Investment Decisions and Their Impact on Job Creation at Energy Sector Enterprises in Poland

Konrad Kolegowicz, Wojciech Szymla

Streszczenie


Tytuł artykułu: Decyzje inwestycyjne i ich wpływ na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce

Cel: Celem badań było potwierdzenie istnienia relacji pomiędzy nakładami inwestycyjnymi ponoszonymi przez przedsiębiorstwa energetyczne a liczbą osób w nich pracujących. Występowanie tej relacji wskazywałoby na istnienie korelacji pomiędzy nakładami inwestycyjnymi a tworzonymi następnie miejscami pracy.

Metodyka badań: Przedmiotem badań były przedsiębiorstwa energetyczne funkcjonujące na terenie Polski w podziale na klasy wielkości (małe, średnie, duże). W celu potwierdzenia hipotezy badawczej dokonano analizy zmian dwóch wielkości (nakłady inwestycyjne, liczba pracujących), a także tempa ich zmian zarówno w okresach równoważnych, jak i z uwzględnieniem efektu opóźnienia (t+1). Badanie relacji pomiędzy wielkościami polegało na analizie korelacji. Wykorzystano analizę regresji liniowej, wyznaczając jednocześnie poziom współzależności zmiennych R2 oraz współczynnik Pearsona.

Wyniki badań: Uzyskane wyniki potwierdziły znaczne zróżnicowanie kształtowania się w czasie badanych wielkości oraz ich wzajemnych relacji w podziale na klasy wielkości przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza korelacji wykazała niski stopień współzależności w przedsiębiorstwach małych i średnich, a także wysoki poziom w dużych. Zaskoczeniem był natomiast ujemny kierunek tej współzależności w przedsiębiorstwach dużych.

Wnioski: Wyniki badań wskazują, że duża intensywność inwestycyjna w sektorze energetycznym skutkuje raczej wzrostem automatyzacji działań wytwórczych i nie musi wiązać się ze zmianami w potencjale osobowym, jednak relacje te mogą być zróżnicowane w podziale na klasy wielkości przedsiębiorstw.

Wkład w rozwój dyscypliny: Artykuł wzbogaca nurt badań w zakresie mierników rozwoju przedsiębiorstwa oraz występujących pomiędzy nimi zależności. Może stanowić podstawę metodologiczną do prowadzenia podobnych badań w innych sektorach przemysłu.


Słowa kluczowe


inwestycje, zatrudnienie, tworzenie miejsc pracy, przedsiębiorstwa sektora energetycznego, mierniki rozwoju

Pełny tekst

PDF (English)

Literatura


Beard T. R., Ford G. S., Kim H. (2014), Capital Investment and Employment in the Information Sector, “Telecommunications Policy”, vol. 38(4), https://doi.org/10.1016/j.telpol.2013.12.001.

Bremond J., Couet J. F., Salort M. M. (2005), Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Daniluk A. (1999), Demonopolizacja, restrukturyzacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycznego w Polsce (in:) Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, B. Błaszczyk, A. Cylwik (eds), Raporty CASE, no 27, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa CASE, Warszawa.

Ecke J., Steinert T., Bukowski M., Śniegocki A. (2017), Polish Energy Sector 2050. 4 Scenarios. Report, https://www.forum-energii.eu, https://forum-energii.eu/public/upload/articles/files/Polski-sektor-energetyczny-2050_druk.pdf (accessed: 20.04.2022).

Energy Policy of Poland until 2040 (2021), Ministry of Climate and Environment, Warsaw, https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski (accessed: 28.12.2021).

Felis P. (2005), Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa.

Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy (1999), M. Wypych (ed.), Absolwent, Łódź.

Gawrycka M. (2002), Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania na rynku pracy w Polsce (in:) Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, D. Kopycińska (ed.), Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Gawrycka M., Szymczak A. (2015), Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, vol. 2(41), https://doi.org/10.18276/sip.2015.41/2-16.

Gugler K., Rammerstorfer M., Schmitt S. (2013), Ownership Unbundling and Investment in Electricity Markets – a Cross Country Study, “Energy Economics”, vol. 40, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.08.022.

Henzel L. (2005), Współczesne kierunki inwestowania – formy i efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Jaki A. (2012), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Jensen G. R., Jones C. P. (2020), Investments. Analysis and Management, Wiley, Hoboken, New Jersey.

Kasprzak-Czelej A. (2013), Determinanty inwestycji przedsiębiorstw, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, vol. 47(2).

Koc S., Waślicki T. (2001), Inwestycje długo- i krótkoterminowe – problemy z klasyfikacją, ewidencją i wyceną, “Monitor Rachunkowości i Finansów”, vol. 31(7–8).

Kolegowicz K. (2017), Inwestycje a zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, no. 108, https://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.108.14.

Kolegowicz K. (2019), The Influence of Investment Decisions on Changes in Employment in Production Enterprises in Poland, “Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”, no. 138, https://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.138.9.

Kowalke K., Prochownik M. (2014), Wpływ pakietu energetyczno-klimatycznego na proces unowocześniania polskiego sektora energetycznego, “Zarządzanie i Finanse”, vol. 12(4).

