Koncepcja informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w sądach powszechnych

Jan Trąbka

Streszczenie


W artykule zaprezentowano koncepcję dobrej praktyki z zakresu IT, której ideą jest zastosowanie informatycznych narzędzi komunikacyjnych w działalności polskich jednostek wymiaru sprawiedliwości. Koncepcja dobrej praktyki powstała podczas wdrożenia pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Celem dobrej praktyki „Informatyczne narzędzia komunikacji wewnętrznej” jest poprawa jakości i szybkości komunikacji pomiędzy pracownikami sądu, na wszystkich jego szczeblach, dzięki wprowadzeniu intranetowej platformy komunikacji wewnętrznej (IPKW). IPKW składa się z takich komponentów, jak: wewnętrzny portal komunikacyjny, wewnętrzna poczta elektroniczna, książka adresowa, kalendarze, zadania oraz komunikator. Platforma umożliwiała zastąpienie obiegu informacji realizowanego za pomocą dokumentów papierowych ich formą elektroniczną przesyłaną jako treść listów elektronicznych, ich załączników lub komunikatów bezpośrednich. Drugim obszarem zastosowania platformy było tworzenie wspólnych elektronicznych archiwów danych (pism, zarządzeń, procedur itp). Wprowadzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej, oprócz podniesienia sprawności obiegu informacji, powinno doprowadzić do znacznych oszczędności kosztów całego procesu. W artykule przedstawiono założenia dobrej praktyki, jej koncepcję technologiczną oraz etapy i wyniki jej wdrożenia w ramach projektu.

Słowa kluczowe


intranet portal, CMS, zintegrowane platformy komunikacyjne, e-mail systems, Zimbra, Joomla

Pełny tekst

PDF

Literatura


Badanie ewaluacyjne pilotażu wdrażania dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Raport końcowy (2015), ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.

Bolek J. (2012), Efektywne wykorzystanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo (w:) Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Bremmer L.M., Iasi A.F., Servati A. (1997), Intranety Biblia, Mikom, Warszawa.

Bueno T.C.D., Bortolon A., Hoeschl H.C., Mattos E.S., Santos C.S., Theiss I. (2003), Using RBC to Classify Judicial Petitions on e-Court, Proceedings of the 9th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL ‘03, June 24–28, Edinburgh, Scotland, UK.

Burge S. (2012), Joomla! Oficjalny podręcznik. Ćwiczenia, Helion, Gliwice.

Frankowski P. (2007), CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Helion, Gliwice.

Grabowski M., Madej J., Trąbka J. (2018), Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4(976), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0413.

Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka (2016), red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Seria Monografie Prawnicze, C.H. Beck, Warszawa.

Kondycja polskiego intranetu (2005), http://pentor-arch.tnsglobal.pl/38445.xml?doc_id=11278 (data dostępu: październik 2016).

Levine J., Baroudi C. (1995), Sekrety Internetu, Readme, Warszawa.

Luzuriaga, J.M., Cechich A. (2011), Electronic Notification of Court Documents: A Case Study, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV ‘11, September 26–28, Tallin, Estonia.

Potencjalne oszczędności wynikające z wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów (2012), progmate.pl/pl/news/savings (data dostępu: październik 2016).

Raport całościowy z wdrożenia za okres od 1 grudnia 2013 r. do 24 października 2014 r. (2014), oprac. WYG International, WYG Consulting, WYG PSDB, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Allerhanda na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, http://www.efs2007-2013.gov.pl/Dokumenty (data dostępu: grudzień 2016).

Rojewski M. (2012), Rola informatyzacji w rozwoju sprawnego sądownictwa i administracji na przykładzie Krajowego Rejestru Sądowego i ksiąg wieczystych, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 8.

Tatar S., Kos-Łabędowicz J. (2014), Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne”, vol. 184.

Trąbka J. (2015) Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, red. M. Sarama, C. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Varens K. (2012), Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery, Helion, Gliwice.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0613