Zmiany w ustawie o rachunkowości - wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz próba oceny wywiązywania się podmiotów z nowego obowiązku sprawozdawczego

Magdalena Łojewska

Streszczenie


W artykule opisano zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zwrócono uwagę przede wszystkim na zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej dotyczące rozszerzenia wymogów sprawozdawczych oraz wprowadzenia nowego podziału powiązań pomiędzy jednostkami. Celem badań było sprawdzenie, czy podmioty gospodarcze wywiązują się z nowego obowiązku sprawozdawczego. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że większość podmiotów dostosowała się do nowych regulacji, a największy wpływ zmian zaobserwowano w zakresie rachunku zysków i strat.


Słowa kluczowe


ustawa o rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, zaangażowanie w kapitale, jednostka stowarzyszona, aktualizacja wartości aktywów

Pełny tekst

PDF

Literatura


Fałowski W. (2016), Zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r., SKwP, Warszawa.

Grzybek O. (2014), Historia i perspektywy rozwoju polskiej rachunkowości na tle rozwiązań międzynarodowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 164.

Helin A. (2006), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa.

Jaruga A.A. (2002), Instytucjonalizacja międzynarodowej harmonizacji rachunkowości (w:) Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A.A. Jaruga, C.H. Beck, Warszawa.

Kędzior M., Krasodomska J. (2013), Unia Europejska i dyrektywy z zakresu rachunkowości (w:) K. Grabiński, M. Kędzior, J. Krasodomska, Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany, PWE, Warszawa.

Michalak M. (2016), Załącznik nr 1 – Rachunek zysków i strat (w:) Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.

Olchowicz J., Tłaczała A., Takáts G., Wojas W., Kędziora K., Sobińska E., Zakrzewska J.B. (2016), Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian, INFOR, Warszawa.

Seredyński R., Szaruga K. (2016), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.

Soprych M. (2015), Podmioty powiązane w świetle znowelizowanych przepisów bilansowych (w:) P. Czajor, W. Gos, D. Mikulska, M. Soprych, K. Trzpioła, T. Waślicki, P. Żak, Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa.

Trzpioła K. (2016), Rachunkowość 2016. Komentarz do zmian ustawy, INFOR, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, 2255, z 2017 r., poz. 61, 245, 791, 1089.

Wędzki D. (2014), Podstawy teorii sprawozdania finansowego (w:) Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0605