Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości

Łukasz Strączkowski, Marcin Boruta

Streszczenie


Zgodnie z prognozami demograficznymi postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa wymusi szereg zmian na rynku mieszkaniowym. Coraz częściej podejmuje się różnego rodzaju dyskusje na tematy związane z zapewnieniem odpowiedniej opieki osobom starszym oraz dopasowaniem oferty mieszkaniowej do preferencji i oczekiwań seniorów, jak również na tematy związane z decyzjami dotyczącymi ewentualnej zmiany warunków mieszkaniowych i wyboru nowego miejsca zamieszkania. Artykuł wpisuje się w nurt tej dyskusji, jego celem jest bowiem przedstawienie sytuacji mieszkaniowej osób starszych. W tym celu wykorzystano badania kwestionariuszowe na temat sytuacji mieszkaniowej przeprowadzone wśród seniorów.
Uzyskane rezultaty badań świadczą o tym, że seniorzy pragną jak najdłużej pozostawać w swoich domach, korzystając z opieki ze strony opiekunów formalnych bądź nieformalnych. Ponadto stosunkowo młodsze grupy seniorów cechuje większa otwartość na osiedla mieszkaniowe przeznaczone dla seniorów oraz mieszkanie z innymi ludźmi w zamian za opiekę, zaś seniorzy mieszkający samodzielnie w większym stopniu akceptują zamieszkiwanie w domu spokojnej starości – prywatnym lub państwowym.


Słowa kluczowe


seniorzy, rynek mieszkaniowy, starość demograficzna, mieszkalnictwo senioralne

Pełny tekst

PDF

Literatura


Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i medyczne starzenia się ludzi w Polsce (2012), red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.

Bartoszek A., Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M. (2012), Warunki zamieszkiwania seniorów. Główne ustalenia badawcze (w:) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.

Deniszczuk L. (2001), Warunki życia starszych ludzi w Polsce (w:) Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, red. H. Zaniewska, Wydawnictwo A-ZET Sp. z o.o., Warszawa.

Król M. (2014), Starzenie się ludności Polski, „Przegląd Nauk Stosowanych”, nr 4.

Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian (2001), red. H. Zaniewska, Wydawnictwo A-ZET Sp. z o.o., Warszawa.

Migracje zagraniczne ludności (2016), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/ (data dostępu: 17.06.2017).

Narodowy Spis Powszechny 2002 – wyniki (2003), GUS, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/ (data dostępu: 17.06.2017).

Obraz typowego Polaka w starszym wieku (2010), CBOS, Warszawa.

Rocznik demograficzny 2016 (2016), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2016,3,10.html (data dostępu: 16.05.2017).

Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.

Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. (2004), Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości (w:) Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Strączkowski Ł. (2013), Postawy mieszkaniowe klientów-seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 155.

Strączkowski Ł. (2016), Mieszkania seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, „Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego”, vol. 46, nr 2.

Strączkowski Ł., Celka K. (2012), Opinie pośredników o stanie rynku mieszkaniowego, preferencjach klientów i możliwościach ich realizacji (w:) Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (raport z badań ankietowych), Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050 (2014), GUS, Warszawa.

Szukalski P. (2012), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Tablice trwania życia 1990–2015 (2016), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-tablice,1,1.html (data dostępu: 17.06.2017).

Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin 2002 (2003), GUS, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0305