Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego

Paweł Zieniuk

Streszczenie


Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 15 grudnia 2016 r. wprowadziła nowe ujednolicone wzory sprawozdań finansowych dla organizacji pożytku publicznego, które mają zastosowanie dla sprawozdań sporządzanych za okresy rozpoczynające się po 1 stycznia 2017 r. Artykuł w syntetyczny sposób przedstawia praktyczne aspekty wprowadzenia nowych regulacji. W opinii autora nowy wzór sprawozdania lepiej wpisuje się w specyfikę działalności organizacji trzeciego sektora, eliminując jednocześnie problemy związane z koniecznością dostosowywania dotychczasowych wzorów sprawozdań do wymogów ujawniania przychodów i kosztów działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej. Zaprezentowane zostały także wyniki badań przeprowadzonych na próbie organizacji prowadzących działalność w województwie małopolskim, ukazujące skalę problemu właściwego doboru wzorów sprawozdań finansowych.


Słowa kluczowe


organizacje pożytku publicznego, fundacje, stowarzyszenia, ujednolicenie sprawozdań finansowych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Czubakowska K., Winiarska K. (2010), Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.

Nawrocki R. (2017), Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Odpowiedź Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości w zakresie, w którym reguluje prowadzenie księgowości przez organizacje pozarządowe (2014), http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/171214/171217/171220/dokument84145.pdf (data dostępu: 16.08.2017).

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych (2013), Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. nr 137, poz. 1539.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Dz.U. nr 80, poz. 434.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Dz.U. poz. 234.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2016, poz. 1817.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. poz. 1100.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2017, poz. 61.

Waniak-Michalak H. (2015), Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji, „Rachunkowość”, nr 6.

Zieniuk P. (2012), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego – kierunki zmian (w:) Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0205