Ukraina wobec wyzwań gospodarczych i politycznych

Piotr Rubaj, Viktoriya Voytsekhovska

Streszczenie


Celem artykułu jest dokonanie oceny obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej na Ukrainie oraz prezentacja potencjalnych kierunków rozwoju tego kraju. Dla poprawy poziomu życia obywateli i wzrostu ich poczucia bezpieczeństwa niezbędne są głębokie reformy wewnętrzne, zbliżenie w relacjach z Unią Europejską oraz zakończenie konfliktu zbrojnego w Donbasie. Procesy te są bardzo złożone w bieżących uwarunkowaniach geopolitycznych, zatem osiągnięcie widocznego postępu w krótkim czasie będzie bardzo trudne. Sytuacja na Ukrainie ma również bardzo ważne znaczenie dla Polski jako kraju sąsiedzkiego, dlatego w artykule zawarte zostały implikacje sytuacji gospodarczej i politycznej na Ukrainie dla Polski.


Słowa kluczowe


Ukraina, kryzys ukraiński, polityka gospodarcza na Ukrainie, relacje Polska–Ukraina

Pełny tekst

PDF

Literatura


Boczi A. (2014), Szara strefa na Ukrainie: przyczyny i środki zaradcze, Międzynarodowe Centrum Studiów Politycznych, Warszawa.

Chermack T.J., Kasshanna B.K. (2007), The Use and Misuse of SWOT Analysis and Implications for HRD Professionals, „Human Resource Development International”, vol. 10, nr 4, https://doi.org/10.1080/13678860701718760.

Czaja J. (2016), Rosyjska agresja na Ukrainę: konsekwencje międzynarodowe (w:) Bezpieczeństwo subregionu Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie, red. T. Kubaczyk, M. Żyła, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

European Commission, Directorate-General for Trade (2017), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111613.pdf (data dostępu: 6.01.2018).

The Global Competitiveness Report 2016–2017 (2016), red. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva.

Havrylyshyn O. (2014), A Quarter Century of Economic Reforms in Ukraine: Too Late, Too Little, Too Slow?, „mBank – CASE Seminar Proceedings”, nr 135.

Junko J. (2017), Wysłannik USA ds. Ukrainy: Ukraina nie jest gotowa do członkostwa w NATO, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyslannik-USA-ds-Ukrainy-Ukraina-nie-jest-gotowa-do-czlonkostwaw-NATO-3734849.html (data dostępu: 5.11.2017).

Kuśpit J. (2016), Wpływ sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie na stosunki gospodarcze z Polską, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 14, nr 5.

Meshko N.P., Kostiuchenko M.K. (2015), Prospects of IT Sector Development as a Leading Innovative Sector in Ukraine, „The Bulletin of the Dniepropetrovsk University. Series: Management of Innovations”, nr 4, https://doi.org/10.15421/191510.

Narodowy Bank Polski (2017), http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html (data dostępu: 3.11.2017).

Statistics Explained (2016), Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Gross_domestic_product_(GDP),_2005%E2%80%9315_ENPE16.png (data dostępu: 20.12.2017).

Statistics on European Neighbourhood Policy Countries: East – 2018 Edition (2018), Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9033104/KS-02-18-351-EN-N.pdf/d7ef566c-ba67-4bf4-9b68-5adda18043c3 (data dostępu: 2.11.2018).

Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski styczeń–grudzień 2016 (2017), Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju, Warszawa.

The Trade Part of the EU–Ukraine Association Becomes Operational on 1 January 2016 (2015), European Commission, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1425 (data dostępu: 14.02.2018).

Ukraina: Rada zatwierdza układ o stowarzyszeniu UE – Ukraina (2017), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/07/11/ukraine-association-agreement/ (data dostępu: 6.03.2018).

Yagelskaya Yu K. (2013), Krajowe modele systemów gospodarczych: tworzenie, zarządzanie, transformacja (w:) Materiały Międzynarodowe Konferencji Naukowo-Praktycznej, red. K.S. Shaposhnikov, Wydawnictwo „Helvetica”, Kielce.

Yakubovskiy M., Liashenko V., Kamińska B., Kvilinskyi O. (2017), Economy Modernization of Industrial Regions (Based on the Example of Ukraine) (w:) Economic Transformation in Ukraine: Comparative Analysis and European Experience, red. P. Głowski, O. Kvilinskyi, Institute for International Cooperation Development, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0601