A Factor Analysis of the Impact of Digitalisation on the Banking Industry

Vira Druhova, Oleksandra Hirna, Vira Fostyak

Streszczenie


Tytuł artykułu: Analiza czynnikowa wpływu cyfryzacji na sektor bankowy

Cel: W artykule dokonano analizy wpływu cyfryzacji na branżę bankową. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że wpływ ten jest zazwyczaj pozytywny. Cyfryzacja przyczynia się przede wszystkim do: poprawy jakości usług bankowych i przyspieszenia obsługi klienta, optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych oraz zwiększenia rentowności i wydajności branży bankowej. Ustalenia te zakwestionowano i, wykorzystując analizę czynnikową, zbadano relacje między rentownością, udziałem pożyczek bankowych obarczonych ryzykiem i płatnościami online w 87 krajach.

Metodyka badań: W badaniach zastosowano analizę czynnikową do określenia korelacji między różnymi zmiennymi, analizę retrospektywną, która umożliwiła analizę danych z uwzględnieniem czynnika czasu, oraz systematyczne podejście do identyfikacji obszarów problemowych i wyciągania wniosków z badań.

Wyniki badań: Wykazano, że cyfryzacja ma negatywny wpływ na analizowane wskaźniki działalności bankowej. Kraje, które w większym stopniu wykorzystują internet w obsłudze płatności, mają niższe zwroty z aktywów bankowych i wyższy udział aktywów problematycznych w swoich portfelach. Analizując dane z 2014 r., stwierdzono, że rok ten stanowił dla branży bankowej punkt zwrotny. Banki nie wykorzystywały w pełni technologii cyfrowych i innowacji. W efekcie firmy fintechowe zaczęły konkurować z bankami i zdobywały udział w rynku. Dane z 2017 r. pokazują spadek w zakresie wpływu udziału płatności dokonywanych przez internet na rentowność aktywów bankowych. Porównanie danych z lat 2014 i 2017 prowadzi jednak do odmiennego wniosku dotyczącego relacji między udziałem płatności internetowych a jakością portfeli kredytowych banków. W krajach, które w większym stopniu wykorzystują internet do obsługi płatności, rośnie ryzyko banków.

Wnioski: Banki powinny wykorzystywać technologie cyfrowe nie tylko do zwiększania sprzedaży i poprawy jakości obsługi klienta, ale także do ulepszania systemów scoringowych i monitoringu finansowego. Innowacyjne systemy AI i big data oraz identyfikacja klientów pozwalają na lepszą ocenę zdolności kredytowej i ryzyka. Należy również zwrócić uwagę na konieczność poszerzania wiedzy społeczeństwa o finansach. Banki muszą także wziąć odpowiedzialność za edukację swoich klientów za pomocą technologii cyfrowych. Chatboty, które obecnie wykorzystywane są przede wszystkim do zwiększania sprzedaży i doradztwa, mogą być stosowane w celach szkoleniowych i wskazywać na typowe błędy finansowe popełniane przez klientów. Ponadto chatboty mogą udzielać klientom porad dotyczących inwestowania z zyskiem wolnych środków.

Wkład w rozwój dyscypliny: Cyfryzacja daje bankom duże możliwości, ale jednocześnie stwarza ryzyko, z którym nie nauczyły się one jeszcze sobie radzić.

Słowa kluczowe


cyfryzacja, technologie cyfrowe, system bankowy, innowacje, fintech

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Deshpande B. (2018), Digitalization in Banking Sector, “International Journal of Trend in Scientific Research and Development”, Special Issue, October, https://doi.org/10.31142/ijtsrd18677.

Ebrahim R., Kumaraswamy S., Abdulla Y. (2021), Fintech in Banks: Opportunities and Challenges (in:) Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking, eds Y.A. Albastaki, A. Razzaque, A.M. Sarea, IGI Global, Hershey PA, https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3257-7.ch006.

Global Findex Database 2017, Retrieved from https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus (accessed: 14.07.2020).

Grubic T., Jennions I. (2018), Remote Monitoring Technology and Servitised Strategies – Factors Characterising the Organisational Application, “International Journal of Production Research”, vol. 56(6), https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1332791.

Harchekar J. (2018), Digitalization in Banking Sector, “International Journal of Trend in Scientific Research and Development”, Special Issue, October, https://doi.org/10.31142/ijtsrd18681.

Hasselblatt M., Huikkola T., Kohtamäki M., Nickell D. (2018), Modeling Manufacturer’s Capabilities for the Internet of Things, “Journal of Business & Industrial Marketing”, vol. 33(6), https://doi.org/10.1108/jbim-11-2015-0225.

Hyatt J. (2018), The Revolution Will Be Digitized, Perspectives from CFO Research. Field Notes: CFO, April/May, https://www.cfo.com/applications/2018/05/digital-investments-revolution/.

International Monetary Fund (2020), Retrieved from https://data.imf.org/ (accessed: 14.06.2020).

Mirković V., Lukić J., Martin V. (2019), Reshaping Banking Industry through Digital Transformation. Paper presented at FINIZ 2019 – Digitization and Smart Financial Reporting, https://doi.org/10.15308/finiz-2019-31-36.

Musina A.A. (2020), Digitalization of Banking – the Way to Create a «Bank of the Future», “Intelligence. Innovations. Investment”, no 6, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2019-6-10.

Parida V., Sjödin D., Reim W. (2019), Reviewing Literature on Digitalization, Business Model Innovation, and Sustainable Industry: Past Achievements and Future Promises, “Sustainability”, vol. 11(2), https://doi.org/10.3390/su11020391.

Rodin B.K., Ganiev R.G., Orazov S.T. (2019), «Fintech» in Digitalization of Banking Services (in:) Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2019), Atlantis Press, https://doi.org/10.2991/iscde-19.2019.31.

Schmidt J., Drews P., Schirmer I. (2017), Digitalization of the Banking Industry: A Multiple Stakeholder Analysis on Strategic Alignment. Presented at Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Boston.

Sjödin D., Parida V., Leksell M., Petrovic A. (2018), Smart Factory Implementation and Process Innovation. A Preliminary Maturity Model for Leveraging Digitalization in Manufacturing, “Research-Technology Management”, vol. 61(5), https://doi.org/10.1080/08956308.2018.1471277.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0991.0101