Ekonometryczna analiza produktywności kapitału w krajach Unii Europejskiej

Jacek Batóg, Krzysztof Dmytrów

Streszczenie


W artykule przedstawiono wyniki analizy kształtowania się produktywności kapitału w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2014. Na podstawie jednoczynnikowej funkcji produkcji obliczone zostały zmiany tej zmiennej z wykorzystaniem zarówno danych w postaci szeregów czasowych, jak i danych przekrojowych. Zastosowane narzędzie badawcze pozwoliło na określenie prawidłowości występujących dla poszczególnych krajów oraz w całej Unii Europejskiej. Do najważniejszych zaobserwowanych prawidłowości należą istotny wpływ kryzysu gospodarczego, mającego początek w 2008 r., na kształtowanie się spadkowego trendu produktywności kapitału w krajach Unii Europejskiej oraz występowanie znaczących różnic tej wielkości w ujęciu międzynarodowym. Sformułowane wnioski mogą stanowić przesłanki dla inwestorów, których decyzje oparte są często na analizie zwrotu z zainwestowanego kapitału, a w szerszym ujęciu mogą stanowić informację o przyszłych kierunkach przepływu kapitału i w konsekwencji o zmianach poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe


produktywność kapitału, funkcja produkcji, Unia Europejska, modelowanie ekonometryczne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Batóg J. [2010], Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 780, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Boskin M. J., Lau L. J. [2000], Generalized Solow-Neutral Technical Progress and Postwar Economic Growth, NBER Working Paper No. 8023, Cambridge.

Gehringer A. [2013], Growth, Productivity and Capital Accumulation: The Effects of Financial Liberalization in the Case of European Integration, „International Review of Economics and Finance”, vol. 25, https://doi.org/10.1016/j.iref.2012.07.015.

Gourinchas P. O., Jeanne O. [2013], Capital Flows to Developing Countries: The Allocation Puzzle, „Review of Economic Studies”, vol. 80, nr 4, https://doi.org/10.1093/restud/rdt004.

Jäger K. [2016], EU KLEMS Growth and Productivity Accounts 2016 Release, Statistical Module, The Conference Board, http://euklems.net/TCB/2016/Metholology_EU%20KLEMS_2016.pdf (data dostępu: 11.01.2017).

Montes-Solla P., Faiña Medín J. A., Lopez-Rodriguez J. [2015], Regional Development in Spain 1989–2010: Capital Widening and Productivity Stagnation, Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 72921.

Nell K. S., Thirlwall A. P. [2014], Explaining Differences in the Productivity of Capital Across Countries in the Context of ‘New’ Growth Theory, University of Kent, School of Economics Discussion Papers, KDPE 1412.

Nowak W. [2006], Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 8.

Technology, Productivity and Job Creation. Best Policy Practices [1998], OECD, Paris.

Tsionas E. G. [2000], Productivity Convergence in Europe, „Eastern Economic Journal”, vol. 23, nr 3.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0971.1104