Znaczenie przedsiębiorczości strategicznej w rozwijaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – perspektywa zwinności

Maja Sajdak

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest zidentyfikowanie zależności między przedsiębiorczością strategiczną (zgodnie z przyjętymi miernikami tego konstruktu) a przewagą konkurencyjną (z uwzględnieniem wyników rynkowych przedsiębiorstw).

Metodyka badań: Wnioski empiryczne sformułowano na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego na próbie 424 średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. W celu zebrania danych empirycznych wykorzystano metodę CATI (computer assisted telephone ­interview).

Wyniki badań: Analiza wyników wskazuje, że wszystkie analizowane związki są dodatnie i statystycznie istotne, nie dając podstaw do odrzucenia hipotezy głównej stanowiącej o tym, że istnieje dodatnia zależność między przedsiębiorczością strategiczną (współtworzoną przez zdolność współpracy, zdolność innowacyjną i kulturę przedsiębiorczą) a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw.

Wnioski: Wyniki badań mogą być przydatne w rozwijaniu przedsiębiorczości strategicznej w przedsiębiorstwach, odpowiadając na pytanie, co decyduje o tym, że jedne przedsiębiorstwa są bardziej skuteczne niż inne w budowaniu przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności. Mogą być również użyteczne dla osób zarządzających do podejmowania decyzji w zakresie kształtowania postaw i zachowań pracowników oraz obowiązujących norm w kontekście różnicowania efektywności ich współzależności z wynikami rynkowymi przedsiębiorstw.

Wkład w rozwój dyscypliny: Poszerzenie wiedzy na temat roli wymiarów przedsiębiorczości strategicznej różnicujących efektywność działań przedsiębiorstwa w kontekście przewagi konkurencyjnej.


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość strategiczna, przewaga konkurencyjna, zwinność przedsiębiorstw, efektywność

Pełny tekst

PDF

Literatura


Antoncic B. (2006), Impacts of Diversification and Corporate Entrepreneurship ­Strategy Making on Growth and Profitability: A Normative Model, „Journal of Enterprising ­Culture”, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1142/s0218495806000040.

Antoncic B., Hisrich R.D. (2004), Corporate Entrepreneurship Contingencies and Organizational Wealth Creation, „Journal of Management Development”, vol. 23, nr 6, https://doi.org/10.1108/02621710410541114.

Bierweth M., Schwens Ch., Isidor R., Kabst R. (2015), Corporate Entrepreneurship and Performance: A Meta-analysis, „Small and Business Economy”, vol. 45(2), https://doi.org/10.1007/s11187-015-9629-1.

Bratnicka K. (2014), Strategic Entrepreneurship and Firm Performance − Restoring the Role of Task Environment, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we ­Wrocławiu”, nr 366, https://doi.org/10.15611/pn.2014.366.05.

Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, Travistock Publishing, ­London.

Covin J.G., Slevin D.P. (1991), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 16, nr 1, https://doi.org/10.1177/104225879101600102.

Doz Y. (2020), Fostering Strategic Agility: How Individual Executives and Human ­Resource Practices Contribute, „Human Resource Management Review”, vol. 30(1), https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100693.

Doz Y.L., Kosonen M. (2008), Fast Strategy. How Strategic Agility Will Help You Stay Ahead of the Game, Wharton School Publishing, London.

Dyduch W., Bratnicka K. (2014), Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar, ­„Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, vol. 27, nr 2.

Hamad Z.M.M., Yozgat U. (2017), Does Organizational Agility Affect Organizational Learning Capability? Evidence from Commercial Banking, „Management Science ­Letters”, vol. 7, https://doi.org/10.5267/j.msl.2017.5.001.

Hitt M.A., Ireland R.D., Camp S.M., Sexton D.L. (2001), Strategic Entrepreneurship: ­Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation, „Strategic Management Journal”, vol. 22(6–7) (Special Issue), https://doi.org/10.1002/smj.196.

Hitt M.A., Ireland R.D., Sirmon D.G., Trahms Ch.A. (2011), Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, Organizations, and Society, „Academy of Management ­Perspectives”, vol. 25, nr 2, https://doi.org/10.5465/amp.25.2.57.

Hurley R.F, Hult G.T.M. (1998), Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination, „Journal of Marketing”, vol. 62(3), https://doi.org/10.2307/1251742.

Ireland R.D., Covin J.G., Kuratko D.F. (2009), Conceptualizing Corporate ­Entrepreneurship Strategy, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 33, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00279.x.

Ireland R.D., Hitt M.A., Camp S.M., Sexton D.L. (2001), Integrating Entrepreneurship and Strategic Management Actions to Create Firm Wealth, „Academy of Management Executive”, vol. 15, nr 1.

Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G. (2003), A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and Its Dimensions, „Journal of Management”, vol. 29, nr 6.

Ireland, R.D., Kuratko D.F., Covin J.G. (2003), Antecedents, Elements, and Consequences of Corporate Entrepreneurship Strategy (w:) Proceedings of the ­Sixty-third Annual Meeting of the Academy of Management, ed. D.H. Nago, CD, ISSN 1543-8643.

Ireland R.D., Webb J.W. (2007), Strategic Entrepreneurship: Creating Competitive ­Advantage through Streams of Innovation, „Business Horizons”, vol. 50, nr 1, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2006.06.002.

Jambulingam T., Kathuria R., Doucette W.R. (2005), Entrepreneurial Orientation as a ­Basis for Classification within a Service Industry: The Case of Retail Pharmacy Industry, ­„Journal of Operations Management”, vol. 23(1), https://doi.org/10.1016/j.jom.2004.09.003.

