Analiza porównawcza zastosowania modeli Roychowdhury’ego i Gunny w estymacji realnego zarządzania zyskiem

Michał Comporek

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących kształtowania uznaniowych kosztów produkcji oraz dyskrecjonalnych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w spółkach publicznych zaszeregowanych do indeksu WIG-budownictwo. Ponadto celem artykułu jest analiza relacji między zakresem implementowanych praktyk rzeczowego zarządzania zyskiem (REM) a dokonaniami przedsiębiorstw giełdowych ocenianych na podstawie wskaźnika ROA.

Metodyka badań: Do określenia skali realnego zarządzania zyskiem wykorzystano formuły analityczne autorstwa S. Roychowdhury’ego i K.A. Gunny.

Wyniki badań: Wykazano, że w badanej populacji istnieją statystycznie istotne związki między osiąganą rentownością netto aktywów a skalą wdrażanych praktyk REM. Udowodniono, że związki między współczynnikami REM, wyodrębnianymi za pomocą odmiennych modeli regresyjnych, to zależności o bardzo dużej sile.

Wnioski: W odniesieniu do dyskrecjonalnych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu przyjęty sposób szacowania ich poziomu w większym stopniu wpływa na ogólną ocenę skali praktyk REM w jednostce gospodarczej aniżeli w przypadku analizy uznaniowych kosztów produkcji.

Wkład w rozwój dyscypliny: Zrealizowane badania wydają się istotne z perspektywy poszukiwania skutecznych instrumentów pomiaru działań z zakresu realnego kształtowania wyniku finansowego jednostki.


Słowa kluczowe


realne zarządzanie zyskiem, model Roychowdhury'ego, model Gunny, przedsiębiorstwa budowlane

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bartov E. (1993), The Timing of Asset Sales and Earnings Manipulation, „The Accounting Review”, vol. 4, nr 68.

Braam G., Nandy M., Weitzel U., Lodh S. (2015), Accrual-based and Real Earnings Management and Political Connections, „The International Journal of Accounting”, vol. 50, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.009.

Bushee B. (1998), The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior, „The Acounting Review”, vol. 73.

Chung K.H., Pruitt S.W. (1994), A Simple Approximation of Tobin’s q, „Financial Management”, vol. 23, nr 3, https://doi.org/10.2307/3665623.

Comporek M. (2019), Urealniony wymiar oceny zarządzania zyskiem w przemysłowych spółkach giełdowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 19, z. 1.

Comporek M. (2020), Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach. Wymiary, modele, ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Deng X., Ong S.E. (2018), Real Earnings Management, Liquidity Risk and Reits SEO Dynamics, „Journal of Real Estate Finance and Economics”, vol. 56, nr 3, https://doi.org/10.1007/s11146-017-9649-5 .

Ewert R., Wagenhofer A. (2005), Economics Effect of Tightening Accounting Standards to Restrict Earnings Management, „The Accounting Review”, vol. 80, nr 4, https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.4.1101.

Ferentinou A.C., Anagnostopoulou S.C. (2016), Accrual-based and Real Earnings Management before and after IFRS Adoption, „Journal of Applied Accounting Research”, vol. 17, nr 1, https://doi.org/10.1108/jaar-01-2014-0009.

Gandhi K. (2019), Real Earnings Management: A Critical Review of Literature, „Prajnan”, vol. 47, nr 3.

Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2005), The Economic Implications of Corporate Financial Reporting, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 40, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002.

Gunny K. (2005), What Are the Consequences of REM?, Working Paper, Haas School of Business, University of California.

Gunny K.A. (2010), The Relation between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks, „Contemporary Accounting Research”, vol. 27, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01029.x.

Herrmann D., Inoue T., Thomas W.B. (2003), The Sale of Assets to Manage Eearnings in Japan, „Journal of Accounting Research”, vol. 41, nr 1, https://doi.org/10.1111/1475-679x.00097.

Hribar P., Jenkins N.T., Johnson W.B. (2006), Stock Repurchases as an Earnings Management Device, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 41, nr 1–2, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.10.002.

Huang X., Sun L. (2017), Managerial Ability and Real Earnings Management, „Advances in Accounting”, vol. 39, https://doi.org/10.1016/j.adiac.2017.08.003.

Jackson S., Wilcox W. (2000), Do Managers Grant Sales Price Reductions to Avoid Losses and Declines in Earnings and Sales?, „Quarterly Journal of Business and Economics”, vol. 39, nr 4.

Pincus M., Rajgopal S. (2002), The Interaction between Accrual Management and Hedging: Evidence from Oil and Gas Firms, „The Accounting Review”, vol. 77, nr 1, https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.1.127.

Roychowdhury S. (2006), Earnings Management through Real Activities Manipulation, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 42, nr 3, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002.

Schipper K. (1989), Commentary on Earnings Management, „Accounting Horizons”, vol. 3, nr 4.

Srivastava A. (2019), Improving the Measures of Real Earnings Management, „Review of Accounting Studies”, vol. 24, nr 4, https://doi.org/10.1007/s11142-019-09505-z.

Thomas J.K., Zhang H. (2002), Inventory Changes and Future Returns, „Review of Accounting Studies”, vol. 7, https://doi.org/10.1023/a:1020221918065.

Vladu A. (2015), Managerial Preferences between Accrual-Based versus Real Earnings Management, „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy”, vol. 8, nr 2.

Wang S., D’Souza J.M. (2006), Earnings Management: The Effect of Accounting Flexibility on R&D Investment Choices, „Johnson School Research Paper Series”, nr 33–06.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0988.0403