Zaangażowanie jako warunek dobrostanu pracowników

Hanna Kinowska

Streszczenie


Cel: Celem artykułu jest analiza relacji między dobrostanem pracowników i trzema aspektami zaangażowania: wigorem, oddaniem się pracy i zaabsorbowaniem pracą.

Metodyka badań: Hipotezy badawcze są wyprowadzone na podstawie studiów literaturowych. Eksplorację relacji między konstruktami przeprowadzono na podstawie badań CAWI wykonanych w styczniu 2021 r. na próbie 1000 pracujących Polaków. Zależności zbadano za pomocą analiz korelacji rho Spearmana i regresji wielokrotnej.

Wyniki badań: Wyniki badań potwierdziły istnienie zależności między zaangażowaniem i dobrostanem pracujących Polaków. Na dobrostan pracowników pozytywnie wpływają wigor oraz oddanie się pracy. Nie stwierdzono wpływu zaabsorbowania pracą na dobrostan.

Wnioski: Odczuwanie energii i zapału, chodzenie do pracy z przyjemnością oraz poczucie dumy i sensu wykonywanych zadań wpływają pozytywnie na dobrostan pracowników. Zaabsorbowanie pracą i wykonywanie jej z pasją nie ma istotnego związku z dobrostanem pracujących Polaków.

Wkład w rozwój dyscypliny: Badanie rozszerza wiedzę dotyczącą wpływu czynników zaangażowania na dobrostan pracowników. Wyniki potwierdzają zasadność wyjaśniania dobrostanu pracowników za pomocą kompleksowych modeli.


Słowa kluczowe


zaangażowanie pracowników, dobrostan pracowników, wigor, oddanie się pracy, zaabsorbowanie pracą

Pełny tekst

PDF

Literatura


Bahraminejad N., Ibrahim F., Riji H.M., Majdzadeh R., Hamzah A., Mohammadi N. (2015), Partner’s Engagement in Community-based Health Promotion Programs: A Case Study of Professional Partner’s Experiences and Perspectives in Iran, „Health Promotion International”, vol. 30, nr 4, https://doi.org/10.1093/heapro/dau043.

Bakker A.B., Schaufeli W.B. (2008), Positive Organizational Behavior: Engaged Employees in Flourishing Organizations, „Journal of Organizational Behavior”, vol. 29, nr 2, https://doi.org/10.1002/job.515.

Bartkowiak G. (2011), Dobrostan pracowników, poziom „zdrowia organizacji” a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w osiąganie celów organizacji (w:) Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Christian M.S., Garza A.S., Slaughter, J.E. (2011), Work Engagement: A Quantitative ­Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance, „Personnel ­Psychology”, vol. 64, https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2010.01203.x.

Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith, H.L. (1999), SWB: Three Decades of Progress, „Psychological Bulletin”, vol. 125, nr 2, https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276.

Forgeard M.J.C., Jayawickreme E., Kern M.L., Seligman M.E.P. (2011), Doing the Right Thing: Measuring Well-being for Public Policy, „International Journal of Wellbeing”, vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.5502/ijw.v1i1.15.

Gallup (2013), Gallup-healthways Well-beingTM Index: Methodology Report for Indexes, https://news.gallup.com/poll/195539/gallup-healthways-index-methodology-report-indexes.aspx (data dostępu: 21.04.2021).

Grant A.M., Christianson M.K., Price R.H. (2007), Happiness, Health, or Relationships? Managerial Practices and Employee Well-Being Tradeoffs, „Academy of Management Perspectives”, https://doi.org/10.5465/amp.2007.26421238.

Guest D.E. (2017), Human Resource Management and Employee Well-being: Towards a New Analytic Framework, „Human Resource Management Journal”, vol. 27, nr 1, https://doi.org/10.1111/1748-8583.12139.

Gupta M., Shaheen M. (2018), Does Work Engagement Enhance General ­Well-being and Control at Work? Mediating Role of Psychological Capital, „Evidence-based HRM:A Global Forum for Empirical Scholarship”, vol. 6, nr 3, https://doi.org/10.1108/ebhrm-05-2017-0027.

Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.

Kahn W.A. (1990), Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, „Academy of Management Journal”, vol. 33, nr 4, https://doi.org/10.5465/256287.

