Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w przekroju powiatów w Polsce

Eugeniusz Kwiatkowski, Emilia Kwiatkowska

Streszczenie


Cel: Ukazanie zróżnicowania bezrobocia w polskich powiatach w latach 2011–2019 ze względu na stopę i charakter bezrobocia, identyfikacja najtrudniejszych i najkorzystniejszych powiatowych rynków pracy oraz ustalenie najważniejszych czynników ekonomicznych decydujących o klasyfikacji powiatów ze względu na poziom i charakter bezrobocia.

Metodyka badań: Klasyfikacja powiatowych rynków pracy na podstawie średniej i odchylenia standardowego oraz analiz ekonometrycznych wykorzystujących modele logitowe zmiennych dwumianowych.

Wyniki badań: Wykazano duże zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w polskich powiatach w latach 2011–2019. Powiaty z korzystną sytuacją na rynkach pracy zlokalizowane są w zachodniej części kraju, zaś powiaty ze stosunkowo trudnymi rynkami znajdują się w części wschodniej. Największe zróżnicowanie sytuacji na powiatowych rynkach pracy utrzymuje się w województwie mazowieckim. Na szansę przyporządkowania powiatów do grup charakteryzujących się niskim poziomem bezrobocia i co najmniej średnim poziomem przepływów wpływały wysokie wartości majątku produkcyjnego, produkcji sprzedanej przemysłu oraz poziomu przedsiębiorczości.

Wnioski: Zmniejszenie przeciętnego poziomu stopy bezrobocia w powiatach oraz zwiększenie przepływów między bezrobociem a zatrudnieniem w latach 2011–2019 nie zmieniło znacząco grupowania powiatów ze względu na ich sytuację na rynku pracy. Nadal występuje duże zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia. Na podstawie oszacowań modelu można przypuszczać, że utrzymująca się struktura przestrzenna wartości stymulant rozwoju gospodarczego będzie decydować o utrwalaniu różnic między lokalnymi rynkami pracy pod względem poziomu oraz charakteru bezrobocia.

Wkład w rozwój dyscypliny: Wykazanie zróżnicowania bezrobocia w powiatach ze względu na równoczesne wykorzystanie mierników stanu i strumieni, porównanie zróżnicowania bezrobocia w dwóch odmiennych stanach koniunktury gospodarczej oraz określenie najważniejszych czynników decydujących o poziomie i charakterze bezrobocia w powiatach.


Słowa kluczowe


powiatowe rynki pracy, stopa bezrobocia, przepływy między bezrobociem i zatrudnieniem, zróżnicowanie przestrzenne, model logitowy zmiennych dwumianowych

Pełny tekst

PDF

Literatura


Dykas P., Misiak T. (2014), Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002–2011, „Gospodarka Narodowa”, nr 6(274), https://doi.org/10.33119/GN/100881.

Gałecka-Burdziak E. (2012), Odpływy z bezrobocia do zatrudnienia – analiza przepływów z wykorzystaniem regresji logistycznej (w:) Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, red. J. Harasim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 93.

Góra M., Sztanderska U. (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Kotowska I., Podogrodzka M. (1995), Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce 1990–94 (w:) Rynek pracy w Polsce 1993–94, red. U. Sztanderska, Raport IPiSS, nr 9, Warszawa.

Kucharski L. (2014), Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kwiatkowski E., Gawrońska B. (1995), Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce (w:) Rynek pracy w Polsce, red. U. Sztanderska, IPiSS, Warszawa.

Kwiatkowski E., Lehmann H., Schaffer M.E. (1992), Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna, „Ekonomista”, nr 2.

Majchrowska A., Mroczek K., Tokarski T. (2013), Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002–2011, „Gospodarka Narodowa”, nr 9(265), https://doi.org/10.33119/GN/100946.

Markowicz I. (2015), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 223.

Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych (2012), red. M. Gruszczyński, wyd. 2, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Sojka E. (2013), Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej (w:) Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, red. D. Kotlorz, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 160.

Sprawozdania o rynku pracy z Powiatowych Urzędów Pracy z lat 2011–2019.

Tokarski T. (2008), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999–2006, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8, https://doi.org/10.33119/GN/101303.

Warżała R. (2013), Wahania koniunkturalne a rynek pracy w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 4(LXXIX).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0301