Psychological Factors Affecting Purchasing Decisions on the Real Estate Market

Piotr Bartkowiak, Patrycja Potrawiak, Jury G. Pavlenko

Streszczenie


Tytuł artykułu: Czynniki psychologiczne wpływające na podejmowanie decyzji zakupowych na rynku nieruchomości

W artykule podjęto próbę identyfikacji i systematyzacji czynników, które mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem czynników natury behawioralnej. Klient analizuje czynniki dotyczące nieruchomości, ale na jego decyzje mają wpływ również czynniki natury psychologicznej, spośród których za najważniejsze należy uznać: motywacje, emocje, postawy, osobowość, uczenie się, pamięć i percepcję. Rozważania mają charakter syntezy dotychczasowych badań prowadzonych w tym zakresie.


Słowa kluczowe


behawioralne aspekty rynku nieruchomości, czynniki zakupowe na rynku nieruchomości, decyzje zakupowe, zarządzanie nieruchomościami

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Brunnermeier M. K., Julliard C. (2008), Money Illusion and Housing Frenzies, “Review of Financial Studies”, vol. 21, no 1, https://doi.org/10.1093/rfs/hhm043.

Bryx M. (2008), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie [Real estate market ‒ the system and its functioning], Poltext, Warszawa.

Engelhardt G. V. (2003), Nominal Loss Aversion, Housing Equity Constraints, and Houshold Mobility: Evidence from the United States, “Journal of Urban Economics”, vol. 53, no 1, https://doi.org/10.1016/S0094-1190(02)00511-9.

Friedman J. P., Linderman J. B. (2005), How to Prepare for the California real Estate Exam: Salesperson, Broker, Appraiser, 2nd ed., Barron’s Educational Series, New York.

Genesove D., Mayer C. J. (2001), Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market, “The Quarterly Journal of Economics”, vol. 116, no 4, https://doi.org/10.1162/003355301753265561.

Glimcher P. W., Fehr E. (2014), Neuroeconomics: Decision Making and the Brain, Academic Press, Amsterdam–Boston.

Grum B., Kobal Grum D. (2015), A Model of Real Estate and Psychological Factors in Decision-making to Buy Real Estate, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=290239 (accessed: 29.01.2018).

Hidalgo M. C., Hernandez B. (2011), Place Attachment: Connceptual and Emphirical Uestion, “Journal of Environmental Psychology”, vol. 21, no 3, https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0221.

Kacelnik A. (2005), Meaning of Rationality (in:) S. Hurley, M. Nudds (eds), Rational Animals?, Oxford University Press, New York.

Kahneman D. (2003), A Perspective on Judgment and Choice – Mapping Bounded Rationality, “American Psychologist”, vol. 58, no 9, http://doi.org/10.1037/0003-066X.58.9.697.

Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym [Thinking traps. On fast and slow thinking], Media Rodzina, Poznań.

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica”, vol. 47, no 2, https://doi.org/10.2307/1914185.

Kucharska-Stasiak E. (2004), Nieruchomość a rynek [Real estate and the market], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej [Real estate in a market economy], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kucharska-Stasiak E. (2009), Cykle rynku nieruchomości a ryzyko wystąpienia kryzysów finansowych [Real estate market cycles and the risk of financial crises] (in:) H. Henzel, Ryzyko w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne [The risk in investing activities ‒ theoretical and practical aspects], vol. 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Kucharska-Stasiak E. (2014), Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości [Behavioural aspects of the real estate valuation], “Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance”, vol. 12, no 4.

Langer E. (1975), Illusion of Control, “Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 32, no 2, https://doi.org/10.1037//0022-3514.32.2.311.

Mynarski S. (1987), Analiza rynku. Problemy i metody [Analysis of the market ‒ problems and methods], PWN, Warszawa.

Odean T. (1998), Volume, Volatility, Price, and Profit When All Traders Are above Average, “The Journal of Finance”, vol. 53 no 6, https://doi.org/10.1111/0022-1082.00078.

Piskiewicz L., Szepieniec-Puchalska D. (2005), Decyzje zakupowe konsumentów [Consumers’ purchasing decisions], Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.

Psychologia ekonomiczna [Economic psychology] (2004), T. Tyszka (ed.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Raftery J., Runeson G. (1998), Money Illusion in Consumer Perception of Housing Transactions, “Journal of Property Valuation and Investment”, vol. 16, no 2, https://doi.org/10.1108/14635789810212931.

Rynek nieruchomości w Polsce [The real estate market in Poland] (2003), L. Kałkowski (ed.), Twigger, Warszawa.

Salzman D. A., Zwinkels R. C. J. (2017), Behavioral Real Estate, “Journal of Real Estate Literature”, vol. 25, no 1.

Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (2012), Ekonomia [Economy], Rebis, Poznań.

Shiller R. J. (1995), Conversation, Information, and Herd Behavior, “The American Economic Review”, vol. 85, no 2.

Shiller R. J. (2008), The Subprime Solution: How Today’s Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It, Princeton University Press, Princeton.

Simon H. A. (1955), A Behavioral Model of Rational Choice, “The Quarterly Journal of Economics”, vol. 69, no 1, https://doi.org/10.2307/1884852.

Słownik języka polskiego PWN (2018)[Dictionary of the Polish language PWN], https://sjp.pwn.pl/szukaj/decyzje.html (accessed: 18.02.2018).

Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej [The history of economic thought], PWE, Warszawa.

Strączkowski Ł. (2009), Motywy zakupu mieszkań w świetle badań nabywców na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu [The motives of purchase of flats in light of the buyers’ research on local housing market in Poznan], “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 17, no 2.

Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym [Behavioural finance ‒ a new approach to investing in the capital market], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Thaler R. (1985), Mental Accounting and Consumer Choice, “Marketing Science”, vol. 4, no 3, https://doi.org/10.1287/mksc.4.3.199.

Todd P. M., Gigerenzer G. (2000), Précis of “Simple Heuristics That Make Us Smart”, “Behavioral and Brain Sciences”, vol. 23, no 5, https://doi.org/10.1017/s0140525x00003447.

Wancke P. (2007), Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji [Real estate ‒ lexicon of concepts and definitions], Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Wrzosek W. (2002), Funkcjonowanie rynku [The functioning of markets], PWE, Warszawa.

Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna [Economic psychology], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zielonka P. (2005), Efekt dyspozycji a teoria perspektywy [The disposition effect and prospect theory], “Decyzje”, no 3.

Źróbek-Różańska S. (2016), Proces decyzyjny na rynku nieruchomości na przykładzie zakupu działki pod budowę własnego domu [A decision making process on the real estate market – the case of buying a residential plot for building own house], “Świat Nieruchomości”, no 1(95).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0609