Taksonomiczna miara zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce

Maciej Koszel, Piotr Bartkowiak

Streszczenie


W artykule podjęto problematykę poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszary metropolitalne (OM) w Polsce. Do oceny i sporządzenia rankingów zrównoważonego rozwoju wybrano metodę wzorca Hellwiga. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych (GUS). Dokonano oceny 345 gmin i miast tworzących osiem polskich obszarów metropolitalnych w aspektach ekonomicznym, społecznym, ekologicznym i przestrzennym oraz w ujęciu całościowym. Wykorzystano dane z 2015 r. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że poziom zrównoważonego rozwoju badanych jednostek jest zależny od lokalizacji, liczby ludności, rodzaju oraz przynależności do konkretnego obszaru. Wyższy poziom zrównoważonego rozwoju w aspektach ekonomicznym, społecznym i przestrzennym wykazują jednostki miejskie, zlokalizowane w centralnej strefie, o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (OM Warszawy). W przypadku aspektu ekologicznego wyższy poziom wykazują jednostki wiejskie, peryferyjne i o niższej liczbie ludności (OM Szczecina i OM Łodzi).


Słowa kluczowe


zrównoważony rozwój, obszary metropolitalne, metody taksonomiczne, syntetyczna miara rozwoju

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bartkowiak P., Koszel M. (2011), Przestrzenne ujęcie zrównoważonego rozwoju miasta (w:) Zrównoważony rozwoj organizacji a relacje z interesariuszami, red. P. Bartkowiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 199, Poznań.

Bober J. (2017), Obszary metropolitalne jako wyzwanie dla polityki rozwoju XXI w. (w:) Funkcjonowanie metropolii w Polsce. Gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, red. M. Kudłcza, J. Hausner, CeDeWu, Warszawa.

Borén T., Gentile M. (2007), Metropolitan Processes in Post-communist States: An Introduction, „Geografiska Annaler: Series B, Human Geography”, vol. 89, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00242.x.

Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, vol. 6, nr 2.

Chojnicki Z. (1988), Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, „Przegląd Geograficzny”, t. LX, z. 4.

Dziekański P. (2013), Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, „Ekonomia”, nr 3(24).

ESPON 1.1.1. Potentials for Polycentric Development in Europe. Final Report (2005), Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development, Stockholm.

ESPON Project 1.4.3. Study on Urban Functions. Final Report (2007), Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4.

Ilnicki D. (2002), Próba określenia zmienności czasowej zjawisk przestrzennych metodami wzorcowymi – przykład metody Hellwiga (w:) Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Janusz M. (2014), Poziom życia i jego przestrzenne zróżnicowanie w województwie warmińsko-mazurskim, „Economics and Management”, nr 4.

Kiełczewski D. (2003), O pojęciu trwałego rozwoju, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, nr 1.

Kolipiński B. (2011), Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Leetmaa K., Tammaru T. (2007), Suburbanization in Countries in Transition: Destinations of Suburbanizers in the Tallinn Metropolitan Area, „Geografiska Annaler: Series B, Human Geography”, vol. 89, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00244.x.

Łogwiniuk K. (2011), Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, „Economy and Management”, nr 1.

Mierzejewska L. (2008), Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5, Poznań.

Mierzejewska L. (2010), Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Parysek J.J. (2007), Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Parysek J.J. (2013), Polityka miejska i współczesne problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich (w:) Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, red. W.M. Gaczek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987), World Commision on Environment and Development, www.un-documents.net/our-common-future.pdf (data dostępu: 1.09.2017).

Rhotenberg Pack J., Potter S.R., Gale W.G. (2002), Problems and Prospects of Urban Areas, www.brookings.edu (data dostępu: 11.09.2017).

Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Stappen R.K. (2008), A Sustainable World Is Possible. Problemlösungen für das 21. Jahrhundert mit dem Wise-Consensus Verfahren, Working Paper 1.4, http://faape.org/wise-consensus-4-2008.pdf (data dostępu: 1.09.2017).

Stratigea A., Papadopoulou Ch., Panagiotopoulou M. (2015), Tools and Technologies for Planning the Development of Smart Cities, „Journal of Urban Technology”, vol. 22, nr 2, https://doi.org/10.1080/10630732.2015.1018725.

Stec M. (2011), Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce – analiza statystyczno-ekonometryczna, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 20.

Stec M. (2012), Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 25.

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. nr 80, poz. 717.

Wallis A.D. (1994), Evolving Structures and Challenges of Metropolitan Regions, „National Civic Review”, vol. 83, nr 1, https://doi.org/10.1002/ncr.4100830108.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0306