Kierunki i metody badawcze w rachunkowości behawioralnej i neurorachunkowości

Waldemar Gos

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest przegląd kierunków badań i wybranych metod, które mogą zostać wykorzystane w neurorachunkowości jako jednym z nurtów behawioralnych w ekonomii.

Metodyka badań: W artykule wykorzystano metodę analizy źródeł oraz metodę dedukcji i indukcji.

Wyniki badań: Przeprowadzony przegląd jest wstępnym etapem autorskich badań w zakresie biologicznych uwarunkowań w neurorachunkowości.

Wnioski: Ekonomia behawioralna to jedna z nowszych dziedzin ekonomii, której głównym celem jest objaśnienie rzeczywistości za pomocą socjologii i psychologii, a neuroekonomia wykorzystuje do opisu procesów zachodzących w mózgu człowieka metody badawcze z zakresu biologii, chemii lub medycyny. Zachodzące zmiany w naukach ekonomicznych mają także wpływ na rachunkowość.

Wkład w rozwój dyscypliny: W artykule stawia się hipotezę, że rachunkowość behawioralna i neurorachunkowość są interdyscyplinarnymi dziedzinami wiedzy, w których mogą być wykorzystane różne metody badawcze.


Słowa kluczowe


rachunkowość, neurorachunkowość, rachunkowość behawioralna, ekonomia

Pełny tekst

PDF

Literatura


Artienwicz N. (2015), Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 82(138).

Caplan E.H. (1989), Behavioral Accounting – A Personal View, „Behavioral Research in Accounting”, nr 1.

Cewińska J., Grzesiak L., Kabalski P., Kusidel E. (2016), Profil osobowości studentów rachunkowości a wymogi współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 90.

Dickhaut J.W., Basu S., McCabe K., Waymire G. (2010), Neuroaccounting: Consilience between the Biologically Evolved Brain and Culturally Evolved Accounting Principles, „Accounting Horizons”, vol. 24(2), https://doi.org/10.2308/acch.2010.24.2.221.

Hageman A.M. (2008), A Review of the Strengths and Weaknesses of Archival Behavioral, and Qualitative Research Methods: Recognizing the Potential Benefits of Triangulation, „Advances in Accounting Behavioral Research”, vol. 11.

Hofstedt T.R. (1976), Behavioral Accounting Research: Pathologies, Paradigms and Prescriptions, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 1(1), https://doi.org/10.1016/0361-3682(76)90006-4.

Holland J.L. (1997), Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments (3rd ed.), Psychological Assessment Resources, Odessa.

Hornowska J. (2005), Psychobiologiczna koncepcja osobowości R.C. Cloningera i jej związki z regulacyjną koncepcją temperamentu J. Strelaua, „Czasopismo Psychologiczne”, t. 11, nr 2.

Korzeniowska D. (2018), Przedmiot badań rachunkowości behawioralnej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 98(154).

Mazurowska M. (2014), Paradygmat homo oeconomicus a rachunkowość behawioralna, „Studia Oekonomicka Posnaniesnsia”, vol. 2, nr 5(266).

Miązek A. (2014), Neurorachunkowość jako nowoczesne podejście w rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 2, nr 5(266).

Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.

Se Tin S.T., Agustina L., Meyliana M. (2017), A New Classification of Topics in Behavioral Accounting: Current Research Direction from BRIA Journal in the Past 10 Years, „Journal of Business and Retail Management Research”, vol. 11(3).

Siegel G., Marconi H.R. (1989), Behavioral Accounting, South Western Publishing, Cincinnati.

Strelau J. (1985), Temperament, osobowość, działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Waymire G.B. (2014), Neuroscience and Ultimate Causation in Accounting Research, „The Accounting Review”, vol. 89(6).

Wiedeński system testów (2019), www.cognilic.pl (data dostępu: 31.12.2019).

Zaleśkiewicz T. (2013), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zdrojewski E., Gajewski D. (2009), Koncepcje osobowościowe i ich zastosowanie w procesie naboru pracowników, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 13.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0984.0605