Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym

Mariola Mamcarczyk

Streszczenie


Celem artykułu było przedstawienie metody pozwalającej na analizę porównawczą poziomu infrastruktury sportowej w przekroju jednostek samorządu terytorialnego (województwa Polski, gminy powiatu wadowickiego). Znając stosunek liczby obiektów sportowych do liczby mieszkańców, można próbować ustalić korzystne rozwiązanie w zakresie polityki rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Ze względu na dostępność danych analiza możliwa było tylko za lata 2010 i 2014. Do tego celu wykorzystano informacje dotyczące obiektów sportowych udostępnione przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie. Zbadano liczbę mieszkańców przypadającą na jeden obiekt sportowy we wszystkich jednostkach terytorialnych.


Słowa kluczowe


infrastruktura, sport, powiat, województwo małopolskie

Pełny tekst

PDF

Literatura


Babczuk A., Łebek P. (2013), Zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w odniesieniu do sportu (w:) Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny, red. A. Babczuk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Dolata M. (2010), Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju lokalnego, Roczniki Naukowe, t. XII, z. 1, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa.

Hadzik A., Grabara M. (2014), Inivestments in Recreational and Sports Infrastructure as a Basis for the Development of Sports Tourism on the Example of Spa Municipalities, „Polish Journal of Sport and Tourism”, vol. 21, nr 2, https://doi.org/10.2478/pjst-2014-0010.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.

Krzyżanowska K. (2005), Ocena stanu infrastruktury turystycznej i usług jej towarzyszących w wybranych województwach, Roczniki Naukowe, t. VII, z. 4, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa.

Ossowska L. (2005), Poziom infrastruktury obszarów wiejskich Pomorza Środowego – pomiar syntetyczny, Roczniki Naukowe, t. VII, z. 4, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa.

Physical Education and Sport at School in Europe (2013), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150EN.pdf (data dostępu: 11.11.2016).

Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. nr 251, poz. 1885.

Rzeszowski J. (2017), Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, vol. 2, nr 5, https://doi.org/10.12775/pbps.2017.009.

Satoła Ł. (2013), Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego, Roczniki Naukowe, t. XV, z. 1, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa.

Sport – nawyk na całe życie (2016), Ministerstwo Sportu i Turystyki, https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/48152/original/prezentacja_29_sierpnia.pdf?1378380788 (data dostępu: 11.11.2016).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. nr 127, poz. 857.

Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza (2013), UNICEF, Florencja.

Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków (1998), red. R. Broll, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0106