Analiza komparatywna wartości wyniku netto oraz innych całkowitych dochodów największych grup kapitałowych notowanych na giełdach w Paryżu, Frankfurcie i Warszawie

Piotr Prewysz-Kwinto

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest analiza zależności występujących między wartościami wyniku netto i innych całkowitych dochodów 100 największych grup kapitałowych notowanych na giełdach papierów wartościowych w Paryżu, Frankfurcie i Warszawie.

Metodyka badań: Analizie poddano wartości wyniku netto oraz innych całkowitych dochodów prezentowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych według międzynarodowych standardów rachunkowości za okres 2016–2018. W analizie ilościowej danych wykorzystano metody statystki opisowej, analizę korelacji oraz statystyczne testy istotności.

Wyniki badań: Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała m.in. większe zróżnicowanie wartości innych całkowitych dochodów w porównaniu z wynikiem netto, a także istnienie statystycznie istotnych zależności między tymi parametrami.

Wnioski: Uzyskane wyniki badań pozwoliły na weryfikację postawionych w artykule hipotez badawczych dotyczących zróżnicowania wartości wyniku netto i innych całkowitych dochodów oraz znaczącego wpływu innych całkowitych dochodów na wartość wyniku całościowego.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przedstawione wyniki wpisują się w szerszy nurt badań nad użytecznością informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Warto podkreślić, że tak szczegółowa analiza komparatywna wyniku netto i innych całkowitych dochodów w przekroju geograficznym i czasowym oraz z wykorzystaniem metod statystycznych nie była dotychczas prowadzona.


Słowa kluczowe


wynik netto, inne całkowite dochody, dochód całościowy, sprawozdanie finansowe, MSR/MSSF

Pełny tekst

PDF

Literatura


Backhuijs J., Camfferman K., Oudshoorn L. (2017), Other Comprehensive Income: betekenis en presentatie in jaarrekeningen van Nederlandse beursfondsen, „Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie”, vol. 91, nr 11/12, https://doi.org/10.5117/mab.91.24063.

Cahan S.F., Courtenay S.M., Gronnewoller P.L., Upton D.R. (2000), Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 27, nr 9–10, https://doi.org/10.1111/1468-5957.00356.

Chambers D., Linsmeier T.J., Shakespeare C., Sougiannis T. (2007), An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, „Review of Accounting Studies”, vol. 12, nr 4, https://doi.org/10.1007/s11142-007-9043-2.

Cimini R. (2013), Reporting Comprehensive Income Issues: Empirical Evidence from France, Germany and Italy, „Economia Aziendale Online”, vol. 4, nr 1, https://doi.org/10.4485/ea2038-5498.003.0031.

De Cristofaro T., Falzago B. (2014), What Trend for Comprehensive Income Presentation? Evidence from Italy, „International Journal of Accounting and Taxation”, vol. 2, nr 3, https://doi.org/10.15640/ijat.v2n3a2.

Frendzel M., Szychta A. (2013), Comprehensive Income Reporting: Empirical Evidence from the Warsaw Stock Exchange, „Social Sciences”, vol. 82, nr 4, https://doi.org/10.5755/j01.ss.82.4.6603.

Grabiński K. (2012), Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny – użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 66(122).

Kanagaretnam K., Mathieu R., Shehata M. (2009), Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 28, nr 4, https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.004.

Marchini P.L., D’Este C. (2015), Comprehensive Income and Financial Performance Ratios: Which Potential Effects on RoE and on Firm’s Performance Evaluation, „Procedia Economics and Finance”, vol. 32, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01478-1.

MSR 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych, Commission Regulation (EC) No 1255/2012 of 11 December 2012, OJ L 360, 29.12.2012.

O’Hanlon J.F., Pope P.F. (1999), The Value-relevance of UK Dirty Surplus Accounting Flows, „British Accounting Review”, vol. 31, nr 4, https://doi.org/10.1006/bare.1999.0116.

Obradović V., Karapavlović N. (2017), Financial Reporting of Comprehensive Income in the Food and Beverage Sector in the Republic of Serbia, „Economics of Agriculture”, vol. 64, nr 1, https://doi.org/10.5937/ekoPolj1701113O.

Özcan A. (2015), How Well Does Comprehensive Income Measure Future Firm Performance Compared to Net Income? Evidence from Turkish Listed Firms, „Business & Management Studies: An International Journal”, vol. 3, nr 3, https://doi.org/10.15295/bmij.v3i3.124.

Prewysz-Kwinto P. (2020), Geographical and Sectoral Diversity of the Statement of Comprehensive Income with IAS, „European Research Studies Journal”, vol. XXIII, nr 1, https://doi.org/10.35808/ersj/1569.

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz. Urz. UE L 243/1 z 11.09.202 r.

Strojek-Filus M. (2015), Pomiar i prezentacja dokonań finansowych jednostki gospodarczej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 240.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2018, 2017 i 2016 100 grup kapitałowych wchodzących w dniu 12 października w skład indeksów giełdowych: CAC 40, DAX, WIG30.

Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 263.

Walińska E., Jurewicz A. (2011), Ewolucja sprawozdania finansowego w wymiarze międzynarodowym (w:) Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, red. E. Walińska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0988.0404