Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems

Michał Boda, Radosław Ciukaj

Streszczenie


Tytuł artykułu: Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego – wybrane aspekty

Pierwsza kryptowaluta (bitcoin) powstała w 2009 r. Od tego czasu kryptowaluty bardzo dynamicznie się rozwijają, systematycznie wzrasta też liczba ich użytkowników. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwoju i wzrostu częstości wykorzystywania walut kryptograficznych oraz ich wpływu na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego. Rozważano też, czy kryptowaluty spełniają funkcje pieniądza. Poruszono kwestie techniczne oraz prawne walut kryptograficznych, dokonano analizy statystycznej – notowania bitcoina zostały porównane do notowań innych tradycyjnych instrumentów finansowych z wykorzystaniem stopy zwrotu, współczynnika zmienności, rozstępu oraz współczynnika korelacji Pearsona, oraz oceny wpływu na finanse publiczne, sektor bankowy czy indywidualnych użytkowników. Przeprowadzone analizy pozwalają sformułować wnioski, że waluty kryptograficzne nie mogą być traktowane na równi z pieniędzmi (stanowią one aktywa inwestycyjne), ich notowania wykazują bardzo dużą zmienność względem innych tradycyjnych instrumentów oraz występuje bardzo duże podobieństwo walut kryptograficznych do piramid finansowych.


Słowa kluczowe


waluty kryptograficzne, bitcoin, stabilność, system finansowy

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Bala S., Kopyściański T., Srokosz W. (2016), Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne [Cryptocurrencies as electronic payment instruments without an issuer. IT, economic and legal aspects], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Dopierała Ł., Borodo A. (2014), Znaczenie waluty kryptograficznej Bitcoin jako środka wymiany [The importance of Bitcoin's crypto currency as a means of exchange], “Współczesna Gospodarka”, vol. 5, no 2.

Homa D. (2015), Sekrety bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmienić wirtualne pieniądze w realne zyski [Secrets of bitcoin and other cryptocurrencies. How to change virtual money into real profits], Helion, Gliwice.

Kądziołka K. (2016), Inwestycje w internecie. Bitcoin i inne kryptowaluty [Investments on the Internet. Bitcoin and other cryptocurrencies], Rozpisani.pl, Łódź.

Kurek R. (2015), Bitcoin a regulacje prawno-podatkowe w Polsce i na świecie [Bitcoin and legal and tax regulations in Poland and in the world], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 397, https://doi.org/10.15611/pn.2015.397.11.

Markiewicz P., Nowak S. (2015), Bitcoin. Przyszłość inwestowania [Bitcoin. The future of investing], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nakamoto S. (2017), A Peer-to-peer Electronic Cash System, http://bitcoin.org (accessed: 15.08.2017).

Owsiak S. (2015), Finanse [Finance], PWE, Warszawa.

Piaszczyński W. (2004), Anatomia pieniądza [Anatomy of money], Script, Warszawa.

Podstawka M. (2013), Pieniądz [Money] (in:) M. Podstawka (ed.), Finanse [Finance], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Prabucki R. (2014), Problemy prawne związane z używaniem monet wirtualnych w Polsce i na świecie [Legal problems related to the use of virtual money in Poland and in the world] (in:) M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski (eds) Transakcje i monety internetowe. Kryptologia a biznes – bezpieczeństwo stosowane [Internets' transactions and money. Cryptology and business – applied security], Wydawnictwo BTC, Legionowo.

Schaal P. (1996), Pieniądz i polityka pieniężna [Money and monetary policy], PWE, Warszawa.

Szymankiewicz M. (2014), Bitcoin. Wirtualna waluta internetu [Bitcoin. Virtual Internet currency], Helion, Gliwice.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0970.1002