezbędnych informacji przed wykonaniem konkretnej transakcji płatniczej, jak i po jej wykonaniu. Po drugie, konsument powinien zostać zaznajomiony z wszelkimi opłatami, które jest zobowiązany ponieść za płatności dokonywane w sklepach, w tym w sklepach internetowych. Po trzecie, PSD 1 zapewniła ochronę praw konsumentów w przypadku nieautoryzowanych lub nieprawidłowych opłat naliczanych na konsumenckim rachunku płatniczym. Po czwarte, w ramach PSD 1 nastąpiło otwarcie rynku usług płatniczych, co umożliwiło podmiotom innym niż banki świadczenie usług płatniczych. W celu należytej ochrony pieniędzy konsumentów przedmiotowe instytucje poddane zostały szczegółowej regulacji (nadzorowi).
Prawodawca unijny, ustanawiając nowe ramy świadczenia usług płatniczych w ramach Unii Europejskiej (PSD 2), doszedł jednak do wniosku, że istniejąca ochrona konsumenta – użytkownika usług płatniczych, jest niewystarczająca. Z tego też względu zdecydował się na wprowadzenie nowych instrumentów prawnych, których zadaniem jest wzmocnienie tej ochrony. Po dokładnym ich przeanalizowaniu wydaje się, że część z nich należy ocenić pozytywnie, niemniej w stosunku do pozostałych regulacji należy podnieść uwagi krytyczne.


Słowa kluczowe


dyrektywa PSD 1, dyrektywa PSD 2, usługi płatnicze, ochrona konsumenta usług płatniczych, silne uwierzytelnianie, silne uwierzytelnianie klienta

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Bączyk M. (2000), Zarys prawa bankowego. Część I. Prawo systemu bankowego [An outline of the banking law. Part I. The law of the banking system], TNOiK, Toruń.

Byrski J. (2015), Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku [The statutory ban on excluding or limiting the liability of an outsourcing partner in respect of the bank] (in:) A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska (eds), Współczesne problemy prawa zobowiązań [Contemporary issues of contract law], Wolters Kluwer, Warszawa.

Byrski J., Sytniewski L., Marcinkowska A. (2015), Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę [Commentary on Regulation No 2015/751 on interchange fees for card-based payment transactions], LEX/el.

Fedorowicz M. (2013), Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej [European Union financial market supervision], Difin, Warszawa.

Grabowski M. (2012), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz [Act on Payment Services. Commentary], C.H. Beck, Warszawa.

Kawulski A. (2013), Prawo bankowe. Komentarz [Banking Law. Commentary], Warszawa.

Korus K. (2012), Pojęcie usługi płatniczej w ustawie o usługach płatniczych [The concept of payment service in the Payment Services Act], “Monitor Prawa Bankowego”, nos 7–8.

Pacek M. (2014), Usługi płatnicze. Komentarz, art. 16 [Payment services. Commentary, art. 16], Lexis Nexis, Warszawa.

Tupin R. (1998), Czy i w jakim trybie uchwały i zarządzenia Komisji Nadzoru Bankowego mogą być uznane za niezgodne z Konstytucją? [Whether and in which procedure the resolutions and orders of the Banking Supervision Committee may be considered inconsistent with the Constitution?], “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nos 7–8.

Wajda P. (2009), Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym [The role of the administrative decision in the supervision of the Polish financial system], C.H. Beck, Warszawa.

Zalcewicz A., Bajor B. (2016), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz [Act on Payment Services. Commentary], Wolters Kluwer, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0968.0802