Merytoryczna pojemność rachunkowości zarządczej a raportowanie zrównoważonego rozwoju

Wioletta Baran, Monika Raulinajtys-Grzybek, Mariusz Karwowski

Streszczenie


Cel: Weryfikacja użyteczności rachunkowości zarządczej w raportowaniu zrównoważonego rozwoju.

Metodyka badań: System informacyjny rachunkowości zarządczej został opisany z wykorzystaniem standardów GMAP. Zakres informacji dla potrzeb raportowania zrównoważonego rozwoju został określony na podstawie standardów GRI. W badaniu empirycznym wykorzystano metodę delficką.

Wyniki badań: W toku badań najwyżej oceniono znaczenie rachunkowości zarządczej w raportowaniu działalności organizacji i jej interesariuszy oraz bezpośredniego wpływu ekonomicznego na otoczenie, nieco niżej – w raportowaniu warunków pracy i wpływu na lokalną społeczność, a w pozostałych obszarach na „dość istotnym” poziomie.

Wnioski: Rachunkowość zarządcza może być użyteczna w raportowaniu zrównoważonego rozwoju określonym na podstawie standardów GRI.

Wkład w rozwój dyscypliny: Wskazanie użyteczności rachunkowości zarządczej w raportowaniu zrównoważonego rozwoju, co jest ważne z punktu widzenia teorii systemów społecznych, w której wciąż jest to temat w małym stopniu opisany, jak również praktyki, szczególnie wielkich organizacji światowych coraz częściej wykorzystujących w tym obszarze zmodyfikowane narzędzia rachunkowości zarządczej.


Słowa kluczowe


rachunkowość zarządcza, zrównoważony rozwój, GRI, GMAP

Pełny tekst

PDF

Literatura


AIC (2014), Global Management Accounting Principles, American Institute of CPAs, Chartered Institute of Management Accountants.

Baran W. (2017), System informacyjny rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

De Villiers C., Rinaldi L., Unerman J. (2014), Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 27, nr 7, https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2014-1736.

Drury C. (2000), Management & Cost Accounting, Business Press, Thomson Learning.

GRI (2016), Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org (data dostępu 20.04.2020).

Horngren Ch.T., Foster G., Datar S.M. (1991), Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall International, New Jersey.

IMA (2008), Draft Statement on Management Accounting: Definition of Management Accounting and Management Accountants, „Strategic Finance”, vol. 90, nr 2.

Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.

Kaplan R., Atkinson A. (1998), Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey.

Karwowski M. (2018), Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia informacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Karwowski M., Raulinajtys-Grzybek M., Chróstny T. (2020), Zastosowanie standardów GRI 2016 w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 108(164), https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3596.

Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy. Europejskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (2016), Stanowisko Komisji Europejskiej wobec zrównoważonego rozwoju, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_pl, Strasburg (data dostępu: 29.04.2020).

Lucey T. (1992), Management Accounting, DP Publication LTD, Aldin Place, London.

Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.

Sobańska I., Walińska E. (2018), Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 96(218), https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.6175.

Stubbs W., Higgins C. (2014), Integrated Reporting and Internal Mechanisms of Change, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 27, nr 7, https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1279.

Szychta A. (2016), Geneza rachunkowości zarządczej według różnych podejść badawczych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 87(143).

Szychta A. (2018), Definicja rachunkowości zarządczej w ujęciu ewolucyjnym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 513.

Truant E., Culasso F., Argento D. (2019), Disclosing Strategies and Business Models in the Integrated Report, „Symphonya. Emerging Issues in Management”, vol. 1, https://doi.org/10.4468/2019.1.09truant.culasso.argento.

Turyna J. (1997), System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Williams J.R., Haka S.F., Bettner M.S., Carcello J.V. (2008), Financial & Management Accounting. The Basis For Business Decision, McGraw-Hill Irwin, New York.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0304