Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi

Danuta Krzywda

Streszczenie


Badania nad współczesnymi zjawiskami finansowymi wymagają posługiwania się informacjami o kategoriach ekonomicznych, z których znaczną część stanowią kategorie ekonomiczne ujawniane w sprawozdaniach finansowych. Warunkiem zapewnienia wysokiej jakości prowadzonych badań jest spójność definicji i klasyfikacji kategorii ekonomicznych.
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi środowiska teoretyków finansów, prawa i rachunkowości na potrzebę wzmożenia prac badawczych ukierunkowanych na doskonalenie oraz tworzenie nowych definicji i klasyfikacji kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych podmiotów sprawozdawczych.
Dla uzasadnienia powyższej tezy w artykule przedstawiono analizę aktualnego stanu w tym zakresie w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według MSSF i polskiego prawa o rachunkowości na przykładzie informacji o przychodach i kosztach finansowych, a także posługiwania się pojęciem działalności finansowej na płaszczyźnie normatywnej i edukacyjnej oraz w praktyce gospodarczej. Określono również przyczyny i skutki nieporozumień w tym zakresie, co może być pomocne w badaniach ukierunkowanych na ich likwidację, a zatem na doskonalenie tworzenia informacji o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju teorii, prawa i praktyki gospodarczej.


Słowa kluczowe


kategorie ekonomiczne, przychody finansowe, koszty finansowe, działalność finansowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


The Conceptual Framework for Financial Reporting (2016), (w:) IFRS 2016, IFRS Foundation, London.

A Guide through International Financial Reporting Standards. Part B (2013), IFRS Foundation, London.

IFRS 2016 (2016), IFRS Foundation, London.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2016 (2016), SKwP, IFRS Foundation, Warszawa.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, 02008R1126-PL-01.01.2016-015.003-3.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047, ze zm.

Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2001), (w:) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa.

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2016), (w:) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2016, SKwP, IFRS Foundation, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0201