Digitalisation of the Economy as a Factor in Increasing State Competitiveness

Nazar Podolchak, Olena Bilyk, Mariia Khim

Streszczenie


Tytuł artykułu: Cyfryzacja gospodarki jako czynnik zwiększania konkurencyjności państwa

Cel: Celem artykułu jest rozważenie głównych wyzwań i korzyści płynących z cyfryzacji ukraińskiej gospodarki, a także wskazanie, jakie zagrożenia i ryzyko niesie ze sobą ten proces, oraz opracowanie narzędzi i planów transformacji cyfrowej do oceny poziomu gospodarki cyfrowej na Ukrainie.

Metodyka badań: Przeprowadzono retrospektywną analizę rozwoju gospodarczego i społecznego wybranych państw, biorąc pod uwagę wdrażanie cyfryzacji i wykorzystanie średniookresowego planowania budżetowego. W tym celu posłużono się metodą rankingową i przestawiono zmianę miejsca w rankingu państw w 2019 r. w porównaniu z 2009 r., uwzględniając następujące wskaźniki: produkt krajowy brutto w cenach bieżących, produkt krajowy brutto na mieszkańca w cenach bieżących, bezrobocie, dochód narodowy, wydatki ogółem administracji publicznej oraz sieciowy wskaźnik gotowości.

Wyniki badań: Badania pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących  potrzeby stworzenia warunków do cyfryzacji Ukrainy. Umiejętne korzystanie z zasobów cyfrowych potwierdziło swoją skuteczność w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Autorzy ocenili efekt makroekonomiczny, biorąc pod uwagę wpływ inwestycji w technologie cyfrowe i infrastrukturę cyfrową na PKB, a także uwzględniając wzrost produktywności poprzez cyfryzację. Według szacunków podanych w artykule udział gospodarki cyfrowej w PKB największych krajów świata w 2030 r. wyniesie 50–60%. Na Ukrainie wartość ta, według obliczeń autorów, może być jeszcze wyższa i wynieść 65% PKB (gdyby zrealizowany został proponowany scenariusz gospodarki cyfrowej na Ukrainie).

Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań skonstruowano dwa scenariusze rozwoju cyfryzacji na Ukrainie: scenariusz 1 – przyspieszona cyfryzacja, scenariusz 2 – stopniowa cyfryzacja. W przypadku realizacji scenariusza 2 ukraińska gospodarka pozostanie nieefektywna, migracja zarobkowa i drenaż mózgów będą kontynuowane, a ukraińskie produkty stracą konkurencyjną pozycję na rynkach zagranicznych. Ukraina pozostanie na marginesie cywilizacji. Scenariusz 1 przewiduje przejście ukraińskiej gospodarki na cyfrową za 3–5 lat. W wyniku realizacji tego scenariusza Ukraina do 2030 r. stanie się europejskim liderem w dziedzinie innowacji oraz nowych technologii i centrum intelektualnym.

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone przez autorów badania pozwolą wyznaczyć główne kierunki rozwoju cyfryzacji gospodarki Ukrainy na podstawie doświadczeń europejskich, a zaproponowane scenariusze rozwoju pomogą stworzyć w regionie najatrakcyjniejsze warunki do rozwoju potencjału ludzkiego.


Słowa kluczowe


gospodarka cyfrowa, cyfryzacja, usługi cyfrowe, technologie cyfrowe, technologie informacyjne i komunikacyjne, państwo, społeczeństwo

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Ackoff R. (1974), Redesigning the Future, John Wiley & Sons, New York.

Alonso A. M. (2005), Sovereignty, the Spatial Politics of Security, and Gender: Looking North and South from the US-Mexico Border (in:) State Formation: Anthropological Perspectives, eds Ch. Krohn-Hansen, K. G. Nustad, Pluto Press, London, Ann Arbor, MI.

Ansoff H. (1998), How Will Strategic Management Matter in the 21st Century, Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, San Diego, CA.

Ansoff H., McDonnell E. (1990), Implanting Strategic Management, Prentice-Hall, New York.

Azmuk N. (2014), Factors of Formation and Development of Innovative Forms of Human Capital, “Ukraine: Aspects of Work”, no 3.

Barkey K., Parikh S. (1991), Comparative State Perspective, “Annual Review of Sociology”, vol. 7, no 1, https://doi.org/10.1146/annurev.so.17.080191.002515.

Blishchuk K., Krupnyk A., Matviishin E. (2014), Territorial Development Forecasting. Benchmarking, Кyiv.

Breen K. (2016), What Is “Networked Readiness” and Why Does It Matter?, Weforum, https://www.weforum.org/agenda/2016/07/what-is-networked-readinessand-why-does-it-matter/ (accessed: March 2020).

