Raportowanie zintegrowane w podmiotach leczniczych w świetle teorii interesariuszy

Apolonia Jaskólska, Adriana Auguścik, Małgorzata Cygańska

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest analiza i ocena roli sprawozdawczości zintegrowanej w podmiotach leczniczych realizujących politykę zrównoważonego rozwoju w świetle teorii interesariuszy.

Metodyka badań: Wstępne badania literaturowe oparto na literaturze polskiej i anglojęzycznej. Analizą objęto głównych interesariuszy podmiotów leczniczych (pacjenci, obywatele, personel szpitala i rząd). Zbadano zastosowanie koncepcji sprawozdawczości zintegrowanej w wybranych krajach.

Wyniki badań: Przeprowadzone badania wykazały, że raportowanie determinuje powiązania pomiędzy wzorcem biznesowym podmiotu gospodarczego, jego strategią a niezależną oceną wyników.

Wnioski: Lepsze relacje podmiotów leczniczych z interesariuszami wpływają na większą świadomość i zaangażowanie menedżerów w raportowanie wyników w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych interesariuszy. Raportowanie zintegrowane jest głównym narzędziem wymiany informacji, przydatnym do wzmacniania relacji z interesariuszami, z tego względu konieczne jest uwzględnienie jak największej liczby grup interesariuszy w celu otrzymania oczekiwanych wyników.

Wkład w rozwój dyscypliny: Próba nakreślenia zasadności stosowania raportowania zintegrowanego przez podmioty lecznicze, traktowanego jako innowacyjny instrument komunikacji podmiotu gospodarczego z interesariuszami.


Słowa kluczowe


raportowanie zintegrowane, podmioty lecznicze, sprawozdawczość, interesariusze

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77, https://doi.org/10.18276/frfu.2015.77-49.

Bek-Gaik B. (2017), Sprawozdawczość zintegrowana – przegląd badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 92 (148), https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.0987.

Benn S., Abratt R., O’Leary B. (2016), Defining and Identifying Stakeholders: Views from Management and Stakeholders, „South African Journal of Business Management”, vol. 47, nr 2, https://doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.55.

Błach J., Gorczyńska M. (2017), Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.

Brandão C., Rego G., Duarte I., Nunes R. (2013), Social Responsibility: A New Paradigm of Hospital Governance, „Health Care Analysis”, vol. 21, nr 4, https://doi.org/10.1007/s10728-012-0206-3.

Cavicchi C., Oppi C., Vagnoni E., (2019), On the Fasibility of Integrated Reporting in Healthcare: A Context Analysis Starting from a Management Commentary, „Journal of Management and Governance”, vol. 23, nr 2, https://doi.org/10.1007/s10997-019-09456-2.

Chluska J. (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych – szpitalach, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, nr 23, t. 2.

Chłapek K., Krajewska S., Jonas K. (2018), Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 164.

Dameri R., Ferrando P. (2020), Implementing Integrated Reporting to Disclose Intellectual Capital in Health Organisations: A Case Study, „Journal of Intellectual Capital”, https://doi.org/10.1108/jic-01-2020-0019.

Del Gesso C. (2019), Involving Stakeholders in University Hospital Performance Reporting: The State of the Art in Italy, „African Journal of Business Management”, vol. 13, nr 11, https://doi.org/10.5897/ajbm2019.8799.

Dobrowolska A. (2015), Wpływ głównych interesariuszy organizacji na zarządzanie jakością procesów usługowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 376, https://doi.org/10.15611/pn.2015.376.10.

Fassin Y. (2012), Stakeholder Management, Reciprocity and Stakeholder Responsibility, „Journal of Business Ethics”, vol. 109, nr 1, https://doi.org/10.1007/s10551-012-1381-8.

Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C. (2007), Managing for Stakeholders. Survival, Reputation, and Success, Yale University Press, New Haven and London.

Mazur-Wierzbicka E. (2014), Rodzina jako szczególny interesariusz przedsiębiorstwa rodzinnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 7, cz. III.

Pinheiro R. (2015), The Role of Internal and External Stakeholders (w:) Higher Education in the BRICS Countries, red. S. Schwartzman, R. Pinheiro, P. Pillay, Springer.

Plawgo B. (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność małych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 588. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 51.

Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw (2013), Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, Ministerstwo Gospodarki.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. 2018, poz. 757.

Ryan-Fogarty Y., O’Regan B., Moles,R. (2016), Greening Healthcare: Systematic Implementation of Environmental Programmes in a University Teaching Hospital, „Journal of Cleaner Production”, vol. 126, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.079.

Stanek-Kowalczyk A. (2013), Raportowanie zintegrowane (w:) Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, red. N. Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Szczepankiewicz E. (2014), Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw – problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 832. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 71.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112, poz. 65.

Waśkowski Z. (2015), Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 13 (62).

Weisz U., Haas W., Pelikan J., Schmied H. (2011), Sustainable Hospitals: A Socio-Ecological Approach, „GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society”, vol. 20, nr 3, https://doi.org/10.14512/gaia.20.3.10.

Żychlewicz M. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 858. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, nr 11, https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-26.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0986.0203