Jasiewicz S. (2006), Zmiana warunków konkurencyjności przedsiębiorstw (w:) S. ­Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kraus S., Kauranen I., Henning Reschke C. (2011), Identification of Domains for a New Conceptual Model of Strategic Entrepreneurship Using the Configuration Approach, „Management Research Review”, vol. 34, nr 1, https://doi.org/10.1108/01409171111096478.

Kuratko D.F., Morris M.H., Covin J.C. (2011), Corporate Entrepreneurship and ­Innovation. Entrepreneurial Development within Organizations, 3rd ed., South-Western Cengage Learning, Mason.

Lawson B., Samson D. (2001), Developing Innovation Capability in Organisations: A ­Dynamic Capabilities Approach, „International Journal of Innovation Management”, vol. 5, nr 3, https://doi.org/10.1142/s1363919601000427.

Li X., Chung C., Goldsby T.J., Holsapple C.W. (2008), A Unified Model of Supply Chain Agility: The Work-design Perspective, „International Journal of Logistics Management”, vol. 19(3), https://doi.org/10.1108/09574090810919224.

Lichtenhaler U., Muethel M. (2012), The Impact of Family Involvement on Dynamic ­Innovation Capabilities: Evidence from German Manufacturing Firms, „Entrepreneurship Theory and Practice”, vol. 36, nr 6, https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00548.x.

Luke B., Kearins K., Verreynne M.-L. (2011), Developing a Conceptual Framework of Strategic Entrepreneurship, „International Journal of Entrepreneurial Behavior & ­Research”, vol. 17, nr 3, https://doi.org/10.1108/13552551111130736.

Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance, „Academy of Management Review”, vol. 21(1), https://doi.org/10.2307/258632.

Maskell B. (2001), The Age of Agile Manufacturing, „Supply Chain Management”, vol. 6, nr 1, https://doi.org/10.1108/13598540110380868.

Mazzei M.J (2018), Strategic Entrepreneurship: Content, Process, Context, and ­Outcomes, „International Entrepreneurship and Management Journal”, vol. 14(3), https://doi.org/10.1007/s11365-018-0512-9.

Mazzei M.J., Ketchen D.J., Shook C.L. (2017), Understanding Strategic Entrepreneurship: A “Theoretical Toolbox” Approach, „International Entrepreneurship and Management Journal”, vol. 13, nr 2, https://doi.org/10.1007/s11365-016-0419-2.

Meredith S., Francis D. (2000), Journey towards Agility: The Agile Wheel Explored, „The TQM Magazine”, vol. 12(2), https://doi.org/10.1108/09544780010318398.

Paek B., Lee H. (2018), Strategic Entrepreneurship and Competitive Advantage of Established Firms: Evidence from the Digital TV Industry, „International Entrepreneurship and Management Journal”, vol. 14(4), https://doi.org/10.1007/s11365-017-0476-1.

Sajdak M. (2019), Zwinność strategiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Scott S.G., Bruce R.A. (1994), Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace, „Academy of Management Journal”, vol. 37(3), https://doi.org/10.5465/256701.

Shukla M. (2013), To Study the Relationship between Knowledge Utilization and Learning Capability in a Team, Proceedings of the 10th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organizational Learning: ICICKM 2013, 394-400. Academic Conference Limited.

Simsek Z., Heavey C., Fox B.C. (2017), (Meta-)framing Strategic Entrepreneurship, ­„Strategic Organization”, vol. 15, nr 4, https://doi.org/10.1177/1476127017711720.

Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, ­„Gospodarka Narodowa”, vol. 161, nr 7–8, https://doi.org/10.33119/gn/113968.

Stevenson H.H., Jarillo J.C. (1990), A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial ­Management, „Strategic Management Journal”, vol. 11.

Vargas M.I.R. (2013), Underlying Dimensions and Organizational Values in Organizational Learning. Strategy for Capacity Building in Developing Countries, „Journal of Technology Management and Innovation”, vol. 8, nr 3, https://doi.org/10.4067/s0718-27242013000400006.

Vázquez-Bustelo D., Avella L., Fernández E. (2007), Agility Drivers, Enablers and Outcomes: Empirical Test of an Integrated Agile Manufacturing Model, „International Journal of Operations & Production Management”, vol. 27(12), https://doi.org/10.1108/01443570710835633.

Vokurka R.J., Fliedner G. (1998), The Journey toward Agility, „Industrial Management & Data Systems”, vol. 98(4), https://doi.org/10.1108/02635579810219336.

Webb J.W., Ketchen D.J., Ireland R.D. (2010), Strategic Entrepreneurship within Family-controlled Firms: Opportunities and Challenges, „Journal of Family Business Strategy”, vol. 1, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2010.04.002.

Weber Y., Tarba S.Y. (2014), Strategic Agility: A State of the Art Introduction to the Special Section on Strategic Agility, „California Management Review”, vol. 56(3), https://doi.org/10.1525/cmr.2014.56.3.5.

Zahra S.A., Covin J.G. (1995), Contextual Influences on the Corporate Entrepreneurship-Performance Relationship: A Longitudinal Analysis, „Journal of Business Venturing”, vol. 10, nr 1, https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)00004-e.

Zahra S.A., Garvis D.M. (2000), International Corporate Entrepreneurship and Firm ­Performance: The Moderating Effects of International Environmental Hostility, „Journal of Business Venturing”, vol. 15, nr 5–6, https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00036-1.

Zhang J.A., Garrett-Jones S., Szeto R. (2013), Innovation Capability and Market Performance: The Moderating Effect of Industry Dynamism, „International Journal of Innovation Management”, vol. 17, nr 2, https://doi.org/10.1142/s1363919613500047.

Zhang Z., Sharifi H. (2000), A Methodology for Achieving Agility in Manufacturing ­Organisations, „International Journal of Operations & Production Management”, vol. 20(4), https://doi.org/10.1108/01443570010314818.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0992.0201