Burawoy M. (1990), Marxism as Science: Historical Challenges and Theoretical Growth, “American Sociological Review”, vol. 55, no 6, https://doi.org/10.2307/2095745.

Drucker P. F. (2002), Managing in the Next Society, Truman Talley Books/ St. Martin’s Griffin, New York.

Glushchenko A., Kucherova E. P. (2016), Methodics of Forming the Policy of Reporting for an Agricultural Holding’s Segmental Reporting, “Management Reporting”, no 1.

Gray A. (1948), Adam Smith, George Philip & Son, London.

Gudz P., Gudz M. (2019), Inclusive Development of the Region’s Economy: The Challenges of Globalization and the Possibility of Regionalization, “Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, no 12.

International Labour Office (2018), World Employment and Social Outlook: Trends 2018, ILO, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf (accessed: December 2020).

International Telecommunication Union (2017), Measuring the Information Society Report 2017. ICT Country Profiles: ITU, vol. 2, Geneva.

Korol S. (2019), Digitalization of the Economy as a Factor of Professional Development, “Modern Economics”, no 18, https://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf (accessed: December 2020).

Kovtonyuk K. (2017), Digitization of the World Economy as a Factor of Economic Growth, “Scientific Bulletin of Kherson State University”, vol. 27, no 1.

Kraus N., Kraus K. M. (2018), Digitalization in the Context of the Institutional Transformation of the Economy: The Basic Components and Tools of Digital Technologies, “Intelect XXI stolittia”, no 1.

Kulynych M. (2019), Digital Economy Trends in the Global Economic Space, “Modern Economics”, vol. 16, no 1, https://doi.org/10.31521/modecon.v16(2019)-08.

Laitsou E., Kargas A., Varoutas D. (2020), Digital Competitiveness in the European Union Era: The Greek Case, “Economies”, vol. 8, no 4, https://doi.org/10.3390/economies8040085.

Lipsey R. G., Chrystal A. (2015), Economics, Oxford University Press, Oxford.

Nagy S. (2017), Digital Economy and Society – A Cross Country Comparison of Hungary and Ukraine, “Visnyk natsionalnogo tekhichnogo universytetu kharkivskyj politekhnichnyj instytut ekonomichni nauky”, vol. 46, no 1267.

Portulans Institute (2019a), Network Readiness Index 2019, https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2019/12/The-Network-Readiness-Index-2019_Full_draft-V2.pdf (accessed: February 2020).

Portulans Institute (2019b), Network Readiness Index 2019 Analysis. World Information Technology and Services Alliance, https://networkreadinessindex.org/nri-2019-analysis/#renewed-model (accessed: March 2020).

Portulans Institute (2019c), Network Readiness Index 2019 Analysis. 2019 Highlights, https://networkreadinessindex.org/2019/#countries (accessed: March 2020).

Schwab K. (2016), World Economic Forum, Geneva.

Sergienko I. V., Mikhalevich M. V., Stetsyuk P., Koshlai L. B. (2009), Models and Information Technologies for Decision Support during Structural and Technological Changes, “Cybernetics and Systems Analysis”, vol. 45, no 2, https://doi.org/10.1007/s10559-009-9091-7.

Silja B., Soumitra D., Bruno L. (2017), The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy, Cornell University, INSEAD, WEF, Geneva.

State Statistics Service of Ukraine (2019), Gross Domestic Product, https://ukrstat.gov.ua/ (accessed: January 2020).

Toffler A. (1980), The Third Wave, W. Morrow, New York.

Trushlyakova A. (2018), Development of Digitalization in Ukraine: Factors of Influence, Advantages and Challenges of Today, “Economic Horizons”, vol. 4, no 7.

Veerpalu V., Pastukh S., Volodina E., Devyatkin E. (2014), Features and Prospects of Development of Broadband Access in the USA, “Elektrosviaz”, no 10.

Veretyuk S., Pilinskiy V. (2016), Viznachennya prioritetnih napryamkiv rozvitku tsifrovoyi ekonomiki v Ukrayini [Determination of Priority Directions of Development of Digital Economy in Ukraine], Naukovi zapiski Ukrayinskogo naukovo-doslidnogo Institutu zv’yazku [Scientific Notes from the Ukrainian Telecommunication Research Institute].

Voitko S. (2019), Conception of Industry 4.0. in the Sustainable Grown of Ukraine, Сreative Business for Smart and Sustainable Crowth, CreBUS.

Voronin A., Kizim N. (2006), Model of the Production Cycle, “Biznes Inform”, vol. 6.

World Economic Forum (2009–2016), Networked Readiness Index, https://reports.weforum.org (accessed: January 2020).

Zelisko I. M. (2012), The Innovative Imperatives of Development of Integration Agro-industrial Formation, “Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytskyj”, vol. 14, no 1(51).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0989.0501