Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej

Jan Madej

Streszczenie


W artykule przedstawiono nową koncepcję dobrej praktyki z zakresu IT wykorzystania systemu klasy document management system (DMS) w zarządzaniu aktami sądowymi w postaci cyfrowej. Koncepcja dobrej praktyki powstała podczas realizacji projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Projekt ten był jednym z elementów wspierających reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości i miał na celu podniesienie efektywności procesu orzecznictwa sądów poprzez skrócenie jego czasu, zmniejszenie kosztów oraz podniesienie kwalifikacji pracowników sądownictwa. Zaprezentowano nowe rozwiązania zarządzania w sądach aktami w postaci cyfrowej oraz warunki i tło zaproponowanej praktyki, cele i korzyści wynikające z jej wdrożenia oraz podstawowe założenia, zakres i funkcje, które powinny być przez nią realizowane na różnych poziomach dojrzałości. Na zakończenie podano wnioski z wdrożenia dobrej praktyki.


Słowa kluczowe


system zarządzania dokumentami, system informacyjny, dobre praktyki informatyczne, wymiar sprawiedliwości, sądy, efektywność orzecznictwa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Azad A. (2008), Implementing Electronic Document and Record Management Systems, Auerbach Publications, New York.

Badanie ewaluacyjne pilotażu wdrażania dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Raport końcowy (2015), ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.

Baskerville R.L. (1999), Investigating Information Systems with Action Research, Communications of the Association for Information Systems, vol. 2, Article 19, http://aisel.aisnet.org/cais/vol2/iss1/19 (data dostępu: 15.09.2014).

Baskerville R.L., Wood-Harper A.T. (1996), A Critical Perspective on Action Research as a Method for Information Systems Research, „Journal of Information Technology”, vol. 11, nr 3, https://doi.org/10.1080/026839696345289.

The Best Document Management Software of 2018 (2018), https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2490969,00.asp (data dostępu: 15.06.2018).

COBIT 4.1. Metodyka. Cele kontrolne. Wytyczne zarządzenia. Modele dojrzałości (2010), IT Governance Institute, Stowarzyszenie Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych ISACA, Warszawa.

Cole M., Avison D. (2007), The Potential of Hermeneutics in Information Systems Research, „European Journal of Information Systems”, vol. 16, nr 6, https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000725.

Davison R.M., Martinsons M.G., Ou C.X.J. (2012), The Roles of Theory in Canonical Action Research, „MIS Quarterly”, vol. 36, nr 3, https://doi.org/10.2307/41703480.

Document Management Software Review (2016), http://document-management-software-review.toptenreviews.com/ (data dostępu: 22.12.2016).

Grabowski M., Madej J., Trąbka J. (2018), Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4(976), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0413.

Green W.G. (1993), Introduction to Electronic Document Management Systems, Academic Press, Cambridge Mass., USA.

Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka (2016), red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Seria Monografie Prawnicze, C.H. Beck, Warszawa.

Keathley E. (2014), Digital Asset Management: Content Architectures, Project Management, and Creating Order out of Media Chaos, Apress, New York.

Laudon K.C., Laudon J.P. (2016), Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Pearson Hall, Harlow.

Modernizacja procesów zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości. Dobre praktyki (2011), Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.

Paulk M.C., Weber C.V., Curtis B., Chrissis M.B. (1993), Capability Maturity Model for Software (Version 1.1), Technical Report CMU/SEI-93-TR-024 ESC-TR-93-177, February, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/1993_005_001_16211.pdf (data dostępu: 13.04.2018).

Program zintegrowanej informatyzacji państwa (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.

Raport całościowy z wdrożenia za okres od 1 grudnia 2013 r. do 24 października 2014 r. (2014), oprac. WYG International, WYG Consulting, WYG PSDB, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Allerhanda na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, http://www.efs2007-2013.gov.pl/Dokumenty (data dostępu: grudzień 2016).

Stajda E. (2013), Document Management with SAP DMS, SAP Press.

Sutton M.J.D. (1996), Document Management for the Enterprise: Principles, Techniques, and Applications, Wiley & Sons.

Wachnik B. (2016), Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, PWE, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0979.0106