Zastosowanie gier symulacyjnych w kształceniu w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania

Maciej Walczak

Streszczenie


W opracowaniu zostały przedstawione wyniki badania dotyczącego efektów stosowania gier symulacyjnych w ramach prowadzenia zajęć z przedmiotu współczesne koncepcje zarządzania. Zastosowaną metodą, oprócz studiów literatury przedmiotu, było badanie ankietowe przeprowadzone na próbie 142 studentów drugiego stopnia studiów stacjonarnych w latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016. Przedstawiono podstawowe kwestie związane z wykorzystaniem gier symulacyjnych w procesie dydaktycznym i krótko scharakteryzowano dwie gry wykorzystane w badaniu. Następnie zaprezentowano i zinterpretowano najważniejsze wyniki badania ankietowego. Sformułowano także zalecenia odnośnie do wykorzystywania gier symulacyjnych w procesie nauczania na poziomie akademickim.


Słowa kluczowe


metody dydaktyczne, gry symulacyjne, efekty nauczania, współczesne metody zarządzania

Pełny tekst

PDF

Literatura


Auman C. [2011], Using Simulation Games to Increase Student and Instructor Engagement, „College Teaching”, nr 59, https://doi.org/10.1080/87567555.2011.602134.

Bernaciak A., Brańka T. [2015], Gra jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu na poziomie akademickim. „Park Manager Game”, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 3, nr 5.

Gruszczyńska D. [2014], Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie kształcenia przyszłych specjalistów do spraw logistyki, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5.

Harzyńska J. [2012], Metody pracy z uczniami dorosłymi, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1.

Kąkol U., Krupa M., Krzoska W. [2012], Simulation Game „Factory” as an Innovative Training Tool for Small and Medium Enterprises [w:] Management Consulting for Business and Public Administration, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, V. Potočan, Cracow University of Economics Foundation, Kraków.

Kołodziejczyk P., Szołtysek J. [2012], Beer Game – praktyczne refleksje o grze logistycznej w dydaktyce, „Logistyka”, nr 1.

Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E. [2016], Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostaw, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 48.

Ragin-Skorecka K., Włodarczak Z. [2011], Gry kierownicze, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/publications/3756792FEM%20gry%20kierownicze.pdf (data dostępu: 10.08.2016).

Seethamraju R. [2011], Enhancing Student Learning of Enterprise Integration and Business Process Orientation through an ERP Business Simulation Game, „Journal of Information Systems Education”, vol. 22, nr 1.

Tao Y.H., Yeh C.R., Hung K.C. [2015], Validating the Learning Cycle Models of Business Simulation Games via Student Perceived Gains in Skills and Knowledge, „Educational Technology & Society”, vol. 18, nr 1.

Wawrzeńczyk-Kulik M. [2013], Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia”, t. 6, nr 1.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0967.0707