Boundaryless Career: Research Perspectives

Izabela Bednarska-Wnuk

Streszczenie


Tytuł artykułu: Kariera bez granic perspektywa badawcza

Cel: Celem artykułu jest wskazanie i opis głównych konstruktów kariery bez granic: mobilności psychologicznej i mobilności organizacyjnej – w warstwie teoretycznej, natomiast w warstwie empirycznej celem jest określenie zależności pomiędzy tymi konstruktami oraz ustalenie, czy są one zależne od takich zmiennych niezależnych jak płeć i wiek.

Metodyka badań: W artykule zaprezentowano wyniki badań ilościowych, które przeprowadzono na próbie 259 pracowników za pomocą kwestionariusza ankiety.

Wyniki badań: Badani pracownicy charakteryzują się wysokim poziomem mobilności psychologicznej oraz niskim poziomem mobilności organizacyjnej. Konstrukty te są na takim samym poziomie u kobiet jak u mężczyzn oraz są niezależne od wieku, choć w poszczególnych kategoriach wiekowych poziom ten jest zróżnicowany. Zdecydowana większość respondentów nie chce także realizować kariery tylko w jednej organizacji.

Wnioski: Współczesnych pracowników charakteryzuje otwartość i gotowość do zmian, chętnie uczą się nowych rzeczy, odznaczają się wysokimi oczekiwaniami dotyczącymi własnej zdolności do zatrudnienia, w większym stopniu poszukują dróg rozwojowych poza dotychczasowym miejscem pracy.

Wkład w rozwój dyscypliny: badania stanowią istotne wskazówki dla organizacji w kontekście podejmowanych zachowań pracowników na rynku pracy.


Słowa kluczowe


kariera, kariera bez granic, mobilność psychologiczna, mobilność organizacyjna

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Akkermans J., Kubasch S. (2017), Trending Topics in Careers: A Review and Future Research Agenda, “Career Development International”, vol. 22, no 6, https://doi.org/10.1108/CDI-08-2017-0143.

Arthur M. B. (1994), The Boundaryless Career: A New Perspective for Organizational Inquiry, “Journal of Organizational Behavior”, vol. 15, https://doi.org/10.1002/job.4030150402.

Arthur M. B., Khapova S. N., Wilderom C. P. M. (2005), Career Success in a Boundaryless Career World, “Journal of Organizational Behavior”, vol. 26, no 2, https://doi.org/10.1002/job.290.

Bagiński K. (2020), Koronawirus a rynek pracy. Nie wszystkie branże straciły na epidemii. Są i takie, które szukają pracowników, https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-a-rynek-pracy-nie-wszystkie-branze-stracily-na-epidemii-sa-i-takie-ktore-szukaja-pracownikow-6494522090407553a.html (accessed: 9.05.2020).

Bańka A. (2016), Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.

Bendkowski J. (2017), Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji “Przemysł 4.0”, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie”, no 112.

Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Bombiak E. (2016), Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej – mit czy rzeczywistość, “Marketing i Rynek”, no 7.

The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era (1996), ed. M. B. Arthur, D. M. Rousseau, Oxford University Press.

Briscoe J. P., Hall D. T., DeMuth R. L. F. (2006), Protean and Boundaryless Career: An Empirical Exploration, “Journal of Vocational Behavior”, vol. 69, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.09.003.

Brzeziński J. (2003), Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.

DeFillippi R. J., Arthur M. B. (1996), Boundaryless Contexts and Careers: Competency-based Perspective (in:) M. B. Arthur, D. M. Rousseau (eds), The Boundaryless Career: A New Employee Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, New York, NY.

Enache M., Salan J., Simo P., Fernandez V. (2011), Examining the Impact of Protean and Boundaryless Career Attitudes upon Subjective Career Success, “Journal of Management and Organization”, no 17, https://doi.org/10.1017/S1833367200001395.

Feldman D. C., Ng W. H. (2007), Careers: Mobility, Embeddedness, and Success, “Journal of Management June”, vol. 33, no 3, https://doi.org/10.1177/0149206307300815.

Guan Y., Arthur M. B., Khapova S. N., Hall R. J., Lord R. G. (2019), Career Boundarylessness and Career Success: A Review, Integration and Guide to Future Research, “Journal of Vocational Behavior”, vol. 110, Part B, February, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.05.013.

Hofstetter H., Zehava R. (2017), Predicting Protean and Physical Boundaryless Career Attitudes by Work Importance and Work Alternatives: Regulatory Focus Mediation Effect, “International Journal of Human Resource Management”, vol. 28, no 15, https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1128465.

Inkson K. (2006), Protean and Boundaryless Careers as Metaphors, “Journal of Vocational Behavior”, no 69, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.09.004.

Inkson K., Gunz H., Ganesh S., Roper J. (2012), Boundaryless Careers: Bringing Back Boundaries, “Organization Studies”, vol. 33, no 3, https://doi.org/10.1177/0170840611435600.

Januszkiewicz K. (2018), Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Labovitz S. (1967), Some Observations on Measurement and Statistics, “Social Forces”, vol. 46, no 2.

Listwan T. (2010), Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce (in:) S. Lachiewicz, B. Nogalski (eds), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.

Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Miś A. (2016), Globalna kariera utalentowanych pracowników – teoretyczne ramy pojęcia. Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarzadzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 429, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.

Pocztowski A. (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje. Praktyki. Wyzwania, PWE, Warszawa.

Sheldon K. M., Ryan R. M., Rawsthorne L., Ilardi B. (1997), Trait Self and True Self: Cross-role Variation in the Big Five Traits and Its Relations with Authenticity and Subjective Well-being, “Journal of Personality and Social Psychology”, no 73, https://doi:10.1037/0022-3514.73.6.1380.

Sullivan S. E. (1999), The Changing Nature of Careers: A Review and Research Agenda, “Journal of Management”, vol. 25, no 3, https://doi.org/10.1177/014920639902500308.

Sullivan S., Arthur M. (2006), The Evolution of the Boundaryless Career Concept: Examining Physical and Psychological Mobility, “Journal of Vocational Behavior”, no 69, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.09.001.

Turska E. (2014), Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Turska E., Stasiła-Sieradzka M. (2015), Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji skal do diagnozy postaw wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic, “Czasopismo Psychologiczne”, vol. 21, no 2, https://doi.org/10.14691/CPPJ.21.2.219.

Volmer J., Spurk D. (2010), Protean and Boundaryless Career Attitudes: Relationships with Subjective and Objective Career Success, “Journal for Labour Market Research”, vol. 43, no 3, https://doi.org/10.1007/s12651-010-0037-3.

Wiernik B. M., Kostal J. W. (2019), Protean and Boundaryless Career Orientations: A Critical Review and Meta-Analysis, “Journal of Counseling Psychology”, vol. 66, no 3, https://doi.org/10.1037/cou0000324.

Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J. (2016), Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Wojciszke B. (2009), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0986.0201