Kwiatkowski M. (2008), Liberalizacja rynku energii elektrycznej (in:) Zarządzanie w energetyce: koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, A. Chochowski, F. Krawiec (eds), Difin, Warszawa.

Levy H., Post T. (2005), Investments, Pearson Education, Harlow.

Makaruk P. (2008), Stan i kierunki postępującej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego (in:) Zarządzanie w energetyce: koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, A. Chochowski, F. Krawiec (eds), Difin, Warszawa.

Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moskwik K., Krupa K., Roszkowski M. (2021), Transformacja energetyczna Polski w kontekście ekonomiczno-społecznym. Odbudowa i konkurencyjność gospodarki, Instytut Jagielloński, https://jagiellonski.pl/news/836/transformacja_energetyczna_polski_w_kontekscie_ekonomiczno_spolecznym_odbudowa_i_konkurencyjnosc_gospodarki (accessed: 28.12.2021).

Oliva H. S., Muñoz J., Fredes F., Sauma E. (2022), Impact of Increasing Transmission Capacity for a Massive Integration of Renewable Energy on the Energy and Environmental Value of Distributed Generation, “Renewable Energy”, vol. 183, https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.11.025.

Peña J. I., Rodríguez R. (2019), Are EU’s Climate and Energy Package 20-20-20 Targets Achievable and Compatible? Evidence from the Impact of Renewables on Electricity Prices, “Energy”, vol. 183, https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.138.

Piłatowska M. (2006), Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rosenow J., Cowart R., Bayer E., Fabbri M. (2017), Assessing the European Union’s Energy Efficiency Policy: Will the Winter Package Deliver on ‘Efficiency First’?, “Energy Research and Social Science”, vol. 26, https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.01.022.

Rudkowski A. (2006), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.

Siedlaczek E. (2021), Popularność OZE wpłynie na rynek pracy. Do 2050 r. branża zatrudni 5 razy więcej pracowników, https://300gospodarka.pl/300klimat/popularnosc-oze-wplynie-na-rynek-pracy-do-2050-r-branza-zatrudni-5-razy-wiecej-pracownikow (accessed: 28.12.2021).

Smoleń M., Urban L. (2010), Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, no. 2.

Szymczak A. (2017), Inwestycje przedsiębiorstw a wybrane aspekty rynku pracy w gospodarce polskiej XXI w., “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 310.

Szymla W. (2013), Influence of the Climate and Energy Package on the Conditions of Functioning of the Power Sector Enterprises in Poland (in:) Contemporary Economies in the Face of New Challenges: Economic, Social and Legal Aspects, R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek (eds), Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.

Szymla W. (2014), Restrukturyzacja sektorów strategicznych na przykładzie sektora elektroenergetycznego (in:) Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki: uwarunkowania – procesy – efekty, R. Borowiecki (ed.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Szymla W. (2015), The Dynamics and the Directions of Changes in Economic Values Characterizing the Functioning and Development of Enterprises of the Electric Power Industry in Poland in the Years 2007–2013 (in:) Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy, R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska (eds), Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.

Szymla W. (2016), Intensywność i uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw elektroenergetycznych w latach 2007–2013 (in:) Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce, B. Czerniachowicz, K. Szopik-Depczyńska (eds), Zapol Sobczyk Spółka Jawna, Szczecin.

Szymla W. (2020), Dynamics and Directions of Growth of Small and Medium-sized Enterprises in the Energy Sector in Poland in the Years 2013–2017 (in:) Restructuring Management: Models – Changes – Development, M. Dziura, A. Jaki, T. Rojek (eds), Cracow University of Economics, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.

Tagliapietra S., Zachmann G., Edenhofer O., Glachant J. M., Linares P., Loeschel A. (2019), The European Union Energy Transition: Key Priorities for the Next Five Years, “Energy Policy”, vol. 132, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.06.060.

Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P. (2005), Regionalne zróżnicowanie produktywności czynników produkcji w Polsce, “Ekonomista”, no. 2.

Towarnicka H. (1996), Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji. Podstawowe problemy ekonomiczno-finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Towarnicka H. (2003), Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Walica H. (1998), Zarządzanie strategiczne i praktyka inwestycyjna przedsiębiorstwa. Metodyka opracowywania projektów inwestycyjnych oraz ich realizacja, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.

Wiśniewski J., Salejko-Szymczak I. (2004), Wzrost i zmiany strukturalne polskiej gospodarki w okresie transformacji (in:) Czynniki wzrostu gospodarczego, M. H. Haffer, W. Kraszewski (eds), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I–XII 2020 (2021), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2020-roku,12,42.html (accessed: 31.01.2022).

Zamasz K. (2015), Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach wprowadzenia rynku mocy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2020 r. (2021), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2020-r-,1,25.html (data dostępu: 31.01.2022).

Zygmunt J. (2013), Zakres przedmiotowy decyzji inwestycyjnych w spółkach giełdowych sektora lekkiego w Polsce, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, vol. 1(33).
DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0996.0201