Paths to Internationalisation of Small and Medium-sized Enterprises in Ukraine

Beata Glinkowska-Krauze, Iegor Chebotarov, Viacheslav Chebotarov

Streszczenie


Tytuł artykułu: Sposoby internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie

Cel: Celami prezentowanego badania są: klasyfikacja poziomu rozwoju internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie poprzez analizę materiału teoretycznego istniejącego w nauce oraz przedstawienie własnych badań empirycznych autorów przeprowadzonych wśród ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw; przeanalizowanie głównych form, czynników motywacyjnych i barier internacjonalizacji ukraińskich MŚP; uzyskanie podstawy do opracowania strategii i mechanizmów aktywizacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie.

Metodyka badań: W badaniach wykorzystano metody badań jakościowych: badania literaturowe oraz własne badania empiryczne (szczegółowe wywiady z ukraińskimi przedsiębiorcami, kwestionariusz ankietowy, a także eksperckie oceny naukowców z Ukrainy i Polski na ten temat).

Wyniki badań: W wyniku zrealizowanych badań oceniono rzeczywisty stan internacjonalizacji ukraińskich MŚP, zidentyfikowano bariery i motywy tego procesu. Zostały sklasyfikowane najbardziej obiecujące strategie i sektory gospodarki, w których ukraińskie małe przedsiębiorstwa powinny uzyskać największą przewagę konkurencyjną w nowoczesnym międzynarodowym podziale pracy, oraz zdefiniowano mechanizmy promujące internacjonalizację ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski: W nowoczesnych warunkach umiędzynarodowienie ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw jest na wczesnym etapie. Praktycznie nie wykracza poza ramy operacji eksportowo-importowych. Na Ukrainie dominującym sposobem umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw jest ich wczesna (lub natychmiastowa) internacjonalizacja. Głównym kierunkiem stymulowania internacjonalizacji małego i średniego biznesu na Ukrainie jest rozwój skutecznej polityki regulacyjnej państwa dostosowanej do współczesnych norm i standardów Unii Europejskiej. Ze względu na strukturę kompleksu gospodarczego Ukrainy i cechy nowoczesnego międzynarodowego podziału pracy ukraińskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać największą przewagę konkurencyjną na rynku globalnym w takich branżach, jak: rolnictwo (przede wszystkim „ekologiczne” i „zielone”), alternatywne i odnawialne źródła energii oraz technologie informatyczne.

Wkład w rozwój dyscypliny: Badania wypełniają lukę naukową w zakresie analizy sposobów internacjonalizacji polskich i ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe


internacjonalizacja, przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa, państwowa polityka regulacyjna, bariery, motywy, strategie, mechanizmy, międzynarodowy podział pracy, Ukraina

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Chukhray N. (2013), Rozwój przedsiębiorczości w Ukrainie – główne problemy oraz perspektywy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, SAN, t. XIV, z. 8, cz. 1.

Džabraìlov R., Novìkova V (2015), Êvropejs'kij dosvìd pravovogo zabezpečennâ pìdtrimki malogo ta seredn'ogo bìznesu u kontekstì regìonalìzacìï deržavnogo upravlìnnâ ekonomìkoû, Naukovij vìsnik Užgorods'kogo nacìonal'nogo unìversitetu, Serìâ “Pravo”, Užgorod, no 31, vol. 2.

Epifanova I. (2009), Kluczowe aspekty rozwoju małych przedsiębiorstw na Ukrainie, Materiały Uniwersytetu Odeskiej Politechniki, Odessa, no 1(31).

Gierszewska G., Romanowska M. (2017), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, 7th ed., PWE, Warszawa.

Glinkowska B. (2018), Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Glinkowska B., Kaczmarek B. (2016a), Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Glinkowska B., Kaczmarek B. (2016b), Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Glinkowska B., Chebotarov V. (2018), A Comparative Cross-Cultural Analysis of the Profile of a Modern Ukrainian Manager: the Imperatives of the Future in the Context of Internationalization, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” (1508–2008), vol. 21, no 3, https://doi.org/10.2478/cer-2018-0019.

Glinkowska B., Chebotarov V. (2019), Establishing a Business in Ukraine – the Initial Regulatory Organizational and Legal Aspects for Polish Entrepreneurs, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, vol. 22, no 1, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0005.

Hlinkows'ka B., Chebotariow W. (2016), Malyj i srednij biznes Pol'ši i Ukrainy: problemy klassifikacii i ishodnye institucional'nye osnowy (in:) B. Glinkowska (ed.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jarosiński M. (2013), Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Johanson J., Vahlne J. R. (1977), The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Commitments, “Journal of International Business Studies”, vol. 8, no 1, https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676.

Kodeks handlowy Ukrainy nr 436-IV z 16 stycznia 2003 r., Biuletyn Rady Najwyższej Ukrainy, 2003, nr 18, nr 19–20, nr 21–22, art. 144.

Leh G., Ìl'čišin M., Turkalo O. (2011), Svìtovij dosvìd rozvitku pìdpriêmstv malogo bìznesu, Naukovij vìsnik NLT Ukraïni: Zbìrnik naukovo-tehnìčnih prac', vip. 21.15.

Lyashenko V., Tolmachova A., Kvilinskyi O. (2016), Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy), “Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, nr 4.

Obłój K. (2007), Strategia organizacji, 2nd ed., PWE, Warszawa.

Orekhova T., Koshelenko V. (2010), Small and medium business development in condition of Ukrainian economy internationalization, “Economics & Management”, no 15.

Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Pietrasieński P. (2005), Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa.

Przybylska K. (2005), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3, Bochnia.

Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Wach K. (2008), Skutki akcesji do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Welch L. S., Luostarinen R. K. (2013), Internationalization: Evolution of a Concept (in:) K. Przybylska (ed.), Born Global. Nowa generacja małych przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0982.0405