Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Piotr Sołtyk

Streszczenie


Zagadnienia prezentowane w artykule dotyczą działalności regionalnych komisji orzekających (RKO) w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przeprowadzono analizę aktywności RKO w Polsce, biorąc pod uwagę przypisane czyny naruszeń dyscypliny finansów publicznych, złożone wnioski o ukaranie, odstępstwa od wymierzenia kary, orzeczenia o uniewinnieniu, a także werdykty o ukaraniu obwinionego.
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów działalności RKO. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało przeprowadzenia studiów literatury przedmiotu, regulacji prawnych, a także analizy sprawozdań Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Badaniem objęto lata 2011–2016. Wyniki pozwoliły ukazać zróżnicowaną aktywność poszczególnych RKO w Polsce.


Słowa kluczowe


samorząd terytorialny, dyscyplina finansów publicznych, nieprawidłowości, regionalna komisja orzekająca

Pełny tekst

PDF

Literatura


Chojna-Duch E. (2003), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwaleniu i wykonywaniu budżetu państwa, Dz.U. nr 50, poz. 334, z późn. zm.

Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P. (2012), Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, „Finanse Komunalne”, nr 5.

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kosikowski C. (2006), Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych (nowa koncepcja), „Państwo i Prawo”, nr 12.

Kot J. (2011), Wstęp do monografii pokonferencyjnej (w:) Dyscyplina finansów publicznych – stan obecny i kierunki zmian, red. M. Smaga, M. Winiarz, Grupa Ergo, Wrocław.

Lipiec-Warzecha L. (2012), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. (2006), Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa–Rzeszów.

Misiąg W. (2017), Komisje orzekające i ich właściwość (w:) Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 13 stycznia 2003 r., DF/GKO/Odw.-100/131-132/2002.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 26 lipca 2004 r., DF/GKO/Odw.-32/43-45/RN-10-12/2004/521.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 16 grudnia 2010 r., BDF1/ 4900/95/106/10/05, Legalis.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 28 lutego 2011 r., BDF1/4900/78/89/10/2215, Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2011, nr 2, poz. 10.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 28 marca 2011 r., BDF1/4900/10/11/11/432, Lex nr 798193.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 14 lipca 2011 r., BDFP1/4900/55/61/11/29, Lex nr 102784.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 30 lipca 2012 r., BDF1/4900/7/6/12/121, Lex nr 1224841.

Owsiak S. (2013), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedziby i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków i trybu postępowania, Dz.U. z 2014 r., nr 167, poz. 1747.

Sołtyk P. (2017), Wniosek o ukaranie (w:) Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających w pierwszej instancji, sprawozdania z lat 2011–2016.

Szołno-Koguc J. (2015), Dyscyplina finansów publicznych – refleksje w świetle dotychczasowych doświadczeń (w:) 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wydanie specjalne, red. W. Robaczyński, A. Talik, Z. Zieliński, Warszawa.

Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1953 r. o zasadach i trybie wykonania budżetu państwa, M.P. nr A-53, poz. 592, z późn. zm.

Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym, Dz.U. nr 45, poz. 221, z późn. zm.

Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 29, poz. 244, z późn. zm.

Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 56, poz. 283, z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, t.j., Dz.U. nr 72, poz. 344, z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148, z późn. zm.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, t.j., Dz.U. 2013, poz. 168.

Walczak P. (2012), Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej (w:) Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej, red. J. Borkowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Winiarz M. (2011), Ochrona prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie na przykładzie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego”, nr 10.

Ziółkowska W. (2012), Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0110