Kompetencje poszukiwane przez pracodawców – wyniki badań jakościowych

Dariusz Turek

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest analiza oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy. W opracowaniu skoncentrowano się na ocenie rynku pracy przez menedżerów personalnych, możliwościach rekrutacyjnych nowych pracowników, a także na wymaganiach kompetencyjnych wobec kandydatów.

Metodyka badań: W artykule zaprezentowano wyniki badań jakościowych (zogniskowane wywiady grupowe – FGI), które przeprowadzono z 80 pracownikami działów personalnych (menedżerami i kierownikami) różnych organizacji zlokalizowanych w ośmiu dużych miastach w Polsce.

Wyniki badań: Badani menedżerowie wskazywali na pogłębiające się trudności w znalezieniu kompetentnych pracowników, lukę pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną a potrzebami pracodawców, a także niskie kompetencje społeczne kandydatów do pracy.

Wnioski: W badanych branżach występują duże trudności w rekrutacji pracowników na poszczególne stanowiska.
W szczególności dotyczy to stanowisk eksperckich.

Wkład w rozwój dyscypliny: Niedostosowanie podaży kompetencji do oczekiwań rynku pracy, a także duża chłonność rynku powoduje problemy w uzupełnieniem luk kadrowych w organizacjach.


Słowa kluczowe


oczekiwania pracodawców, kompetencje pracowników, rekrutacja, badania jakościowe

Pełny tekst

PDF

Literatura


Badanie Niedoboru Talentów (2018), MonpowerGroup, https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/110949/Raport_Niedob%C3%B3rTalent%C3%B3w_2018.pdf (data dostępu: 11.09.2019).

Barbour R. (2011), Badania fokusowe, PWN, Warszawa.

Barometr rynku pracy X. III kwartał 2018 r. (2018), Work Service, http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-Work-Service-X-edycja (data dostępu: 11.09.2019).

Barometr zawodów 2019 (2018), Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf (data dostępu: 11.09.2019).

Cascio W.F., Montealegre R. (2016), How Technology Is Changing Work and Organizations, „Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior”, nr 3, https://doi.org/10.1146.annurev-orgpsych-041015-062352.

The Changing Nature of Work (2019), World Bank Group, http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf (data dostępu: 3.12.2019).

„Drenaż mózgów”, czyli migracje potencjału intelektualnego (2019), PARP, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Migracjawykwalifikowanychpracownikow_190813.pdf (data dostępu: 3.12.2019).

Efektywny pracodawca. Największe wyzwania stojące przed działami HR (2019), FNOPE, http://fnope.org.pl/dokumenty/2019/04/Efektywny_pracodawca.pdf (data dostępu: 11.09.2019).

Filipowicz G. (2016), Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa.

Juchnowicz M., Mazurek-Kucharska B., Turek D. (2018), Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru, PWE, Warszawa.

Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa.

Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2019 r. (2019), GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-pierwszym-kwartale-2019-r-,12,37.html (data dostępu: 3.12.2019).

OECD Employment Outlook (2019), https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en (data dostępu: 3.12.2019).

Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.

Pracownik przyszłości (2019), Infuture Institute, https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/pl/pracownik/pracownik_przyszlosci_2019infuturesamsung.pdf?_ga=2.3174068.540226788.1561712045-634248102.1558254451 (data dostępu: 3.12.2019).

Rynek pracy w Polsce (2017), Raport ECR Polska, https://log4.pl/upload/ECRwHR_raport-o-rynku-pracy_201710.pdf (data dostępu: 11.09.2019).

Sienkiewicz Ł., Trawińska-Konador K. (2013), Wprowadzenie do ZZL w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie (w:) Polityka zarządzania kompetencjami pracowników, red. Ł. Sienkiewicz, IBE, Warszawa.

Sztandar-Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Stec M. (2010), Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, Warszawa, http://pkpplewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/Kwalifikacje_dla_potrzeb_pracodawc_w_web.pdf (data dostępu: 3.12.2019).

Trautmann M., Voelcker-Rehage C., Godde B. (2011), Fit between Workers’ Competencies and Job Demands as Predictor for Job Performance over the Work Career, „Journal for Labour Market Research”, vol. 44, nr 4, https://doi.org/10.1007/s12651-011-0078-2.

Turek D. (2015), Kompetencje osób młodych na rynku pracy – oczekiwania pracodawców, „e-mentor” 2015, nr 3(60), http://dx.doi.org/10.15219/em60.1179.

Turek D., Wojtczuk-Turek A. (2010), Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk teoretycznych (w:) Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie, red. S. Konarski, D. Turek, SGH, Warszawa.

Turek D., Wojtczuk-Turek A., Marczak K. (2015), Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa.

Włoch R., Śledziewska K. (2019), Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, DELab UW, Warszawa, https://pfr.pl/dam/jcr:42fb0b02-bae5-4c78-b857-0349ae97f6df/Kompetencje_przyszlosci_7.06_ONLINE.pdf (data dostępu: 3.12.2019).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0982.0404