Wkład polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej

Marcin Kawalec

Streszczenie


Idea zjednoczenia Europy pod wspólną władzą centralną ma swój rodowód w czasach znacznie wcześniejszych niż powszechnie przyjmowane jako początek integracji, a utożsamiane niejednokrotnie z powstaniem dzisiejszej Unii Europejskiej. Początek scalania kontynentu europejskiego to nie tylko plan Schumana, lecz także wielokrotne próby pokojowego lub w drodze podboju skupiania pod wspólną władzą kolejnych terytoriów Europy, począwszy od greckich polis czy rzymskiego imperium.
Rozwój idei integracji europejskiej nie może być ograniczany wyłącznie do państw Europy Zachodniej. Historia pokazuje, że znaczący wkład w rozwój idei mają również polscy myśliciele. Idea ta inspirowała Polaków co najmniej od XVI w. Wiele z przedstawionych propozycji należy ocenić jako niezwykle aktualne. Celem artykułu jest zarysowanie wkładu polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej.Słowa kluczowe


historia integracji europejskiej, polscy ojcowie zjednoczonej Europy, rozwój idei integracji europejskiej, Unia Europejska

Pełny tekst

PDF

Literatura


Baczkowski K. [1995], Idea jedności europejskiej w średniowieczu [w:] Z dziejów prób integracji europejskiej. Od średniowiecza do współczesności, red. M. Pułaski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 118.

Bar J. [2012], Wkład polskiej myśli politycznej w budowanie idei europejskiej jedności, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.

Borzym A., Sadowski J. [2007], Polscy Ojcowie Europy, Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Eberhardt P. [2010], Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy, „Przegląd Geograficzny”, http://rcin.org.pl/Content/978/Wa51_12458_r2010-t82-z4_Przeglad-Geograficzny-Eberhardt.pdf (data dostępu: 25.02.2017).

Kłoczowski J., Kras P., Łaskiewicz H. [1999], Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.

Łukasiewicz S. [2007], O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007.

Pieczewski A. [2008], Działalność Józefa Retingera na rzecz integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Witkowski G. [2001], Ojcowie Europy. Udział Polaków w procesie integracji kontynentu, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0605