Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego

Wioleta Gałat

Streszczenie


16 listopada 2017 r. przedstawiciele 23 uczelni w Polsce podpisali "Deklarację społecznej odpowiedzialności uczelni". Deklaracja w dwunastu punktach określa zasady związane ze społeczną odpowiedzialnością uczelni. Przyczyn rosnącego znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni można upatrywać w malejącym znaczeniu etosu akademickiego. Zbiór wartości zawartych w etosie akademickim powinien stanowić wyznacznik działań podejmowanych przez uczelnie, stąd jego osłabienie budzi pewien niepokój. Rozwijająca się koncepcja społecznej odpowiedzialności uczelni stwarza szansę na podtrzymanie tych wartości. Celem artykułu jest próba odnalezienia wartości wspólnych dla etosu akademickiego i "Deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni". Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że popularyzacja koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni została wzmocniona poprzez deklarację, która w dużej mierze odnosi się do etosu akademickiego.


Słowa kluczowe


odpowiedzialność społeczna, uniwersytet, wartości, misja, etos akademicki

Pełny tekst

PDF

Literatura


Akademicki kodeks etyczny Akademii Górniczo-Hutniczej (2003), http://www.agh.edu.pl/uczelnia/dokumenty/inne-dokumenty/kodeks-etyczny-agh/ (data dostępu: 28.12.2017).

Akademicki kodeks wartości (2003), http://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/kodeks-wartosci (data dostępu: 28.12.2017).

Bieliński J. (2016), Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka czy przemysłowa?, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 14–17 września 2016, Gdańsk.

Brzeziński J.M. (2011), Etos akademicki, „Forum Dydaktyczne: Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość”, nr 7–8.

Chłoń-Domińczak A., Sławiński S., Kraśniewski A., Chmielecka E. (2017), Polska Rama Kwalifikacji. Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Chmielecka E. (2008), Kilka uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni (w:) Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Chmielecka E. (2017), Autonomia, odpowiedzialność i etos środowiska akademickiego. Czy są zależne od typu uczelni? (w:) Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa.

Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni podpisana przez 23 uczelnie (2017), Ministerstwo Rozwoju, http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/deklaracja-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni-podpisana-przez-23-uczelnie (data dostępu: 28.12.2017).

Dobre praktyki w szkołach wyższych (2007), red. A. Szostek, Fundacja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Etos akademicki. Wartości i zasady postępowania przyjęte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2004) (w:) Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, red. K. Kloc, E. Chmielecka, Warszawa.

Gaweł W. (2017a), Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów (w:) Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki, red. K. Zawieja-Żurowska, A. Waligórska-Kotfas, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin.

Gaweł W. (2017b), Projekty badawcze kierunkiem rozwoju uczelni wyższych (w:) Współczesne trendy w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i zasobami ludzkimi, red. J. Walas-Trębacz, M. Sołtysik, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Kerr C. (2001), The Uses of the University, Harvard University Press, Cambridge.

Kodeks etyki pracowników Politechniki Wrocławskiej (2016), http://pwr.edu.pl/pracownicy/kodeks-etyki (data dostępu: 28.12.2017).

Morawski R. (2016), Nauka w czasach biurokracji (w:) Inżynier z duszą humanisty, red. J. Sośnicka, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Morawski R. (2017), Autonomia, odpowiedzialność i etos środowiska akademickiego. Czy są zależne od typu uczelni? (w:) Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa.

Nowakowski P.T. (2011), O etycznych kanonach pracy nauczyciela akademickiego i próbach ich kodyfikowania, „Studia z Teorii Wychowania”, vol. 2, nr 1(2).

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., cz. II: Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku (2015), red. A Szostek, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.

Szacki J. (1989), Z życia nauki i z życia Towarzystwa. Nauka i etyka, Roczniki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 52.

Sztompka P. (2016), Uniwersytet w przestrzeni społecznej, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2(36), https://doi.org/10.15678/ZP.2016.36.2.03.

Sztompka P. (2017), Autonomia: fundament kultury akademickiej (w:) Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0608