Kern M.L., Waters L.E., Adler A., White M.A. (2015), A Multidimensional Approach to Measuring Well-being in Students: Application of the PERMA Framework, „Journal of Positive Psychology”, vol. 10, nr 3, https://doi.org/10.1080/17439760.2014.936962.

Keyes C.L.M., Shmotkin D., Ryff C.D. (2002), Optimizing Well-being, „Journal of ­Personality and Social Psychology”, vol. 82, nr 6, https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.6.1007.

Kinowska H. (2009), Wpływ czynników strukturalnych na zaangażowanie pracowników, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, vol. 12, nr 2.

Kozioł L., Buzowska B. (2016), Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, vol. 29, nr 1.

Lewicka D. (2019), Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników, C.H. Beck, Warszawa.

Luthans K.W., Lebsack S.A., Lebsack R.R. (2008), Positivity in Healthcare: Relation of Optimism to Performance, „Journal of Health Organization and Management”, vol. 22, nr 2, https://doi.org/10.1108/14777260810876330.

Mendryk I., Rakowska A. (2016), Wpływ postrzeganego wsparcia organizacji na poziom zadowolenia z pracy i dobrostan pracowników w różnym wieku: wyniki badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, vol. 17, nr 2.

Meyer J.P. (2016), Handbook of Employee Commitment, Edward Elgar Publishing, ­Cheltenham.

Misselbrook D. (2014), W Is for Wellbeing and the WHO Definition of Health, „British Journal of General Practice”, https://doi.org/10.3399/bjgp14x682381.

Pinker S. (2018), Nowe oświecenie, Zysk i Spółka, Poznań.

Roy B., Riley C., Herrin J., Spatz E.S., Arora A., Kell K.P., Krumholz H.M. (2018), Identifying County Characteristics Associated with Resident Well-being: A Population Based Study, „PLoS ONE”, 23 May, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196720.

Ryan R.M., Deci E.L. (2001), On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-being, „Annual Review of Psychology”, vol. 52, https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141.

Ryff C.D. (1989), Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-being, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 57, nr 6, https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069.

Saks A.M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, „Journal of Managerial Psychology”, vol. 21, nr 7, https://doi.org/10.1108/02683940610690169.

Schaufeli W.B., Salanova M., González-Romá V., Bakker, A.B. (2002), The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, „Journal of Happiness Studies Volume”, vol. 3, https://doi.org/10.1037/t07164-000.

Schaufeli W.B., Taris T.W., Van Rhenen W. (2008), Workaholism, Burnout, and Work ­Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being?, „Applied Psychology”, vol. 57, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00285.x.

Seligman M.E.P. (2011), Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, Free Press, New York.

Shuck B., Wollard K. (2010), Employee Engagement and HRD: A Seminal Review of the Foundations, „Human Resource Development Review”, vol. 9, nr 1, https://doi.org/10.1177/1534484309353560.

Simpson M.R. (2009), Engagement at Work: A Review of Literature, „International Journal of Nursing Studies”, vol. 46, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.05.003.

Strykowska M. (2009), Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. 71, nr 1.

Tinline G., Crowe K. (2010), Improving Employee Engagement and Wellbeing in an NHS Trust, „Strategic HR Review”, vol. 9, nr 2, https://doi.org/10.1108/14754391011022226.

Torp S., Grimsmo A., Hagen S., Duran A., Gudbergsson S.B. (2013), Work Engagement: A Practical Measure for Workplace Health Promotion?, „Health Promotion International”, vol. 28, nr 3, https://doi.org/10.1093/heapro/das022.

Van De Voorde K., Paauwe J., Van Veldhoven M. (2012), Employee Well-being and the HRM-Organizational Performance Relationship: A Review of Quantitative Studies, „International Journal of Management Reviews”, vol. 14, nr 4, https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00322.x.

Warr P. (2006), Differential Activation of Judgments in Employee Well-being, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, vol. 79, nr 2, https://doi.org/10.1348/096317905X52652.

Zheng X., Zhu W., Zhao H., Zhang C. (2015), Employee Well-being in Organizations: Theoretical Model, Scale Development, and Cross-cultural Validation, „Journal of Organizational Behavior”, vol. 36, nr 5, https://doi.org/10.1002/job.1990.
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0992.0203