Analiza porównawcza sytuacji osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej

Urszula Załuska, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Streszczenie


W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była obiektywna ocena sytuacji osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej (UE 27) i porównanie jej z subiektywnymi odczuciami respondentów ze wskazanej grupy wiekowej. Uwagę zwrócono na sytuację Polski na tle pozostałych krajów członkowskich, a także poszukiwanie dobrych wzorców. W ramach badań porównano dwa podejścia do oceny sytuacji wyróżnionej grupy wiekowej. Pierwsze podejście oparte było na danych obiektywnych obrazujących sytuację w obszarach szczególnie ważnych dla funkcjonowania w społeczeństwie. W drugim podejściu wykorzystano subiektywne oceny satysfakcji osób w wieku 50–64 lat. W badaniu zastosowano metody taksonomiczne. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie krajów najbardziej przyjaznych osobom w wieku niemobilnym oraz skonfrontowanie obiektywnie ocenianej i subiektywnie odczuwanej sytuacji tych osób w poszczególnych krajach.


Słowa kluczowe


wielowymiarowa analiza porównawcza, zmienna syntetyczna, miara rozwoju, osoby w wieku niemobilnym

Pełny tekst

PDF

Literatura


Borys T. [1978], Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.

Foster L., Walker A. [2015], Active and Successful Aging: A European Policy Perspective, „The Gerontologist”, vol. 55, nr 1, https://doi.org/10.1093/geront/gnv002.

Gatnar E., Walesiak M. [2004], Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.

Hellwig Z. [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4.

Hellwig Z. [1981], Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.

Kołodziejczyk-Olczak I. [2014], Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku – wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K. [1991], Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Statystyki i Demografii, Monografie i Opracowania 336, Warszawa.

Kwiatkowska-Ciotucha D. [2002], Ranking branż produkcyjnych w Polsce w 2000 r., Ekonometria 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 935, Wrocław.

Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Dziechciarz J. [2007], Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej – Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Panek T. [2009], Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Prognoza ludności na lata 2014–2050 [2014], GUS, Warszawa.

Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej [2013], red. E. Kryńska, P. Szukalski, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Strahl D. [1990], Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.

Załuska U. [2002], Próba klasyfikacji polskiego sektora produkcyjnego [w:] Ekonometria 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 935, Wrocław.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0971.1105