The Binarisation and Monitoring of Stochastic Processes in Quality Management

Michał Major

Streszczenie


Tytuł artykułu: Binaryzacja i monitorowanie procesów stochastycznych w zarządzaniu jakością

Celem artykułu jest prezentacja problemów, z jakimi można się spotkać podczas monitorowania i oceny procesów sterowania jakością. W procedurach sterowania jakością wyróżnia się dwa rodzaje oceny właściwości produktów (procesów): alternatywną ocenę właściwości i liczbową ocenę właściwości. Z tego podziału wynika również podział procesów. Ogólnie istnieją dwa rodzaje procesów stochastycznych: procesy binarne i procesy ciągłe (liczbowe). Pierwsze z nich sprowadzają opisywaną rzeczywistość do systemu zero-jedynkowego, drugie zaś do analizy procesów wykorzystują zmienne losowe ciągłe.
W artykule poruszono między innymi następujące problemy: ocena wielowymiarowych procesów stochastycznych, sposoby binaryzacji procesów, pomiar jakości produktów (procesów), zastosowanie statystycznych procedur do monitorowania procesów. W opracowaniu zamieszczono także obszerny przykład numeryczny ilustrujący omawiane problemy.


Słowa kluczowe


procesy binarne, zarządzanie jakością, sterowanie procesem, ocena wielowymiarowych procesów stochastycznych

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Abrahamowicz M. (1985), Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych [Organising objects in multidimensional spaces of diagnostic variables], doctoral thesis, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Bąk A. (1999), Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++ [Simulation modelling of selected algorithms for multivariate comparative analysis in C++], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu, Wrocław.

Borys T. (1978), Metody normowania cech statystycznych w badaniach porównawczych [Methods of normalising statistical features in comparative research], “Przegląd Statystyczny”, no. 2.

Borys T. (1980), Elementy teorii jakości [Elements of the theory of quality], PWN, Warszawa.

Borys T. (1984), Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej [The category of quality in statistical comparative analysis], Prace Naukowe AE we Wrocławiu no. 284, seria: Monografie i Opracowania, no. 23, Wrocław.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych [Methods of numerical taxonomy in modelling socio-economic phenomena], PWN, Warszawa.

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr [Application of the taxonomic method to the typological division of countries by level of development and the structure of qualified personnel], “Przegląd Statystyczny”, no. 4.

ISO 2859-1:1999 (1999), Sampling Procedures for Inspection by Attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection.

ISO 3951-1:2005 (2005), Sampling Procedures for Inspection by Variables – Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL.

Iwasiewicz A. (1985), Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji. Systemy i procedury [Statistical quality control in the course of production. Systems and procedures], PWN, Warszawa.

Iwasiewicz A. (1999), Zarządzanie jakością – podstawowe problemy i metody (Quality management – elementary problems and methods), PWN, Warszawa–Kraków.

Iwasiewicz A. (2005), Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach [Quality management in examples and tasks], Śląskie Wydawnictwo Naukowe w Tychach, Tychy.

Iwasiewicz A. (2005–2006), Monitorowanie procesów binarnych [Monitoring of the binary processes], “Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. XLVI–XLVII, Kraków.

Iwasiewicz A. (2008–2009), Monitorowanie procesów binarnych za pomocą kart kontrol­nych sum skumulowanych [Monitoring binary processes with the use of cumulative sum control charts], “Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. XLIX–L, Kraków.

Iwasiewicz A. (2011), Analiza wielowymiarowych procesów binarnych jako metoda wspomagania decyzji menedżerskich w zarządzaniu jakością [Analysis of multivariate binary processes as a method to support managerial decisions in quality management] (in:) Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu [Business aspects of the development of organisation and business], ed. A. Chodyński, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J. (1988), Sekwencyjne metody kontroli jakości [Sequential methods of quality control], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Kolonko J. (1980), Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii [Discriminant analysis and its application in economics], PWN, Warszawa.

Major M. (1997), Sterowanie procesem za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych [Process control with the use of cumulative sum control charts], Materiały konferencyjne z I Krajowej Konferencji Naukowej Materiałoznawstwo–Odlewnictwo–Jakość, vol. III Jakość, Kraków.

Major M. (2015a), Acceptance Control Charts, “Zeszyty Naukowe UEK”, no. 7.

Major M. (2015b), Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona [Acceptance cumulative sum control charts for Poisson diagnostic variables] (in:) Wielowymiarowość systemów zarządzania [Multidimensionality of management systems], ed. M, Giemza, T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.

Major M. (2015c), Wielokryterialna ocena jakości typu produktu [A multi-criterial assessment of the quality of product design], Zeszyty Naukowe. Seria specjalna: Monografie nr 236, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Major M. (2016), Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu [Process monitoring based on acceptance cumulative sum control charts] (in:) Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami [The process approach in managing organisations], ed. P. Wiech, Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce, no. 5, Szczecin.

Major M. (2017), Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi [Acceptance cumulative sum control charts – an overview of basic tools], “Zeszyty Naukowe UEK”, no. 5.

Montgomery D.C. (2009), Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Inc., 6th ed., USA.

Qiu P. (2013), Introduction to Statistical Process Control, Chapman & Hall/CRC, London.

Słownik jakości – terminy i definicje w zakresie jakości [Dictionary of quality – terms and definitions in quality] (1968), Europejska Organizacja Sterowania Jakością, Centralny Urząd Jakości i Miar, Roterdam 1965, Warszawa.

Słownik jakości (1980) [Dictionary of quality] (based on: Glossary of Terms Used in Quality Conrtol (EOQC), 4th ed. 1976), ed. H. Chojecki, L. Wasilewski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznycm (2000) [A taxonomic analysis of spatial diversity of the living standards in Poland – a dynamic depiction], ed. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Wald A. (1945), Sequential Tests of Statistical Hypotheses, Annals of Mathematical Statistics, 16.

Wald A. (1947), Sequential Analysis, Wiley, New York.

Walesiak M. (2002), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej [Generalised distance measure in multivariate statistical analysis], Wydawnictwo AE im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.

Willmott A. J., Grimshaw P. N. (1969), Cluster Analysis in Social Geography (in:) Numerical Taxonomy, Academic Press, New York.

Wishart D. (1969), Mode Analysis: A Generalization of Nearest Neighbor which Reduces Chaining Effects (in:) Numerical Taxonomy, ed. A. J. Cole, Academic Press, New York.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0311