Raportowanie ładu korporacyjnego zgodnie z SIN na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Joanna Błażyńska

Streszczenie


Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była odpowiedź na pytanie, czy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które deklarują, że sporządzają oświadczenie (sprawozdanie) na temat informacji niefinansowych według SIN, raportują informacje o ładzie korporacyjnym zgodnie z założeniami tego standardu, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Metodyka badań: Badaniem objęto wszystkie spółki, które sporządzały raporty w latach 2017–2019, przy założeniu, że raport został sporządzony również w 2019 r., tj. 21 spółek i 59 raportów. Do realizacji badania wykorzystano metodę analizy treści, analizę porównawczą, opisową oraz metodę indukcji.

Wyniki badań: Z badania wynika, że teoria standardu SIN nie przekłada się na praktykę. Nie wszystkie spółki giełdowe wyodrębniają obszar zarządczy (14%). Tylko 43% spółek ujmuje kluczowe wskaźniki wyników i tylko jedna spółka skorzystała z matrycy istotności.

Wnioski: Poważne zastrzeżenia dotyczą treści badanego obszaru zarządczego. Tylko trzy oświadczenia (sprawozdania) spełniają standardy SIN w takim zakresie, że można je uznać za użyteczne dla interesariuszy. Spółki nie rozumieją idei powiązania ładu korporacyjnego z aspektami niefinansowymi (społecznymi, środowiskowymi).

Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone badania uzupełniają lukę badawczą w obszarze ujawniania informacji niefinansowych w raportach rocznych. W artykule wskazano kierunki dalszych badań.


Słowa kluczowe


ład korporacyjny, informacje niefinansowe, standard informacji niefinansowych, dobre praktyki

Pełny tekst

PDF

Literatura


Adamska A., Mesjasz C., Urbanek P. (2016), Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Aluchna M. (2014), Corporate Governance in the Perspective of Shareholder Structure, „Organization Review”, vol. 896, nr 9.

Aluchna M., Koładkiewicz I. (2018), Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Perspektywa Rady Nadzorczej, „Organizacja i Kierowania”, nr 3(182).

Andrzejewski M., Grabiński K. (2016), Wpływ jakości system nadzoru właścicielskiego na sytuację finansową spółek giełdowych w czasach kryzysu finansowego – przegląd badań empirycznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 268.

ASX (2007), Corporate Governance Principles and Recommendations, ASX Corporate Governance Council.

Bae S.M., Masud M.A.K., Kim J.D. (2018), A Cross-Country Investigation of Corporate Governance and Corporate Sustainability Disclosure: A Signaling Theory Perspective, „Sustainability”, vol. 10, nr 8, https://doi.org/10.3390/su10082611.

Błażyńska J. (2019), Raportowanie na temat informacji niefinansowych według SIN, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 7, nr 3, https://doi.org/10.18559/soep.2019.3.1.

Dobija D., Cieślak I. (2015), Ład korporacyjny i sprawozdawczość finansowa na rynku alternatywnym NewConnect z perspektywy audytorów finansowych, „Prakseologia”, nr 157, t. 1.

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 (2016), https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf (data dostępu: 11.04.2020).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych niektórych rodzajów jednostek zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publicznąofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE, Dz. Urz. UE L 294 z 6.11.2013 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE L 330/1 z 15.11.2014 r.

Juneja P. (2015), What is Good Corporate Governance?, Management Study Giude, https://www.managementstudyguide.com/what-is-good-corporate-governance.htm (data dostępu: 11.04.2020).

KSR 9 (2018), Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z działalności, Dz. Urz. MRiF z 9.01.2018 r., poz. 4.

Kuciński A (2020), An Analysis of Mechanisms of Corporate Governance in Companies with the Treasury Shareholding as Seen in the Example of Companies of the Energy Sector Listed on the Warsaw Stock Exchange, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1(45).

Lagasio V., Cucari N. (2019), Corporate Governance and Environmental Social Governance Disclosure: A Meta-analytical Review, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 26, nr 4, https://doi.org/10.1002/csr.1716.

Mackiewicz P.J. (2015), Corporate governance w polskich spółkach publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 858. Współczesne Problemy Ekonomiczne”, nr 11, https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-15.

OECD (2019), OECD Corporate Governance Factbook 2019, www.oecd.org/corporate/corporate-governance-factbook.htm (data dostępu: 11.04.2020).

Oh W.Y., Chang Y.K., Kim T.Y. (2018), Complementary or Substitutive Effects? Corporate Governance Mechanisms and Corporate Social Responsibility, „Journal of Management”, vol. 44, nr 7, https://doi.org/10.1177/0149206316653804.

Paniagua J., Rivelles R., Sapena J. (2018), Corporate Governance and Financial Performance: The Role of Ownership and Board Structure, „Journal of Business Research”, vol 89, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.060.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. 2018, poz. 757.

SIN (2017), Standard Informacji Niefinansowych, Fundacja Standardów Raportowania, Warszawa.

Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Monitor Polski, 2019, poz. 1027.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, Dz.U. 2020, poz. 568.

Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”), Dz. Urz. UE L 109/43 z 12.04.2014 r.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0305