Misalokacja funkcjonalna nieruchomości – szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy

Katarzyna Kania, Małgorzata Uhruska

Streszczenie


Artykuł porusza problem misalokacji przestrzennej w miastach objawiającej się niewłaściwą alokacją zasobów ziemi, niedopasowaną pod względem funkcji, lokalizacji i potrzeb użytkownika. Rozmieszczenie rozległych obszarów przemysłowych w granicach miasta wstrzymuje rozwój inwestycji o charakterze m.in. mieszkalnym, kulturalno-oświatowym, handlowym czy usługowym. Przekształcenia przestrzenne miast wymuszają jednak sposób zagospodarowania terenów zgodny z ich wartością. Ziemia jest zasobem ograniczonym, dlatego inwestorzy prowadzący działalność zarobkową poszukują takich możliwości wykorzystania gruntów, które umożliwią osiągnięcie jak najwyższej efektywności ekonomicznej realizowanych projektów.
Celem artykułu jest weryfikacja założenia, że wartość inwestycyjna gruntów wypiera nieoptymalny ekonomicznie sposób gospodarowania przestrzenią miast. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest wskazanie prawidłowości zachodzących w procesie zmniejszania misalokacji funkcjonalnej przestrzeni miejskiej na skutek zmieniającej się wartości inwestycyjnej gruntów.


Słowa kluczowe


misalokacja, renta gruntowa, grunty deweloperskie, funkcja terenu

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adair A., Hutchison N., Burgess J., Roulac S. (2005), The Appraisal of Urban Regeneration Land: A Contemporary Perspective Allowing for Uncertainty, „Journal of Property Investment & Finance”, vol. 23, nr 3, https://doi.org/10.1108/14635780510599449.

Brzeski W.J. (2007), Grunt to kapitał (w:) Grunt to grunt. Aktualne aspekty w szacowaniu, materiały konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, PFSRM, ŚSRM, Katowice.

Czyżewski B. (2009), Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla Wspólnej Polityki Rolnej w UE, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 2(51).

Europejskie standardy wyceny. Wydanie polskie (2000), PFSRM, TEGoVA, Estates Gazette, Warszawa.

Evans A.W. (2004), Economics. Real Estate & the Supply of Land, Blackwell Publishing, Oxford.

Gaczek W.M. (1992), Cena gruntów a efektywność użytkowania terenów miejskich (w:) Polityka ekonomiczna miast. Wybór ekonomiczny i ceny w sektorze publicznym miast, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Głuszak M. (2008), Wartość rynkowa i wartość inwestycyjna nieruchomości gruntowych w procesach land developerskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 792.

Gostkowska-Drzewicka M. (2007), Istota działalności deweloperskiej w literaturze przedmiotu, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 4.

Kania K. (2010), Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 822.

Kania K. (2011), Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej (w:) Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, red. A. Nalepka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Kucharska-Stasiak E. (1999), Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Nieruchomości Valor, Warszawa.

Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kucharska-Stasiak E. (2007), Wartość rynkowa dla optymalnego sposobu użytkowania – czy jest optymalna dla wszystkich?, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 15, nr 1–2.

Międzynarodowe standardy wyceny. Wydanie polskie (2005), PFSRM, IVSC, Warszawa.

Nowak A., Rząsa K. (2007), Miary wartości użytkowej gruntów (w:) Grunt to grunt. Aktualne aspekty w szacowaniu, materiały konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, PFSRM, ŚSRM, Katowice.

Peiser R.B., Fraj A.B. (2007), Professional Real Estate Development. The Uli Guide to the Business, 2nd ed., ULI, Washington.

Podolak S. (1998), Język i podstawowe pojęcia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w:) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Poradnik metodyczny. Przykłady, wybrane zagadnienia, komentarze, red. Z. Ziobrowski, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.

Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, perspektywy (2009), red. Z. Niewiadomski, LexisNexis, Warszawa.

Słodczyk J. (2003), Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego, nr 298, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.

Trojanowski D. (2002), Nieruchomość komercyjna i jej miejsce, „Nieruchomości”, nr 4.

Wycena nieruchomości (2002), red. E. Kucharska-Stasiak, PFSRM, Warszawa.

Źróbek-Różańska A., Źróbek R. (2008), Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, nr 7(3).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0304