Informacja o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach z działalności i sprawozdaniach finansowych spółek branży lekowej

Krzysztof Mataczyna, Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest zbadanie szczegółowości ujawniania informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej za lata 2017 i 2018 spółek produkujących leki zarejestrowanych w Polsce, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Metodyka badań: Przygotowanie artykułu poprzedzone zostało przeglądem literatury przedmiotu dotyczącej badanego zagadnienia – artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, raportów branżowych oraz aktów prawnych. W badaniu wykorzystano metodę badania dokumentów – sprawozdań finansowych i niefinansowych analizowanych przedsiębiorstw.

Wyniki badań: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że analizowane przedsiębiorstwa nie sporządzają osobnych sprawozdań dotyczących kapitału intelektualnego, ale informacje o tym kapitale zawierają w sprawozdaniach z działalności i sprawozdaniach finansowych, a szczegółowość tych informacji jest zróżnicowana.

Wnioski: Zróżnicowanie szczegółowości ujawnianych informacji o kapitale intelektualnym potwierdza konieczność działań zmierzających do standaryzacji informacji o kapitale intelektualnym ujawnianych w sprawozdaniach z działalności i sprawozdaniach finansowych.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone badania mogą stanowić wstęp do szerszych badań nad ujawnianiem informacji o kapitale intelektualnym w przedsiębiorstwach branży lekowej, a także nad znaczeniem kapitału intelektualnego dla kondycji finansowej przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe


kapitał intelektualny, sprawozdawczość niefinansowa, sprawozdawczość finansowa, branża lekowa

Pełny tekst

PDF

Literatura


Chojnacka E., Bering A. (2018), Struktura ramowa raportu zintegrowanego – wytyczne a praktyka wybranych przedsiębiorstw, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 160.

Duff A. (2018), Intellectual Capital Disclosure: Evidence from UK Accounting Firms, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 19, nr 4, https://doi.org/10.1108/JIC-06-2017-0079.

Dumay J. (2016), A Critical Reflection on the Future of Intellectual Capital: from Reporting to Disclosure, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 17, nr 1, https://doi.org/10.1108/JIC-08-2015-0072.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014 r.

Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Inkinen H., Kianto A., Vanhala M., Ritala P. (2017), Structure of Intellectual Capital – an International Comparison, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 30, nr 5, https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2015-2291.

The International Integrated Reporting Framework (2013), The International Integrated Reporting Council, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (data dostępu: 8.03.2020).

Kwiecińska K. (2018), Sposoby ujawniania informacji o kapitale intelektualnym w praktyce spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 503, https://doi:10.15611/pn.2018.503.27.

Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako finalny produkt rachunkowości społecznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 69.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, Dz. Urz. UE L 339/3 z 18.12.2008 r.

Mouritsen J. (2009), Classification, Measurement and the Ontology of Intellectual Capital Entities, „Journal of Human Resource Costing & Accounting”, vol. 13, nr 2, https://doi.org/10.1108/14013380910968665.

Niemczyk L. (2015), Kapitał intelektualnych w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, „E-mentor” nr 4(6), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/75 (data dostępu: 16.11.2019).

Rewizja dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych – konsultacje publiczne KE (2020), https://www.gov.pl/web/finanse/rewizja-dyrektywy-w-sprawie-ujawniania-informacji-niefinansowych--konsultacje-publiczne-ke (data dostępu: 30.06.2020).

Skoczylas W., Dziadul W. (2018), Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 164.

Skrzypek E. (2017), Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 481, https://doi:10.15611/pn.2017.481.07.

Sokołowski J. (2018), Kapitał intelektualny a innowacyjność przedsiębiorstwa, „Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie” nr 2(27), https://doi.org/10.25312/2391-5129.27/2018_02js.

Szczepankiewicz E.I. (2012), The Use of InCaS Model for Estimating the Value of Human Capital in Future-oriented Organizations, „Human Resources Management & Ergonomics”, vol. VI, nr 1.

Szczepankiewicz E.I. (2013), Concept of Using the InCaS Model to Identification, Measuring and Presenting Relational Capital of a Network Enterprises, „Management”, vol. 17, nr 1, https://doi.org/10.2478/manment-2013-0010.

Ujwary-Gil A. (2010), Kapitał intelektualny – problem interpretacji kluczowych terminów, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2(140).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591, tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 351.

Wisła R., Sierotowicz T. (2018), Innowacyjność w branżach farmaceutycznej i wyrobów medycznych w Polsce, „Economic Research Working Paper” nr 45, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/63361/wisla_sierotowicz_innowacyjnosc_w_branzach_farmaceutycznej_i_wyrobow_medycznych_w_polsce_2018.pdf?sequence=4&isAllowed=y (data dostępu: 6.04.2020).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0306