Znaczenie poczucia wpływu na organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników

Małgorzata Adamska-Chudzińska, Justyna Pawlak

Streszczenie


W sytuacji wzrastającej konkurencyjności i dynamicznie zmieniających się warunków funkcjonowania współczesnych organizacji coraz istotniejsze staje się pozyskanie i zatrzymanie pracowników, którzy nie tylko posiadają wysoki poziom kompetencji, ale gotowi będą również identyfikować się z celami i misją organizacji. Istotne znaczenie w tym zakresie ma doświadczanie przez pracowników poczucia wpływu na rzeczywistość organizacyjną. Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie wyników badań, w których podjęto próbę sprawdzenia związku pomiędzy poczuciem wpływu na organizację a gotowością pracowników do angażowania się w pracę oraz ich przywiązaniem do organizacji. Rozróżniono dwa poziomy poczucia wpływu na organizację: pierwszy wiąże się z możliwością zgłaszania własnych innowacyjnych propozycji doskonalących procesy operacyjne, a drugi dotyczy określonego zakresu autonomii na stanowisku pracy. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie współzależności pomiędzy poczuciem wpływu na organizację a zaangażowaniem w aspekcie afektywnym i lojalnościowym. Równocześnie stwierdzono, że doświadczanie poczucia wpływu na jednym lub na drugim poziomie w podobnym stopniu wpływa na zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne.


Słowa kluczowe


pracownik, poczucie wpływu w pracy, zaangażowanie organizacyjne, organizacja

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adamska-Chudzińska M. [2015], Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 8, https://doi.org/10.15678/znuek.2015.0944.0804.

Allen N., Meyer J. [1990], The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, vol. 63, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x.

Bańka A., Bazińska R., Wołoska A. [2002], Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, „Czasopismo Psychologiczne”, nr 8.

Bernthal P.R. [2009], Measuring Employee Engagement, http://www.ddiworld.com/pdf/ddi_MeasuringEmployeeEngagement_wp.pdf (data dostępu: 15.06.2017).

Conley Ch. [2015], Droga na szczyt, Wydawnictwo Charaktery, Kielce.

Engaged Employees Inspire Company Innovation [2012], „Gallup Business Journal”, Gallup Study, http://businessjournal.gallup.com/kontent/24880/gallup study-engaged-employees-inspire-company.aspx (data dostępu: 15.06.2017).

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. [2001], Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.

Gliszczyńska X. [1990], Skala I-E w Pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.

Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L. [2002], Business-unit-level Relationship between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-analysis, „Journal of Applied Psychology”, vol 87, nr 2, https://doi.org/10.1037//0021-9010.87.2.268.

Havighurst R.J. [1972], Developmental Tasks and Education, McKay, Chicago.

Johnson R.E., Groff K.W., Taing M.U. [2009], Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementary, Competitive or Synergistic?, „British Journal of Management”, vol. 20, nr 4, https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00592.x.

Jong J.P.J. de, Hartog D.N.D. [2007], How Leaders Influence Employees’ Innovative Behaviour, „European Journal of Innovation Management”, vol. 10, nr 1, https://doi.org/10.1108/14601060710720546.

Juchnowicz M. [2010], Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.

Kostera M. [2008], Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. [2010], Statystyka, Difin, Warszawa.

Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., Wałachowska K. [2015], Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, „Medycyna Pracy”, nr 66(2).

Moczydłowska M.J. [2013], Zaangażowanie pracowników, aspekty psychologiczne i społeczne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4.

Pawlak J. [2015], Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 8, https://doi.org/10.15678/znuek.2015.0944.0805.

Robinson D., Perryman S., Hayday S. [2004], The Drivers of Employee Engagement, Report 408, Institute for Employment Studies, April. http://www.employmentstudies.co.uk/system/files/resources/files/408.pdf (data dostępu: 15.06.2017).

Rotter J.B. [1990], Poczucie wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnień, „Nowiny Psychologiczne”, nr 5/6.

Shore L.M., Wayne S.J. [1993], Commitment and Employee Behavior: Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment with Perceived Organizational Support, „Journal of Applied Psychology”, vol. 78, nr 5, https://doi.org/10.1037//0021-9010.78.5.774.

Słowik J. [2016], Zaangażowani pracownicy to klucz do sukcesu, „Harvard Business Review. Polska. nr 3.

Zakrzewska-Bielawska A. [2012], Istota procesu zarządzania [w:] Podstawy zarządzania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Wolters Kluwer, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1205